Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2017

1.854

1

1.855

    

Mutaties 2017

   

Ontvangen dividend

-45

-

-45

Resultaat boekjaar

169

-

169

Uitbreiding aandelenkapitaal

511

-

511

Mutatie herwaarderingsreserve

-8

-

-8

Overige mutaties

-2

-

-2

Totaal

625

-

625

    

Boekwaarde per 31 december 2017

2.479

1

2.480

    

Mutaties 2018

   

Ontvangen dividend

-185

-

-185

Resultaat boekjaar

213

-

213

Uitbreiding aandelenkapitaal

68

-

68

Mutatie herwaarderingsreserve

-38

-

-38

Verkoop belang Allego

-44

-

-44

Overige mutaties

5

-

5

Totaal

19

-

19

    

Boekwaarde per 31 december 2018

2.498

1

2.499

In 2018 is voor een bedrag van € 185 miljoen (2017: € 45 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V., Kenter B.V., Qirion B.V. en Utility Connect B.V. De investering van € 68 miljoen in 2018 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.
De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen.
Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.