Noot 3 Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overige vaste bedrijfs-middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2017

     

Aanschafwaarde

244

9.886

1.637

219

11.986

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-93

-4.436

-928

-

-5.457

      

Boekwaarde per 1 januari 2017

151

5.450

709

219

6.529

      

Mutaties 2017

     

Investeringen

-

372

157

137

666

Desinvesteringen

-

-24

-15

-

-39

Afschrijvingen

-8

-245

-110

-

-363

Herrubriceringen en overige mutaties

29

63

64

-156

-

Totaal

21

166

96

-19

264

      

Stand per 31 december 2017

     

Aanschafwaarde

273

10.242

1.771

200

12.486

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-101

-4.626

-966

-

-5.693

      

Boekwaarde per 31 december 2017

172

5.616

805

200

6.793

      

Mutaties 2018

     

Investeringen

-

417

167

147

731

Desinvesteringen

-3

-14

-16

-

-33

Afschrijvingen

-11

-251

-111

-

-373

Herrubriceringen en overige mutaties

4

76

45

-125

-

Vervallen consolidaties

-

-

-44

-2

-46

Totaal

-10

228

41

20

279

      

Stand per 31 december 2018

     

Aanschafwaarde

265

10.682

1.807

220

12.974

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-103

-4.838

-959

-

-5.902

      

Boekwaarde per 31 december 2018

162

5.844

848

220

7.072

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 731 miljoen (2017: € 666 miljoen).

Desinvesteringen

De desinvesteringen in 2018 en 2017 houden verband met buitengebruikstelling van netwerkactiva en overige vaste bedrijfsmiddelen. In 2017 is hierin mede begrepen de verkoop van een hoogspanningsnet in midden Nederland (€ 6 miljoen).

Vervallen consolidaties

De vervallen consolidaties hebben betrekking op de materiele vaste activa van Allego.

Cross border leasetransacties

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross border leasetransacties aangegaan in de vorm van LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-structuren.

Gedurende 2018 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestaande CBL portefeuille. De op dit moment resterende drie transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, warmtenetwerken in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2022 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende  transactie. Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte netwerken bedraagt ultimo 2018 ongeveer € 650 miljoen (ultimo 2017: € 600 miljoen). In verband met de transacties staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, ultimo 2018 een totaalbedrag van $ 2.786 miljoen (2017: $ 2.781 miljoen).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen waar Alliander wel beschikkingsmacht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo 2018 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 200 miljoen (2017: $ 186 miljoen). Het strip risk wordt in hoge mate beïnvloed door de marktontwikkelingen.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease ondergebrachte, aan Liander Infra N.V. toebehorende warmtenetwerken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderverhuurd aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy. De looptijd van deze operationele leases is 12,5 jaar (einde looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende meters bedraagt ultimo 2018 € 90 miljoen (2017: € 93 miljoen).