Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2018

2017

Verschil in waardering materiële vaste activa

169

213

Overig

3

-8

   

Boekwaarde per 31 december

172

205

Deze post bestaat uit de waardering van de verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiele vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2017

227

-11

216

    

Mutaties 2017

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

3

3

Realisatie tijdelijke verschillen

-14

-

-14

Totaal

-14

3

-11

    

Boekwaarde per 31 december 2017

213

-8

205

    

Mutaties 2018

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

13

13

Realisatie tijdelijke verschillen

-16

-1

-17

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-28

-1

-29

Totaal

-44

11

-33

    

Boekwaarde per 31 december 2018

169

3

172

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 169 miljoen (2017: € 213 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. Per deze datum is de post latente belastingen ontstaan. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kosten toeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

De verlaging in 2018 van de latente belastingvordering met € 33 miljoen is grotendeels verantwoord in de winst- en verliesrekening (last € 46 miljoen) en heeft deels betrekking op mutaties via het eigen vermogen (toename € 13 miljoen). De post wijziging tarief vennootschapsbelasting houdt verband met de aanpassing van het huidige Nederlandse belastingtarief van 25% naar respectievelijk 22,55% in 2020 en 20,5% met ingang van 2021.

De post latente belastingverplichtingen bedraagt ultimo 2018 € 4 miljoen (ultimo 2017 € 5 miljoen). Deze post heeft betrekking op enerzijds verrekenbare verliezen van de fiscale eenheid 450connect GmbH (€ 3 miljoen latente belastingvordering) en wordt anderzijds veroorzaakt door een verschil in commerciële en fiscale waardering van licenties (€ 7 miljoen latente belastingverplichting).

Ultimo 2018 bestaat er een niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 17 miljoen (ultimo 2017 € 19 miljoen). Deze heeft hoofdzakelijk betrekking op fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland, welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd, met uitzondering van de verliezen van de entiteit 450connect GmbH. Een bedrag ad € 2 miljoen heeft betrekking op een in 2018 verworven Nederlandse dochtermaatschappij. De niet gewaardeerde verliezen ultimo 2017 hadden voor een bedrag ad € 5 miljoen betrekking op de in 2018 vervreemde buitenlandse dochtermaatschappijen van Allego.