Noot 15 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Langetermijnpersoneelsbeloningen

      

Vergoedingen na uitdiensttreding

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

10

12

23

40

33

52

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

5

5

8

7

13

12

Totaal

15

17

33

49

48

66

       

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

      

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

27

16

-

-

27

16

       

Boekwaarde per 31 december

42

33

33

49

75

82

Vergoedingen na uitdiensttreding

Naar aanleiding van de in 2008 opgetreden verslechtering van dekkingsgraad heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgesteld. Jaarlijks voert het ABP aan het begin van het jaar een evaluatie uit over de voortgang van het herstel op basis van het de gerealiseerde dekkingsgraad per eind van het voorgaande jaar. De dekkingsgraad per eind 2018 was 103,8%, de pensioenpremie bedroeg in 2018 22,9% van het pensioengevend salaris. Vanaf 1 januari 2019 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 24,9%. In 2016 kondigde ABP een meerjarig premiebeleid aan. Daarin is afgesproken de premie vanaf 2017 in stapjes te verhogen. De verhoging in 2019 is onderdeel van dit beleid.

Het relatieve aandeel van Alliander in de pensioenregeling van het ABP op basis van het aantal deelnemers bedraagt circa 0,5%. De in 2019 te betalen pensioenpremies voor de collectieve regelingen bedragen naar verwachting € 73 miljoen (waarvan naar verwachting € 54 miljoen voor rekening van Alliander zal zijn).

Naast de bovenstaande collectieve regelingen voor de pensioenregelingen in Nederland, kent Alliander een tweetal niet-materiële toegezegd-pensioenregelingen bij dochterondernemingen in Duitsland. Deze regelingen worden conform de gewijzigde IAS 19 verwerkt. Dit betekent dat met ingang van 2013 actuariële resultaten en herwaarderingen direct worden verwerkt. Als gevolg van de beperkte bedragen is dit niet zichtbaar in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding bedroeg aan het eind van 2018 € 2 miljoen (2017: € 2 miljoen) en is als volgt opgebouwd:

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Pensioenrechten en toegezegde rechten inzake de ziektekostenverzekering van gepensioneerde werknemers

-

-

2

2

2

2

       

Actuariële waarde per 31 december

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Jubileumuitkeringen

1

3

14

31

15

34

Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit

6

5

7

7

13

12

Uitkeringen bij werkloosheid

3

4

2

2

5

6

       

Boekwaarde per 31 december

10

12

23

40

33

52

Alliander kent een aantal overige langetermijnpersoneelsbeloningen. De voorziening omvat de volgende soorten uitkeringen:

  • Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof; deze voorziening dekt de verplichting om gedurende een periode van twee jaar de betrokken medewerker zijn salaris geheel of gedeeltelijk door te betalen;

  • Uitkering bij invaliditeit; Alliander is eigen risico drager voor de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze voorziening dekt de verplichting voor medewerkers van Alliander die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden;

  • Uitkeringen bij werkloosheid; Alliander is eigen risico drager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een medewerker van Alliander werkloos wordt, dan komt de uitkering ten laste van Alliander voor een periode van 3 maanden tot maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden van de betrokkene en;

  • Jubileumuitkeringen; deze worden vooraf in deze voorziening opgebouwd voor alle eigen personeel. De Netwerkbedrijven hebben eind 2018 een nieuwe cao met de vakbonden bereikt. In de nieuwe cao is de jubileumregeling aangepast. Dit houdt in dat de jubileumuitkeringen bij 10, 20, 30, 40 en 50 dienstjaren alsmede de regeling evenredige jubileumuitkering komen te vervallen. Voorts komt de uitkering bij pensionering (1,5 maandsalaris) te vervallen per 1 januari 2020. De aangepaste jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25-, 40-jarig dienstverband. Daarnaast houden werknemers geboren vóór 1 januari 1963 (57 jaar of ouder) en in dienst op 31 december 2019 hun recht op uitkering bij pensionering. Tevens blijft het 50 jarig jubileum 5 jaar in stand ingaande 1 januari 2020.

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers van wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2018 is een bedrag van € 12 miljoen toegevoegd aan de reorganisatievoorziening (2017: € 10 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind van 2018 € 13 miljoen (2017: € 12 miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoedingen/reorganisatie opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen inzake personeelsbeloningen

€ miljoen

Vergoedingen na uitdienst treding

Overige langetermijn- personeelsbeloningen

Ontslagvergoedingen/ reorganisatie-voorziening

Totaal

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 1 januari 2017

2

51

18

71

     

Mutaties 2017

    

Vrijval

-

-

-4

-4

Dotatie

-

12

10

22

Uitgekeerde bedragen

-

-11

-12

-23

Totaal

-

1

-6

-5

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2017

2

52

12

66

     

Mutaties 2018

    

Aanpassing jubileumregeling

-

-9

-

-9

Vrijval

-

-

-3

-3

Dotatie

-

8

12

20

Uitgekeerde bedragen

-

-11

-8

-19

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-7

-

-7

Totaal

-

-19

1

-18

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2018

2

33

13

48

De aanpassing van de jubileumregeling conform de nieuwe cao Netwerkbedrijven komt uit op een vrijval van € 9 miljoen. In de nieuwe cao is tevens afgesproken dat de jaren die al zijn verstreken vanaf het laatste jubileum tot aan het eerstvolgende jubileum in december 2019 naar evenredigheid worden afgekocht. De opgebouwde rechten ultimo 2018 van € 7 miljoen is geherrubriceerd naar kortlopende verplichtingen.

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen weergegeven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn gebruikt:

 

2018

2017

Sterftetabellen

Prognosetafel AG2018 / Startjaar = 2019

Prognosetafel AG2016 / Startjaar = 2018

Disconteringsvoet

-0,19% - 1,21%

-0,4%-1,26%

Verwachte salarisstijging

2,5%

2,5%

Verwachte stijging WAO-/WIA-uitkering

2,0%

2,0%

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

De post kortetermijnpersoneelsbeloningen betreft alle verplichtingen aan het personeel – met uitzondering van het kortlopende deel van de lange termijnpersoneelsbeloningen – die naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum zullen worden afgewikkeld. Deze post omvat nog te betalen salarissen, vakantiedagen, bonussen en overige nog te betalen personeelslasten en bedroeg aan het eind van 2018 € 27 miljoen (2017: € 16 miljoen). De toename van € 11 miljoen betreft de nog uit te keren opgebouwde jubileum rechten van € 7 miljoen eind 2019 conform de afspraken in de nieuwe cao Netwerkbedrijven. In de nieuwe cao is tevens afgesproken dat het bovenwettelijk verlof boven de overwerkgrens komt te vervallen. Werknemers met verlof boven de overwerkgrens en die op 31 december 2019 in dienst zijn ontvangen een eenmalige afkoopsom. De last hiervan is in totaal € 4 miljoen.