Noot 6 Beleggingen in obligaties

€ miljoen

 

Boekwaarde per 1 januari 2017

224

  

Mutaties 2017

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-20

Reële waardeverandering

-11

Totaal

-31

  

Boekwaarde per 31 december 2017

193

  

Mutaties 2018

 

Valuta-omrekeningsverschillen

8

Waardemutaties ingevolge IFRS 9 inclusief kredietverlies

-45

Totaal

-37

  

Boekwaarde per 31 december 2018

156

De post beleggingen in obligaties ultimo 2018 bestaat uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten (2017: € 193 miljoen). De boekwaarde van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 156 miljoen (2017: € 148 miljoen).

Door de toepassing van IFRS 9 in 2018 heeft de post beleggingen in obligaties een wijziging ondergaan in opname en waardering. Gegeven het businessmodel, te weten 'aanhouden tot einde looptijd', is dit schuldpapier onder IFRS 9 gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de waardering van het schuldpapier voor € 43 miljoen is verlaagd ten laste van de overige reserves in het eigen vermogen. De oorspronkelijke opname in het eigen vermogen van de posten herwaarderingsreserve van € 38 miljoen en de bijbehorende belastinglatentie van € 13 miljoen vervallen; dit is eveneens via de overige reserves verwerkt. Per saldo resulteert dit in een positieve mutatie van € 8 miljoen in de overige reserves van het eigen vermogen; dit is verwerkt per 1 januari 2018. De impact voor het nieuwe impairment model is geïnventariseerd en heeft geleid tot een afwaardering van € 2 miljoen (2017: nihil). Samen met de mutatie als gevolg van de wijziging van de waarderingsgrondslag van € 43  miljoen vormt dit de post waardemutaties ingevolge IFRS 9 inclusief kredietverlies van € 45 miljoen.