Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2018

2017

Banktegoeden

80

36

Kasgeldleningen

60

65

   

Boekwaarde per 31 december

140

101

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,54% tot -0,41% (2017: -0,55% tot -0,43%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2018 gelden in liquide middelen en deposito’s inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 1 miljoen (2017: € 1 miljoen).