Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2018

2017

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

7.072

 

6.793

 

Immateriële vaste activa

4

315

 

317

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

4

 

3

 

Beleggingen in obligaties

6

156

 

193

 

Overige financiële activa

7

71

 

41

 

Latente belastingvorderingen

17

172

 

205

 
   

7.790

 

7.552

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

66

 

74

 

Handels- en overige vorderingen

10

349

 

342

 

Liquide middelen

11

140

 

101

 
   

555

 

517

      

Totaal activa

  

8.345

 

8.069

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

496

 

Herwaarderingsreserve

 

-

 

38

 

Overige reserves

 

1.945

 

1.850

 

Resultaat boekjaar

 

334

 

203

 

Totaal eigen vermogen

  

4.129

 

3.942

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.475

 

1.553

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

19

159

 

150

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.682

 

1.629

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

33

 

49

 

Latente belastingverplichtingen

17

4

 

5

 

Overige voorzieningen

16

10

 

7

 
   

3.363

 

3.393

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

150

 

133

 

Belastingverplichtingen

 

96

 

80

 

Rentedragende verplichtingen

13

321

 

231

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

42

 

33

 

Overlopende passiva

8, 18

244

 

257

 
   

853

 

734

      

Totaal verplichtingen

  

4.216

 

4.127

      
      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

8.345

 

8.069