Onze duurzame prestaties

In het verslagjaar 2018 hebben we grote sprongen gemaakt met onze duurzame resultaten. We zagen de effecten van een goede inbedding van onze maatschappelijke programma’s. We voldeden aan de afgesproken koers naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023: we zijn bijna halverwege. Daarnaast hebben we verbinding gelegd tussen enerzijds onze goede resultaten op de circulaire economie en anderzijds kostenbesparingen, waarbij meer hergebruik leidt tot lagere kosten. Ook werken we met andere infrabeheerders aan de verduurzaming van Nederland. We hebben een start gemaakt met duurzame opwek op rijksgronden, op een voor netbeheerders verantwoorde wijze.

Aandachtsvelden

In ons maatschappelijk presteren werken we aan drie aandachtsvelden:

  • We leveren een bijdrage aan de energietransitie door alle klanten onder gelijke condities toegang te geven tot duurzame energie.

  • Als grote werkgever nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een sociale en inclusieve organisatie. Een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is een inclusieve bedrijfsvoering waarin iedereen een kans krijgt en waar alle talenten worden benut. We sturen actief op diversiteit en inclusie in ons medewerkersbeleid, zoals bij werving en selectie, opleiden en ontwikkelen. 

  • Wij hebben een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering waarvoor wij samenwerken met partners in onze ketens.

Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023

Alliander heeft als streven om in 2023 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Dat wil zeggen dat in 2023 per saldo geen CO2 door Alliander wordt uitgestoten door onze netactiviteiten, kantoren en voertuigen. Met ons programma gericht op vermindering en vergroening van de CO2-emissies werken we stap voor stap aan een duurzamere bedrijfsvoering. Impactvolle maatregelen waren de verdere aanscherping van ons mobiliteitsbeleid en de versnelde vergroening van onze totale voetafdruk.

Alliander heeft een substantiële CO2-voetafdruk van 288 kiloton over 2018. In 2018 is de uitstoot van CO2 ten opzichte van het jaar ervoor met 128 kiloton gedaald. Dit is een daling van circa 31%. Het effect van ons vergroeningsbeleid is voor het derde jaar op rij duidelijk zichtbaar. De netto-uitstoot is de afgelopen jaren mede sterk gedaald door het vergroenen van de gebouwen en van een deel van de netverliezen en de mobiliteit. De bruto-uitstoot is ook gedaald door de vervanging van de grijs gietijzeren gasleidingen en door de inkoop van groene stroom ten behoeve van de netverliezen.

Uitstoot door net- en lekverliezen

Onze bruto voetafdruk wordt voor 94% veroorzaakt door net- en lekverliezen, die grotendeels ontstaan bij het transporteren van elektriciteit en gas. De netverliezen kostten ons in 2018 circa € 49 miljoen en zijn in beperkte mate te beïnvloeden. Niettemin proberen we elk jaar zowel onze technische als administratieve netvliezen te verminderen.

Technische netverliezen

In 2018 is de absolute omvang van de technische netverliezen met 1,5% gedaald ten opzichte van 2017. De technische netverliezen hangen sterk samen met de economische ontwikkelingen: een groeiende economie leidt tot meer transport van elektriciteit en gas en tot meer netverlies. Het reductieprogramma voor technisch netverlies blijft onverminderd van kracht. Het richt zich op besparende maatregelen op onze stations en een betere dagelijkse besturing van het net. Daarnaast vervangen we elk jaar een deel van onze grijs-gietijzeren gasleidingen met het oog op veiligheid en verminderen van gaslekkages.

Administratieve netverliezen

Onze administratieve netverliezen zijn in absolute omvang sterk gedaald ten opzichte van 2017. Administratieve netverliezen ontstaan onder meer door fraude door het illegaal aftappen van energie door bijvoorbeeld hennepkwekerijen. Voor het opsporen van fraude zijn we mede afhankelijk van de focus en inzet van politie en justitie met wie we samenwerkingsafspraken hebben. Het digitaliseren van onze netten ondersteunt het opsporen van energiefraude. We werkten in 2018 verder aan de verbetering van het opsporen van fraude en het innen van openstaande bedragen.

