Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2018

2017

Dotaties / vrijval voorzieningen

2

1

Huisvesting en transport

21

26

Huren, leasen en pachten

40

41

Stafdiensten en ICT

69

67

Precario en overige belastingen

160

143

Overig

51

51

   

Totaal

343

329

De overige bedrijfskosten bedragen in 2018 € 343 miljoen ten opzichte van € 329 miljoen in 2017. De stijging van € 14 miljoen wordt met name veroorzaakt door een toename van precariolasten (met € 17 miljoen).
De kosten van precario bedragen in 2018 € 154 miljoen ten opzichte van € 137 miljoen in 2017. De stijging van de kosten met € 17 miljoen is het gevolg van een naheffing van enkele gemeenten over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Voor een nadere toelichting over de kosten uit hoofde van operationele leases wordt verwezen naar noot [19].
De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2018

2017

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,7

0,8

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

   

Totaal

0,9

1,0

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2017 en 2018.