Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2018

20171

Netto-omzet

21

1.920

 

1.797

 

Overige baten

22

148

 

43

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

2.068

 

1.840

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-424

 

-402

 

Personeelskosten

24

-500

 

-485

 

Externe personeelskosten

24

-137

 

-151

 

Overige bedrijfskosten

25

-343

 

-329

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.404

 

-1.367

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-409

 

-396

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

241

 

228

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.572

 

-1.535

      

Bedrijfsresultaat

  

496

 

305

      

Financiële baten

27

 

20

 

67

Financiële lasten

28

 

-66

 

-110

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

3

 

9

Resultaat voor belastingen

  

453

 

271

      

Belastingen

29

 

-119

 

-68

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

334

 

203

Resultaat na belastingen

  

334

 

203

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.

Het resultaat na belastingen 2018 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.