Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

-

2

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

-

2

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2018 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in vreemde valuta. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. Per ultimo 2018 zijn derivaten afgewikkeld en bedraagt de waarde nihil (2017: € 2,2 miljoen).