Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2018 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 85% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.   

Rapportage

Alliander stelt maandelijks een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Qirion, nieuwe activiteiten en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Bedrijfsopbrengsten

            

Externe opbrengsten

1.772

1.681

191

159

-

-

1.963

1.840

105

-

2.068

1.840

Interne opbrengsten

10

5

313

331

-323

-336

-

-

-

-

-

-

             

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.782

1.686

504

490

-323

-336

1.963

1.840

105

-

2.068

1.840

             

Bedrijfskosten

            

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

484

444

73

68

-133

-110

424

402

-

-

424

402

Operationele kosten

703

713

463

474

-190

-226

976

961

3

4

980

965

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

327

317

82

79

-

-

409

396

-

-

409

396

Geactiveerde productie

-177

-161

-64

-67

-

-

-241

-228

-

-

-241

-228

             

Totaal bedrijfskosten

1.337

1.313

554

554

-323

-336

1.568

1.531

3

4

1.572

1.535

             

Bedrijfsresultaat

445

373

-50

-64

-

-

395

309

102

-4

496

305

             

Financiële baten

10

17

83

149

-73

-99

19

67

-

-

20

67

Financiële lasten

-92

-104

-47

-105

73

99

-66

-110

-

-

-66

-110

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

3

1

-

8

-

-

3

9

-

-

3

9

Belastingen

-117

-72

28

3

-

-

-90

-69

-29

1

-119

-68

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

249

215

14

-9

-

-

261

206

73

-3

334

203

             

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

            

Totaal activa

7.413

7.140

3.157

3.147

-2.225

-2.218

8.345

8.069

-

-

8.345

8.069

Niet-geconsolideerde deelnemingen

3

2

1

1

-

-

4

3

-

-

4

3

Niet-geconsolideerde joint ventures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

4.941

4.706

2.077

2.088

-2.802

-2.668

4.216

4.126

-

-

4.216

4.127

             

Overige gesegmenteerde gegevens

            

Investeringen in materiële vaste activa

660

565

72

101

-

-

731

666

-

-

731

666

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.064

3.014

2.605

2.741

-

-

5.669

5.755

-

-

5.669

5.755

Het resultaat na belastingen in 2018 is evenals het resultaat na belastingen over 2017 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

In 2018 zijn er enkel bijzondere posten opgenomen in de kolom 'herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten'. De bijzondere post in de overige baten is het gevolg van de boekwinst op de verkoop van Allego (€ 105 miljoen) in 2018 [Noot 22]. 

De bijzondere last bij operationele kosten heeft voor € 9 miljoen (2017: € 4 miljoen) te maken met reorganisatiekosten. Dit wordt gecompenseerd met € 5 miljoen in verband met de impact van het cao-akkoord dat in december is bereikt. 

De belastingen onder de bijzondere post is een effect van de bijzondere operationele kosten en de wijziging van het tarief in de vennootschapsbelasting. Op de boekwinst op de verkoop van Allego is deelnemingsvrijstelling van toepassing. 

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen in Alliander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Productsegmentatie

Ingevolge IFRS 15 is in onderstaand overzicht de splitsing van de netto-omzet categorieën naar producten vermeld (productsegmentatie).

€ miljoen

Segmentatie naar producten geconsolideerde netto-omzet

 

Totaal

TAD Elektriciteit1

Transportdienst Gas

Aansluitdienst Gas

Meetdienst KVB Elektriciteit

Meetdienst KVB Gas

Overige activiteiten

Netto-omzet 2018

1.920

1.154

326

99

93

63

185

Netto-omzet 2017

1.797

1.108

318

81

71

50

169

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Nederland

2.021

1.797

7.025

6.729

288

290

4

3

Buitenland

47

43

49

64

25

27

-

-

         

Totaal

2.068

1.840

7.074

6.793

313

317

4

3

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland.