Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2018 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2018

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

3

5

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

2

4

     

Stand per 31 december 2017

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

1

3

4

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

1

2

3

De vordering heeft betrekking op een wamtetransportverbinding.

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2018

2017

Binnen 1 jaar

23

22

Tussen 1 en 5 jaar

61

73

Meer dan 5 jaar

63

67

   

Totaal per 31 december

147

162

De operationele leases hebben ultimo 2018 met name betrekking op de verhuur van transformatoren en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy.

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2018

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

45

192

248

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-40

-37

-89

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

5

155

159

     

Stand per 31 december 2017

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

10

49

187

246

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-11

-44

-41

-96

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

5

146

150

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2018 en ultimo 2017 hebben voornamelijk betrekking op verplichtingen betreffende twee cross border leasetransacties (zie noot [3]). De mutaties in de financiële leaseverplichtingen in 2018 bestaan niet uit kasstromen maar uit valuta-omrekeningsverschillen voor € 9 miljoen en overig mutaties.

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2018

2017

Binnen 1 jaar

20

28

Tussen 1 en 5 jaar

46

60

Meer dan 5 jaar

68

65

   

Totaal per 31 december

134

153

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.
In de onderstaande tabel zijn de met operationele leasecontracten samenhangende kosten gedurende het verslagjaar weergegeven.

Operationele leasecontracten samenhangende kosten

€ miljoen

2018

2017

Operationele leases

22

23

Bijkomende service en dienstverlening

22

19

   

Totaal per 31 december

44

42

De operationele leases hebben betrekking op de zuivere bedragen voor minimale en voorwaardelijke leasebetalingen. De aanvullende dienstverlening heeft betrekking op de bij deze contracten verstrekte diensten voor onderhoud, beheer, brandstoffen, verzekeringen e.d.