Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2018

2017

Salarissen

 

370

 

357

Sociale lasten

 

44

 

43

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

53

 

45

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

9

 

6

 

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

-1

 

12

 
  

8

 

18

     

Overige personeelskosten

 

25

 

22

     

Totaal

 

500

 

485

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2017

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

45

-

-

45

Dotatie voorziening

-

10

12

22

Vrijval voorziening

-

-4

-

-4

     

Totaal 2017

45

6

12

63

     

2018

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

52

-

-

52

Dotatie voorziening

-

12

8

20

Vrijval voorziening

-

-3

-9

-12

     

Totaal 2018

52

9

-1

60

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.
Voor de nadere toelichting op de overige lange termijn personeelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 137 miljoen (2017: € 151 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures.
Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2018

2017

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.712

5.719

- per 31 december

5.669

5.755

- aantal medewerkers buiten Nederland

172

197

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige interne functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In het separate jaarbericht van Liander, dat in het tweede kwartaal van 2019 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerder van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2018. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

€ duizend

2018

2017

I.D. Thijssen

222

210

M.R. van Lieshout

281

290

P.C. Molengraaf1

-

172

   

Totaal

503

672

  • 1 Uit dienst per 1 september 2017.

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

Afwikkeling contractverplichting

Ten aanzien van het vertrek van de heer Van Lieshout heeft de Raad van Commissarissen gehandeld in overeenstemming met hetgeen contractueel met de heer Van Lieshout was afgesproken. De heer Van Lieshout zal als gevolg hiervan een vergoeding ontvangen van € 310.000,-. Dit bedrag is verantwoord in 2018.  

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2018

2017

I.D. Thijssen

21

19

M.R. van Lieshout

23

22

P.C. Molengraaf1

-

12

   

Totaal

44

53

  • 1 Uit dienst per 1 september 2017.

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2018

2017

I.D. Thijssen

12

12

M.R. van Lieshout

18

26

P.C. Molengraaf1

-

18

   

Totaal

30

56

  • 1 Uit dienst per 1 september 2017.

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding en het gebruik van een dienstauto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2018

2017

mw. A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter

28,4

27,2

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

18,9

18,1

mw. J.G. van der Linde

18,9

18,1

B. Roetert

18,9

18,1

G.L.M. Hamers

18,9

18,1

   

Totaal

104,0

99,6