Vergroenen van netverliezen met duurzaam opgewekte energie

Het ‘vergroenen’ van de inkoop van zogenaamde netverliezen levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Alliander vergroent zijn netverliezen met behulp van opwek van additionele duurzame energie in Nederland. Wij hebben bewust de keuze gemaakt om de inkoop van onze netverliezen stapsgewijs te verleggen naar stroom uit nieuwe investeringen in hernieuwbare bronnen in Nederland. Hiermee bereiken we dat ons netverlies CO2-arm wordt én ondersteunen we de doelstellingen voor duurzame energieopwekking in Nederland. In 2018 hebben wij 187 kiloton van onze totale netverliezen vergroend met Garanties van Oorsprong (GvO‘s).

Alliander vergroent netverlies met nieuw GvO-contract

In 2018 hebben we opdracht gegeven voor de aankoop van nieuwe GvO’s van de in ontwikkeling zijnde windparken Borssele III en IV. Windparkeigenaar Shell Energy Europe Ltd neemt zelf 50% van de door Borssele III en IV gegenereerde energie af, van waaruit het GvO’s kan aanbieden aan onder meer Liander. Het nieuwe tienjarige contract draagt bij aan het verduurzamen van onze netverliezen. Liander vergroent op deze manier momenteel circa 40% van de netverliezen. Met het nieuwe contract wordt vanaf 2021 nog eens 11 tot 14% procent vergroend.

Uitstoot gebouwen en mobiliteit

Onze CO2-uitstoot door gebruik van kantoren en gebouwen is stabiel gebleven als we corrigeren voor graaddagen. Door toevoeging van technische locaties is het totale aardgasverbruik van gebouwen per saldo gestegen. Onze CO2-uitstoot voor gebouwen steeg navenant ten opzichte van 2017. De resterende uitstoot is vergroend. Verder hebben we in 2018 afgesproken dat we onze huurlocatie aan de Basisweg in Amsterdam ook duurzaam gaan herontwikkelen, waarbij wij ons huurcontract in lijn met onze principes hebben verlengd.

Ondanks meer gereden kilometers door een groter werkpakket, daalde onze CO2-uitstoot door mobiliteit licht met 4,4% ten opzichte van 2017. Dat komt onder meer doordat we in 2018 voor woon-werkverkeer een nieuw mobiliteitsprogramma hebben geïntroduceerd. Het vergoedingenstelsel is gewijzigd om CO2-neutraal reizen aan te moedigen. Ook hebben we de uitstootnorm voor CO2 en stikstof voor leaseauto’s aangescherpt, zijn dieselvarianten uit het assortiment gehaald en hebben we elektrisch rijden nog toegankelijker gemaakt. Leaserijders kunnen gebruikmaken van een NS-kaart om gebruik van openbaar vervoer te stimuleren.

We investeerden in 2018 wederom in een efficiënter dienstwagenpark: dienstbussen werden uitgerust met een snelheidsbegrenzer (Ecodrive). Bijzonder is de introductie van elektrische dienstbussen in de regio Amsterdam. Onze intentie is om meer elektrische bussen aan ons wagenpark toe te voegen. Ook kozen we een nieuwe leverancier voor lease- en dienstauto’s. Onderdeel van de aanbesteding was verduurzaming van het wagenpark. Hierbij is rekening gehouden met aspecten zoals betaalbaarheid en keuzevrijheid. Een van de vereisten binnen de aanbesteding voor dienstauto’s was om de inrichting van de dienstauto’s te hergebruiken in de nieuwe dienstauto. Dat wat niet hergebruikt kan worden, krijgt een tweede leven of wordt verantwoord afgevoerd.

Liander rijdt met elektrische dienstbussen

Sinds april 2018 rijdt een aantal monteurs van Liander in de omgeving van Amsterdam en Alkmaar in een elektrische bus. De bussen zijn efficiënt ingericht en hebben een grote actieradius. Binnen twee uur is bovendien de accu opgeladen. Hiervoor kunnen de monteurs de laadpaal gebruiken die bij hun huis is geplaatst. Liander least de bussen in het kader van het programma ‘Meer met minder’ dat zorgt voor de verduurzaming van het wagenpark. Eerder al werden onze bussen uitgerust met de Ecodrive, een intelligente stimulator die zuinig, duurzaam rijgedrag bevordert. Hiermee reduceren we de CO2-uitstoot door mobiliteit met elf procent.

CO2-uitstoot van Alliander1

  • 1 Voor 2018 is CO2-uitstoot berekend volgens een nieuwe methodiek. In deze methodiek wordt een lagere coëfficiënt voor de inkoop netverliezen bij EDF en DONG gehanteerd. Oorspronkelijk was deze coëfficiënt niet bekend, waardoor een gemiddelde (handelsmix) werd aangenomen. Voor 2017 is met terugwerkende kracht een vergelijkbaar cijfer opgenomen volgens deze nieuwe methodiek.

