Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2018

2017

Handelsschulden

96

79

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

6

5

Overige schulden

48

49

   

Boekwaarde per 31 december

150

133

De overlopende passiva (2018: € 244 miljoen, 2017: € 257 miljoen) bestaan onder andere uit nog te betalen precariobelasting (2018: € 115 miljoen, 2017: € 114 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2018: € 75 miljoen, 2017: € 79 miljoen) en anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2018: € 16 miljoen, 2017: € 14 miljoen).