Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2018 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2018

31 december 2017

Activa

  

Vaste activa

7.790

7.552

Vlottende activa

555

517

   

Totaal activa

8.345

8.069

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

4.129

3.942

Langlopende verplichtingen

3.363

3.393

Kortlopende verplichtingen

853

734

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.345

8.069

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2018 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2017. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Vaste activa

De vaste activa per 31 december 2018 zijn ten opzichte van 31 december 2017 met € 238 miljoen gestegen. Deze stijging komt met name voort uit hogere investeringen in de netten en meters ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 31 december 2017 gestegen naar € 555 miljoen. De stijging van € 38 miljoen ten opzichte van 2017 is vooral veroorzaakt door een stijging van het saldo liquide middelen. De verkoopopbrengst van Allego is de voornaamste oorzaak voor de positieve kasstroom in 2018.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2018 is ten opzichte van het niveau per 31 december 2017 met € 187 miljoen gestegen naar € 4.129 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door het netto-resultaat over 2018 van € 334 miljoen minus het uitgekeerde dividend in 2018 met betrekking tot het verslagjaar 2017 (€ 92 miljoen). Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening.

Lang- en kortlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2017 afgenomen met € 30 miljoen. Deze afname wordt met name veroorzaakt door de aflossing van langlopende leningen.

De kortlopende verplichtingen per 31 december 2018 zijn ten opzichte van de stand ultimo 2017 met bijna € 120 miljoen gestegen naar € 854 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van de aflossingsverplichting op de Euro Medium Term Notes.

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2018.