Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. Voor bijzondere posten wordt in beginsel een ondergrens gehanteerd van € 10 miljoen.

De bijzondere posten en fair value mutaties in 2018 zijn per saldo uitgekomen op een bate van € 73 miljoen na belastingen (2017: last € 3 miljoen). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gerapporteerde cijfers en de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Netto-omzet

1.920

1.797

-

-

1.920

1.797

Overige baten

148

43

105

-

43

43

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.404

-1.367

-3

-4

-1.401

-1.363

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-409

-396

-

-

-409

-396

Geactiveerde eigen productie

241

228

-

-

241

228

       

Bedrijfsresultaat

496

305

102

-4

394

309

       

Financiële baten/(lasten)

-46

-43

-

-

-46

-43

Resultaat deelnemingen en joint ventures

3

9

-

-

3

9

Resultaat voor belastingen

453

271

102

-4

351

275

       

Belastingen

-119

-68

-29

1

-90

-69

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

334

203

73

-3

261

206

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Resultaat na belastingen

334

203

73

-3

261

206

Overige baten

(2018: € 105 miljoen bate, 2017: nihil)

De bijzondere bate heeft betrekking op de verkoop van dochtermaatschappij Allego in juni 2018.

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2018: € 4 miljoen last, 2017: € 4 miljoen last)

De bijzondere last in 2018 bestaat uit een bate ten gevolge van de impact van wijzigingen in de cao van € 5 miljoen en een last van € 9 miljoen als gevolg van organisatieaanpassingen. In 2017 was sprake van een last van € 4 miljoen voor organisatieaanpassingen.

Belastingen

(2018: € 29 miljoen last, 2017: € 1 miljoen bate)

De last in 2018 is voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de belastinglatentie naar aanleiding van de aanpassing van het tarief voor de vennootschapsbelasting (vanaf 2020).