Fiscaliteit en subsidies binnen Alliander

Alliander besteedt veel zorg aan de juiste, tijdige en volledige naleving van wettelijke verplichtingen op fiscaal en subsidie gebied. Onder meer op basis van de dialoog en samenwerking met onze (interne en externe) stakeholders hanteren wij het volgende uitgangspunt bij alle activiteiten die wij op fiscaal- en subsidie gebied uitvoeren:

“Wij zijn een integere, betrouwbare belastingplichtige onderneming, die haar fair share aan belastingen aan de samenleving afdraagt.”

Hiervoor hebben wij de volgende doelstellingen opgesteld:

  • We zijn compliant aan alle fiscale en subsidie wet- en regelgeving in binnen- en buitenland.

  • We zijn transparant over onze afdrachten in onze financiële rapportage, zoals de jaarrekening.

  • We zijn volledig transparant richting interne en externe stakeholders ter zake van alle relevante dossiers op het gebied van fiscaliteit en subsidies. Voorbeelden van stakeholders zijn onder andere de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO), de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, interne afdelingen als Human Resources, Regulering, Risicomanagement, Juridische Zaken en Internal Audit.

  • We leveren een actieve bijdrage aan het fiscale bewustzijn en de cultuur binnen Alliander door middel van voorlichting en zo nodig aansturing.
    Alliander is als belastingplichtige onderworpen aan diverse belastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de BTW de hoofdmoot vormen. In onderstaand schema is op hoofdlijnen aangegeven hoe de belangrijkste geldstromen lopen.

Verantwoord omgaan met risico's

Alliander handelt vanzelfsprekend altijd binnen de grenzen van wet- en regelgeving. Operationele activiteiten zullen nooit louter fiscaal gedreven zijn. Bij twijfel over interpretatie van fiscale wet- en regelgeving wordt vooraf constructief en transparant overleg gevoerd met de Belastingdienst (en indien het subsidie betreft met de RVO). Dit is volledig in lijn met het met de Belastingdienst gesloten Handhavingsconvenant onder het Horizontaal Toezicht en sluit aan bij het hiervoor opgenomen algemene uitgangspunt. Bij de uitvoering van onze fiscale strategie sluiten we daarnaast aan bij het risicomanagementmodel van Alliander en wordt het Tax Control Framework gebruikt als risico mitigerende maatregel.

Actuele ontwikkelingen op het gebied van belastingen

In november 2010 heeft Alliander een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening uitgegeven voor een bedrag van nominaal € 500 miljoen. In de laatste 2 maanden van 2013 is deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening afgelost. Onder IFRS wordt dit instrument als eigen vermogen gekwalificeerd. Bij de betaling van de periodieke vergoedingen aan de houders van de in 2010 uitgegeven lening is uitgegaan van aftrekbare rentekosten voor de vennootschapsbelasting.

Met de Belastingdienst is geen overeenstemming bereikt omtrent de fiscale behandeling van deze lening. In de lopende beroepsprocedure heeft het Gerechtshof Arnhem het hoger beroep van Alliander gegrond verklaard. De belastingdienst heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. De totale maximale exposure voor Alliander bedraagt ultimo 2018 inclusief rente € 38 miljoen.

Afgewogen deelname aan subsidieregelingen

Als grote onderneming nemen wij ook onze verantwoordelijkheid waar het gaat om subsidieregelingen. Wij maken veel werk van innovaties, vooral in het kader van de energietransitie. Hiervoor zijn diverse regelingen beschikbaar, zowel internationaal, landelijk als regionaal. Onze focus ligt op subsidieregelingen die bedoeld zijn voor grote ondernemingen en niet voor regionale activiteiten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven op regionaal gebied bewust ruimte aan andere bedrijven voor de ontwikkeling van kleinere duurzame initiatieven door gepast in te schrijven op dergelijke subsidieregelingen.