Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2018

2017

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

-

1

Overige financiële baten

11

11

Valuta-omrekeningsverschillen

9

55

   

Totaal

20

67

De overige financiële baten hebben voornamelijk betrekking op de aan cross border leasecontracten gerelateerde beleggingen in obligaties [noot 6].

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro voor de aan cross border leaseverplichtingen gerelateerde beleggingen in obligaties [noot 6] en de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.