Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Bedrijfsopbrengsten

        

Externe opbrengsten

1.772

1.681

191

159

-

-

1.963

1.840

Interne opbrengsten

10

5

313

331

-323

-336

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.782

1.686

504

490

-323

-336

1.963

1.840

         

Bedrijfskosten

        

Bedrijfskosten

1.337

1.313

554

554

-323

-336

1.568

1.531

         

Bedrijfsresultaat

445

373

-50

-64

-

-

395

309

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2018 zijn ten opzichte van 2017 gestegen met € 96 miljoen naar € 1.782 miljoen. De bedrijfskosten zijn gestegen met € 24 miljoen, met name een gevolg van een stijging van de precariolast, stijging van de kosten voor inkoop en uitbesteed werk en hogere afschrijvingen. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2017 € 72 miljoen hoger uitgekomen op € 445 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Kenter, Qirion, Stam, Alliander AG, Allego, Firan, nieuwe activiteiten, de service-units en de staven. Alliander maakt in het kader van zijn aandeelhouderschap van zijn deelnemingen zogenaamde “stewardshipkosten” binnen de staven. Deze kosten worden in beginsel niet doorbelast aan de bedrijfsonderdelen. Tot slot worden de investeringen in het kader van de energietransitie in dit segment verantwoord. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2018 zijn ten opzichte van 2017 gestegen met € 32 miljoen naar € 191 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 50 miljoen negatief (2017: € 64 miljoen negatief). Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door hogere resultaten bij onder andere Kenter, Alliander AG en de deconsolidatie van Allego.