Noot 38 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Per 1 januari 2017

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-2

-2

    

Boekwaarde per 1 januari 2017

68

2

70

    

Mutaties 2017

   

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-

-1

-1

    

Stand per 31 december 2017

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-3

-3

    

Boekwaarde per 31 december 2017

68

1

69

    

Mutaties 2018

   

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-

-1

-1

    

Stand per 31 december 2018

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-4

-4

    

Boekwaarde per 31 december 2018

68

-

68

De post immateriële vaste activa bestaat ultimo 2018 met name uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen) die is gealloceerd aan Liander en uit goodwill voor Stam (€ 7 miljoen), zie noot [4].