Medewerkers

Bij Alliander werken circa 7.450 medewerkers (6.800 fte inclusief inhuur), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. 

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor onze medewerkers. Onze collega’s hebben aangegeven vooral iets terug te willen lezen over de volgende materiële thema's (het cijfer achter het thema correspondeert met positie in materialiteitsmatrix):

Doelen en resultaten medewerkers

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

-
1,4
1,4 in 2017

Verzuim medewerkers

3,9 % maximaal
4,7 %
4,2 % in 2017

Score medewerkersonderzoek

75 % minimaal
70 %
71 % in 2017

Percentage actieve veiligheidscultuur 1

100 %
38 %
25 % in 2017

Vrouwen in leidinggevende posities

27,8 % minimaal
28,8 %
24,9 % in 2017

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

100 minimaal
95
102 in 2017
  • 1 Voor de KPI actieve veiligheidscultuur is een nieuwe definitie en target vastgesteld vanaf 2018. Er wordt voortaan enkel gekeken naar de bedrijfsonderdelen in scope, en de bijbehorende target is 100%. Er zijn geen vergelijkbare cijfers opgenomen voor 2017.

Verder voorbereiden op energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Het zijn onze medewerkers die er in deze omslag voor zorgen dat onze huizen warm zijn en het licht blijft branden, nu en in het duurzame morgen. Alliander vindt het belangrijk om hier samen met de medewerkers klaar voor te zijn. Daarom wegen we voortdurend af of onze medewerkers beschikken over de kennis en competenties die nu en op de lange termijn nodig zijn.

We werken aan een cultuur met ruimte om open en vrij over die nieuwe werkelijkheid te kunnen praten. Een cultuur waarin het normaal is dat je voortdurend blijft investeren in jezelf, ongeacht leeftijd, werkervaring of opleidingsniveau. Dit doen we op dagelijkse basis door onder andere het aanbieden van scholing, stages en andere leerervaringen maar ook door medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek te laten gaan over toekomstbestendig werk. Als pilot zijn we in 2018 gestart met een training voor leidinggevenden om met medewerkers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. In dit gesprek wordt gesproken over de vaardigheden die de doorontwikkeling van het werk vraagt. We zien dat mensen nadenken over wat er van hen wordt verwacht en wat ze nodig hebben om hun ambities te verwezenlijken. Zo werken we samen aan de continuïteit van loopbanen en de continuïteit van Alliander.

Meer executiekracht en focus

Ook in 2018 was er in Nederland sprake van een groot tekort aan ervaren technici. Door de economische groei en de versnellende energietransitie krijgen we steeds meer werk en neemt het aantal vacatures snel toe. De voorspellingen laten ook voor de komende jaren een flinke capaciteitsbehoefte zien. Waar we voorheen specifiek zochten naar bijvoorbeeld monteurs, was de doelgroep in 2018 breder. We richtten ons op monteurs, engineers, project- en teamleiders en uitvoerders. Naast jonge mbo’ers en hoogopgeleiden met een technisch profiel, benaderden we ook kandidaten die bereid zijn om zich om te scholen. Afgaand op het aantal ingevulde vacatures kunnen we stellen dat de werving nieuwe instroom oplevert, maar dat het nog niet voldoende is om het werkpakket te realiseren. We blijven alert op de noodzaak om vakmensen tijdig opgeleid te krijgen voor het werk aan onze netten.

Behalve naar extra personeel zochten we ook naar manieren om het werk met meer focus te doen: efficiënter werken, beter plannen en voorspelbaarheid van het werk vergroten. Niet alleen in de operatie, maar ook op stafafdelingen. Door beter samen te werken over de grenzen van afdelingen heen leren we hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars vakkennis en kwaliteiten. 

Welzijn op het werk

We zijn ons ervan bewust dat de energietransitie en technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Dit leidt tot het verdwijnen, verschijnen en veranderen van banen. Dit vraagt veel van onze mensen. We zagen in 2018 dat het ziekteverzuim opliep, met name ook het langdurig verzuim. Dit is voor ons een signaal om goed en eerlijk met al onze medewerkers in gesprek te blijven. Naast deze duurzaam inzetbaarheidsgesprekken bieden we ook andere instrumenten als het duurzaam inzetbaarheidsbudget om duurzaam, gezond en energiek te kunnen blijven werken.