De hoogste trede op de CO2-prestatieladder

Onze CO2-aanpak en werkwijze zijn extern getoetst aan de hand van de CO2-prestatieladder. Certificering op de CO2-prestatieladder is een bewijs van inzicht in de eigen voetafdruk (niveau 1), de mogelijke reductiemaatregelen (niveau 2), de competentie om deze maatregelen ook echt uit te voeren (niveau 3), inzichten transparant te maken (niveau 4) en met ketenpartners innovaties te initiëren (niveau 5). De CO2-prestatieladder wordt vaak gebruikt als gunningscriterium bij aanbestedingen. In 2018 hebben we niveau 5 van de ladder behouden. Dit betekent dat we over de CO2-inventaris van onze A-leveranciers beschikken, we de doelstellingen op niveau 3 en 4 hebben gehaald en we ons publiek committeren aan het CO2-reductieprogramma van de overheid. We zijn trots op deze stap, maar om te blijven excelleren op de CO2-prestatieladder is het van essentieel belang dat we de keten blijven betrekken en ook onze leveranciers uitdagen de uitstoot terug te dringen.

Scientific Based Target

We hebben recent opnieuw laten vaststellen dat ons CO2-beleid voldoet aan het gevraagde reductietempo van het Parijs-akkoord; de zogenaamde Scientific Based Target (SBT). De SBT is gebaseerd op het behalen van de IPCC-doelstelling 'Well below 2ºC' in 2050. Deze doelstelling kan worden omgerekend naar de maximale CO2-uitstoot per sector (landbouw, industrie, energie et cetera) en naar de maximale CO2-uitstoot per bedrijf. Dit heet de Sectoral Decarbonization Approach.
Voor Alliander betekent dit concreet dat we in totaal circa 38% CO2 moeten reduceren voor 2030. Voor het thema mobiliteit blijven we iets achter. Voor het geheel voldoen we, met ons beleid voor klimaatneutraal in 2023 en met de geboekte resultaten, ruim aan de SBT-doelstelling. Het onderzoek bevestigt de koers die we als bedrijf voor onze klimaatgerelateerde emissies hebben vastgesteld.

Ketensamenwerking: energie op rijksgronden

In Nederland ligt nog groot onbenut potentieel voor het opwekken van duurzame energie op onze rijksgronden; gebieden langs water- en snelwegen, baggerdepots, meren en landerijen rond technische stations. Door samenwerking in de coalitie Groene Netten ontdekten we dat dit totaal potentieel Nederland kan helpen aan een hoger groeitempo op duurzame energie, zelfs tot een verdubbeling van het huidige aandeel aan duurzame energie.

In 2018 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat officieel opdracht gegeven tot het project Energie op Rijksgronden (voorheen Petaplan) waarbij aan de hand van tien pilots wordt geleerd hoe dit potentieel benut kan worden. Alliander neemt deel aan de Stuurgroep Energie op rijksgronden om de belangen van zorgvuldig netbeheer te behartigen; alles wat wordt opgewekt moet ook op tijd kunnen worden aangesloten. Hiermee zetten we een stap in vergaande samenwerking om de energietransitie in goede banen te leiden.

Alliander is een van de initiatiefnemers van het platform Groene Netten bestaande uit diverse nationale infrabeheerders. Binnen Groene Netten wordt gewerkt aan een klimaatneutrale en circulaire nationale infrasector. De partners van Groene Netten (Alliander, Enexis, Gasunie, ProRail, KPN, Stedin, TenneT en Rijkswaterstaat) ondertekenden tijdens het jaarlijkse Springtij-evenement op Terschelling een ambitieverklaring voor samenwerking op gebied van Impactmeten en Sustainable Development Goals.

Klimaatrisico’s en adaptatie

Alliander is aangesloten bij het Deltaprogramma. Op initiatief en onder leiding van de Nederlandse overheid worden in dit plan risico's van klimaatverandering op nationale schaal besproken en wordt de aanpak gecoördineerd. Effecten en risico's worden beoordeeld en acties zijn gericht op adaptatie en beheersing door onze crisis- en calamiteitenorganisatie. Voor bestaande en geplande bedrijfsmiddelen vindt evaluatie plaats van de risico's van onder meer overstroming, natuurbrand en stormen. De aandacht voor de energietransitie en het beleid voor een duurzame bedrijfsvoering zijn gericht op actieve beperking van emissies en op een duurzame energievoorziening.

