Noot 16 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2017

5

  

Mutaties 2017

 

Dotaties

2

Totaal

2

  

Boekwaarde per 31 december 2017

7

  

Mutaties 2018

 

Dotaties

7

Onttrekkingen

-4

Totaal

3

  

Boekwaarde per 31 december 2018

10

De overige voorzieningen ultimo 2018 bedragen € 10 miljoen (2017: € 7 miljoen) en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten en een voorziening voor bodemsanering.