Klanten

Onze klanten rekenen op een feilloze energievoorziening, zodat ze thuis altijd licht hebben, hun woning kunnen verwarmen, hun smartphone en andere apparatuur kunnen gebruiken en - in toenemende mate - met hun elektrische auto de weg op kunnen. Daarnaast wekken steeds meer klanten zelf energie op of leveren ze energie terug aan het net. Ook dan moeten ze kunnen vertrouwen op een goede infrastructuur en service.

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor onze klanten. We hebben het hoofdstuk opgebouwd op basis van onze strategische pijlers. Klanten hebben aangegeven de volgende materiële thema's (cijfer correspondeert met positie in materialiteitsmatrix) van belang te vinden:

Doelen en resultaten klanten

Klantgemak

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 51% (consument) en 46% (zakelijke markt).
50 %
47 % in 2017
38 %
39 % in 2017

Uitvalduur elektriciteit

20,0 minuten
30,6 minuten
20,9 minuten in 2017

Realisatie aanbiedplanning slimme meter

584.000 minimaal
644.000
536.000 in 2017

Kabelnummers met > 5 storingen

17 maximaal
17
22 in 2017

Energie moet er altijd zijn. En iedereen moet er onder gelijke condities toegang toe hebben. Daar maken wij ons sterk voor. Allliander heeft ruim drie miljoen klanten en zorgt ervoor dat het licht brandt en huizen worden verwarmd. Bedrijven rekenen ook op ons. Dat lukt alleen als we erin slagen onze dienstverlening aan te sluiten op de wensen en behoeften van onze klanten. En als we uitblinken in betrouwbaarheid en gemak.

Economische groei en energietransitie zorgen voor meer werk

De afgelopen jaren hebben we een forse toename gezien van het werk aan met name ons elektriciteitsnet, zo ook in 2018. Dat kwam door de economische groei, die ervoor zorgde dat we veel klanten moesten aansluiten. Verder zagen we de vraag van klanten naar vermogen stijgen, bijvoorbeeld voor datacenters en tuinbouw. Op sommige plaatsen oversteeg het aantal zonneparken waarvoor een netaansluiting werd aangevraagd de aansluitcapaciteit. Tegelijkertijd hadden we te maken met een groot tekort aan technici die al het werk kunnen doen. Dit was van invloed op het werk dat we voor onze klanten hebben kunnen doen. We konden niet al het werk op tijd gedaan krijgen en soms waren aansluittermijnen langer. Aangezien we de beschikbaarheid van energie willen blijven garanderen, is de realisatie van ons werkpakket een focusthema. 
Het is voor ons zaak om nog nadrukkelijker dan voorheen vroegtijdig te weten wat onze klanten willen en met hen in gesprek te blijven. We spreken eerlijk uit naar klanten wat wel en niet mogelijk is en spelen goed in op hun verwachtingen. Daarnaast kunnen we zelf nog wendbaarder en slagvaardiger worden in onze eigen organisatie en uitvoering en in de samenwerking met andere (nuts)partijen en aannemers. Kostenbewust en efficiënt werken is daarom eveneens een focusthema.

Energietransitie in volle gang

Afgelopen jaar is het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd: een markante gebeurtenis waarmee piketpalen zijn geslagen voor een duurzame toekomst. We zagen dat de onderhandelingen voor het akkoord zorgen voor meer bewustzijn over de opgave en de rol die de energie-infrastructuur daarin speelt. Hoewel het definitieve akkoord er nog moet komen, merken veel van onze klanten al dat de energietransitie in volle gang is. Er komen steeds meer zonnepanelen, laadmogelijkheden voor elektrische auto’s en nieuwbouwhuizen zonder aardgasaansluiting. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten een Regionale Energiestrategie (RES) klaar hebben, vervolgens uitmondend in warmtetransitievisies per gemeente met een wijk voor wijk-aanpak. Alliander helpt mee door onze kennis en ervaringen te delen. De warmtetransitie is een focusthema. 

Innovatie

Het is vanwege de hoge maatschappelijke kosten niet wenselijk om het complete elektriciteitsnet te verzwaren. Daarom werkten we vorig jaar verder aan de ontwikkeling van alternatieve, innovatieve oplossingen om onnodige kosten voor onze klanten te voorkomen. Smart design maakt het bijvoorbeeld mogelijk om te verduurzamen met minder kabels. Dat kan door wind- en zonneparken die dicht bij elkaar liggen één aansluiting te laten delen. Een ander principe is het slim afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit in een flexibiliteitsmarkt. Verder onderzochten we mogelijkheden voor het aftoppen van piekbelastingen en het benutten van bestaande opslag, zoals de batterijen in elektrische auto’s. Door onze netten te digitaliseren zorgden we er voor dat we storingen kunnen voorkomen dan wel sneller kunnen oplossen en de bereikbaarheid van energie voor klanten groter wordt. Ook kunnen we met digitalisering onze klantprocessen versoepelen. Met online services zijn we gemakkelijker bereikbaar en kunnen klanten meer zelf regelen. Energietransitie-portfolio is een focusthema. 

Onze aanpak

Met onze strategie werken we aan de energievoorziening van vandaag én morgen. Met vier strategische pijlers willen we waarde toevoegen voor onze klanten. In dit deel van het jaarverslag lichten we dit verder toe.