Het duurzaamste schakelstation van Nederland

In Groenlo verrijst het duurzaamste schakelstation van Nederland. Hiervoor hebben Alliander en de aannemer in augustus een contract ondertekend. Het station is op verschillende manieren duurzaam. In het station wordt het gebruik van grondstoffen beperkt door op een natuurlijke manier te koelen en door hergebruik van materiaal. Skelet en buitenwanden worden gemaakt van hout. Op het dak liggen zonnepanelen die het station volledig van energie voorzien.

Invulling geven aan ketenverantwoordelijkheid met partners

Een aanzienlijk deel van onze maatschappelijke prestatie realiseren we in samenwerking met zakenpartners. We sturen op verantwoord ondernemen in de waarde- en productketens waarin we door onze financiële bestedingen of door het bestaan van specifieke risico’s impact hebben. Ons inkoopbeleid is gericht op de duurzaamheidspijlers van Alliander: toegang tot schone en betaalbare energie, klimaat, grondstoffen en inclusief werkgeverschap.

Een duurzame relatie met onze leveranciers

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 900 miljoen zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Samen met onze leveranciers kunnen we een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid. In onze aanbestedingscriteria is duurzaam inkopen een integraal onderdeel. We hebben hierin bepalingen opgenomen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, grondstoffengebruik, recycling en CO2-uitstoot. Alliander eist dat werkzaamheden voldoen aan specifieke protocollen en voorschriften voor veiligheid bij werken aan gas en elektriciteit zoals VIAG en BEI. Medewerkers van aannemers moeten hier aan voldoen.

Alle gecontracteerde leveranciers van Alliander committeren zich aan de ‘Alliander Gedragscode Leveranciers'. Deze richtlijn is gebaseerd op OESO-richtlijnen en stelt eisen aan het ethisch en eerlijk zakendoen van leveranciers en hun toeleveranciers en fabrikanten. Bij overtreding van de code kunnen we sancties opleggen, zoals beëindiging van het contract, het tijdelijk staken van werkzaamheden al dan niet met ingebrekestelling.

Negentien leveranciersaudits uitgevoerd

In 2018 zijn negentien audits uitgevoerd naar de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. In het verslagjaar zijn geen kritische tekortkomingen over genoemde thema’s bij onze leveranciers gerapporteerd. In de audits wordt de naleving van de Gedragscode besproken. Ook naleving van ketenaspecten en de opvolging van eventuele bespreekpunten is onderdeel van de auditrapporten. Naast de gebruikelijke controle op kwaliteit en product kijken we naar MVO-elementen zoals naleving van universele mensenrechten, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekenen soms een verhoogd risico voor erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Ongewild kan een organisatie betrokken raken bij discutabele omstandigheden zoals bijvoorbeeld kinderarbeid. Naast toetsing vooraf voeren we bij contractpartijen ook audits uit op locatie. Bevindingen worden gedeeld met de leverancier. De opvolging wordt aansluitend periodiek besproken en is onderdeel van een eventuele volgende audit. Bij gebleken nalatigheid of overtreding van de afspraken beëindigen we de relatie of leggen we andere sancties op overeenkomstig het contract en de Alliander Gedragscode voor Leveranciers. In geval van schade of risico’s communiceren wij met onze stakeholders, verrichten onderzoek en treffen tijdelijke of structurele maatregelen. Over de voortgang onderhouden wij contact met betrokken en informeren wij hen.

CO2 meten in de keten

Inkoop werkte in 2018 samen met een externe partij aan een model waarmee op een zo objectief mogelijke manier CO2-uitstoot in de keten en bij leveranciers kan worden gemeten. Door dit inzicht kunnen we inkoopcategorieën segmenteren op basis van CO2-emissies en het beïnvloedingspotentieel van Alliander op de leveranciers. We kijken vanuit de keten en kunnen focus aanbrengen waar we de grootste impact kunnen maken. Bijvoorbeeld in de aanschaf van plotters en printers. Door de huidige printers langer in te zetten besparen we op CO2-uitstoot bij productie en op de aanschafkosten van nieuwe printers.

