Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

454

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-496

-549

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-103

148

   

Totaal kasstroom

39

53

Voor het jaar 2018 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 638 miljoen ten opzichte van € 454 miljoen in 2017. De stijging ten opzichte van 2017 met € 184 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het bedrijfsresultaat met name als gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2018 € 496 miljoen en is hiermee € 53 miljoen verbeterd ten opzichte van 2017. Ondanks het hogere investeringsniveau is sprake van een lagere, uitgaande kasstroom. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve kasstroom door de verkoop van Allego. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2018 € 126 miljoen en zijn hiermee hoger dan in 2017 (€ 96 miljoen).

Investeringen

Ondanks een daling van de investeringen in de gasnetten, zijn de totale investeringen in de afgelopen vijf jaar gestegen met € 161 miljoen, een stijging van 28%. Dit wordt met name veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten en slimme meters. Voorts is de laatste jaren sprake van een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). Daarnaast was in 2015 en 2016 sprake van investeringen in gebouwen als gevolg van de renovatie van de duurzame en energiezuinige kantoren in Duiven en Arnhem.

Gezien het verschil tussen de kasstroom uit operationele activiteiten en investeringen (€ 142 miljoen positief), de dividenduitkering van € 92 miljoen en de toename van de liquide middelen met € 39 miljoen is geen additionele financiering aangetrokken in 2018. De netto schuldpositie is daardoor stabiel gebleven. De kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 103 miljoen negatief bestaat voornamelijk uit het uitgekeerde dividend.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom over het jaar 2018 is uitgekomen op € 143 miljoen positief ten opzichte van een uitgaande vrije kasstroom over 2017 van € 95 miljoen negatief. De stijging ten opzichte van 2017 wordt met name verklaard door de verkoop van Allego.

€ miljoen

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

454

Kasstroom uit verkoop Allego/Verkoop HS-net

110

7

(Des-)investeringen in vaste activa

-731

-652

Bijdrage investeringen van derden

126

96

   

Vrije kasstroom

143

-95