Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2018

2017

Belastinglast

-74

-54

Mutatie latente belastingen

-45

-14

   

Totaal

-119

-68

De belastinglast van € 74 miljoen bestaat uit een last van € 71 miljoen over het boekjaar 2018 alsmede een aanpassing op voorgaande jaren van € 3 miljoen.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2018 van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 65 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2018 (€ 69 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 4 miljoen).

De mutatie latente belastingen van minus € 45 miljoen heeft zowel betrekking op de mutatie latente belastingvordering (€ 46 miljoen) alsmede de latente belastingverplichting (€ 1 miljoen).

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2018

2017

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Deelnemingsvrijstelling

-5,8

-

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

6,5

-

Niet gewaardeerde verliezen

0,5

1,4

Overige permanente verschillen

0,3

-0,7

   

Effectieve belastingdruk

26,5

25,7

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2018 bedraagt 26,5% (2017: 25,7%). Ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25% wordt het verschil met name veroorzaakt door toepassing van de deelnemingsvrijstelling (neerwaarts effect 5,8%) en het effect van de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting (opwaarts effect 6,5%). Het opwaartse effect van permanente verschillen (0,3%) heeft betrekking op enkele fiscaal niet aftrekbare kostenposten. Daarnaast hebben niet gewaarde verliezen van onze buitenlandse entiteiten invloed op de effectieve druk (opwaarts effect 0,5%).