Circulaire bedrijfsvoering

Als netbeheerder maken we gebruik van grote hoeveelheden materialen en indirect van grondstoffen. Het is onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met onze materiaalbehoefte om te gaan. We streven er dan ook naar in 2020 minimaal veertig procent van onze primaire assets circulair in te kopen. Dat betekent dat alle grondstoffen die we gebruiken, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat. Om hier invulling aan te geven sturen we op vier stromen:

  • We maken optimaal gebruik van de spullen die we al hebben.

  • We kopen onze belangrijkste materialen zo circulair mogelijk in.

  • We voorkomen het verspillen van grondstoffen in onze operatie.

  • We recyclen het overgebleven afval 100% hoogwaardig.

Circulair inkopen vraagt intensieve samenwerking met onze leveranciers. Om ons beleid kracht bij te zetten zijn wij een van de eerste twintig ondertekenaars van de Green Deal Circulair Inkopen. Doel is door het starten van circulaire inkooptrajecten van elkaars ervaringen te leren en circulair inkopen te versnellen. Met de deelname van meer dan zestig partijen ontstaat er veel kennis en ervaring. Alliander levert een stevige bijdrage aan deze doelstellingen, onder meer met bedrijfsveilige kleding, transformatoren, herontwikkeling kantoren, koffiebekers, meubilair en fair meters.

Sinds een paar jaar hebben we circulair inkopen geïntegreerd in onze inkoopprocessen. Per kwartaal rapporteren we over het percentage circulair ingekocht en het percentage recycling. Er is een heldere roadmap voor het bereiken van onze doelstelling. Het aandeel circulair ligt eind 2018 rond de 16,5%. Dit is met name te danken aan de eerste grondstofpaspoorten voor onze kabels waaruit blijkt dat deze deels uit gerecycled materiaal bestaan en goed recyclebaar zijn. In 2018 zijn de eerste ‘circulaire’ kabels, met een percentage recyclaat en volledig recyclebaar, in Nederland gelegd.

Dilemma: transparantie in de keten

Het doel van Alliander is om steeds meer van de primaire assets circulair in te kopen. In 2018 is 16,5% van onze primaire assets circulair ingekocht. In het afgelopen jaar is gebleken dat in de afweging van kosten en kwaliteit in een transparante Europese aanbesteding, de doelstelling van recyclebaar materiaal geen stand hield. Dit dilemma kan alleen door investeringen in de hergebruikketen worden opgelost. Alliander stimuleert leveranciers om hierop in te zetten.

Ook blijkt dat beschikbaarheid van informatie over hergebruik nog geen gemeengoed is. Productie draait grotendeels op nieuwe grondstoffen die in lagelonenlanden onder vaak slechte arbeidsomstandigheden worden gedolven. Daarbij is de verkrijgbaarheid van hergebruikt materiaal een probleem en zijn de kosten vaak hoger. Alliander oefent druk uit om meer transparantie te geven over materiaalafkomst en hergebruik.

Optimaal gebruiken wat er is: herinzet

In 2018 hebben we het programma Herinzet met succes uitgevoerd. Zo hebben we 208 oude trafo’s gedemonteerd en hiervan 192 opnieuw ingezet. We zijn ook bezig om onze ‘grijze voorraad’ (retour gekomen en ongebruikte materialen) beter te inventariseren, te controleren op kwaliteit en via een interne marktplaats opnieuw aan te bieden. Bij excellent netbeheer past het efficiënt benutten van al het materiaal, geheel ook in lijn met de principes van de circulaire economie. Alle infrabeheerders zijn zoekende hoe zij verspilling kunnen minimaliseren. 

Fair Meters geplaatst

In 2018 is een lange onderzoeksperiode afgesloten met de daadwerkelijk oplevering van een slimme meter met onder meer een grondstofpaspoort, 35% minder metaal, 25% minder plastics en deels gebruik van gerecycled plastic. Voor zover we de keten kunnen overzien, is gebruik van conflictmineralen uitgesloten. Een van de twee leveranciers, Iskraemeco, ontving voor haar inspanningen op de Fair Meters in 2018 een duurzame innovatieprijs in het land van herkomst (Slovenië).

Grondstoffenpaspoort

Via grondstoffenpaspoorten hebben we voor 33% van onze inkopen goed inzicht over de herkomst. Binnen de coalitie Groene Netten delen de coalitieleden hun ervaringen met grondstoffenpaspoorten. De intentie is om in 2020 het grondstoffenpaspoort standaard mee te nemen in elke uitvraag.

