Noot 37 Materiële vaste activa 

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

205

411

44

660

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-73

-313

-

-386

     

Boekwaarde per 1 januari 2017

132

98

44

274

     

Mutaties 2017

    

Investeringen

-

15

43

58

Afschrijvingen

-7

-50

-

-57

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

29

29

-58

-

     

Totaal

22

-6

-15

1

     

Boekwaarde per 31 december 2017

    

Aanschafwaarde

234

455

29

718

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-363

-

-443

     

Boekwaarde per 31 december 2017

154

92

29

275

     

Mutaties 2018

    

Investeringen

-

9

35

44

Afschrijvingen

-10

-47

-

-57

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

2

30

-34

-2

     

Totaal

-8

-8

1

-15

     

Boekwaarde per 31 december 2018

    

Aanschafwaarde

226

460

30

716

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-376

-

-456

     

Boekwaarde per 31 december 2018

146

84

30

260

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 44 miljoen (2017 € 58 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software en op investeringen in gebouwen.