Duurzame afspraken maken met leveranciers is mogelijk

Duurzame afspraken met leveranciers zijn mogelijk: zo sloten we een achtjarige overeenkomst voor de levering van vermogenstransformatoren. Hierin wordt opnieuw gebruik gemaakt van eerder gebruikte olie. Daarnaast hebben we met de leveranciers een plan van aanpak opgesteld om de komende jaren samen te werken aan verdere verduurzaming van de transformator.
De netverliezen van deze aanbestede transformatoren zijn zo’n tien procent lager dan die van onze huidige transformatoren. Dit levert bij het huidig bestelvolume en belasting van de transformatoren een behoorlijke vermindering van CO2-uitstoot op en een kostenbesparing van € 1,2 miljoen over een economische levensduur van veertig jaar.

Bij de recente aanbesteding van laag- en middenspanningskabels, is extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van een circulaire kabel. De leveranciers hebben daarop met hun ontwerpen geanticipeerd.

Impactcasus: de impact van herinzet van transformatoren in onze energienetwerken

In deze casus hebben we onderzocht wat de financiële en natuurlijke impact is als we componenten uit onze netten hergebruiken in plaats van het inzetten van geheel nieuwe transformatoren. Deze bleken positief, al levert de inzet van gebruikte componenten in de casus wel meer netverlies op.

Het doel van het herinzetprogramma is om de waarde van onze netcomponenten optimaal te benutten. Onze energienetwerken zijn opgebouwd uit een veelheid aan componenten. Transformatoren zetten elektrische stroom om naar het gewenste spanningsniveau. Als netbeheerder borgen we dat de netspanning steeds binnen de afgesproken normen blijft. Transformatoren hebben in de regel een lange levensduur, gemiddeld veertig jaar. Bij projecten, periodiek onderhoud en bij werkzaamheden in opdracht van derden komen transformatoren uit het netwerk terug. Onze technici inventariseren, testen en beoordelen de transformatoren op tal van aspecten. We zorgen er samen met leveranciers voor dat de transformatoren weer klaar zijn om in het net te kunnen worden teruggeplaatst. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij voorop. Door actief te sturen op een verlengde levensduur kunnen transformatoren ook na afloop van de geplande levensduur, onder condities, opnieuw worden ingezet.  

Herinzet programma

Er vallen meerdere typen netcomponenten onder het programma Herinzet. We doen zo ervaring op met procesvoering en gedrag dat noodzakelijk is voor levensduurverlenging. Vervolgens worden deze activiteiten als een standaardproces ingebed. Als deel van het programma is de impact berekend van het inzetten van distributietransformatoren van verschillende leeftijden ten opzichte van de inzet van geheel nieuwe distributietransformatoren.

In deze casus is de impact op financieel en natuurlijk kapitaal berekend van het opnieuw inzetten van distributietransformatoren. De transformatoren van vóór 1970 worden volgens dit beleid niet heringezet. De gemiddelde leeftijd van de transformatoren bij herinzet bedraagt 24 jaar. Voor de casus zijn de impacts berekend over een periode van 40 jaar tegen netto contante waarde.

De impact op financieel kapitaal is positief en bedraagt € 563.000. Vermeden investeringen in nieuwe transformatoren en verrekening van kosten voor herinzet zoals onderhouds-, en logistieke kosten leveren dus geld op. De kortere doorlooptijd voor herinzet van transformatoren draagt bij aan de bedrijfsvoering. De berekende impact op natuurlijk kapitaal is eveneens positief en bedraagt totaal € 338.000. De vermeden bouw van nieuwe transformatoren vermindert ecologische schade in de productieketen. De vermeden ecokosten van koper, kernblik en olie zijn positief en bedragen € 639.000. Echter de herinzet van transformatoren zorgt door een geringere efficiëntie ten opzichte van nieuwe transformatoren voor een groter energieverlies tijdens de levensduur. Dit netverlies leidt tot een nadelige impact van 4.500 ton CO2. Alliander vergroende in 2018 40% van de netverliezen. De vergroening compenseert ten dele deze nadelige impact. Herinzet levert echter ook een besparing van ecokosten gelijk aan 500 ton CO2 op in de productieketen van nieuwe transformatoren. In totaal is sprake van een positieve impact op natuurlijk kapitaal omdat de vermeden materialen en grondstoffen geen ecologische kosten tot gevolg hebben.