Alliander als werkgever

In de dagelijkse uitvoering van onze taken zijn medewerkers een onmisbare schakel. Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn. Bij een topwerkgever hebben medewerkers vertrouwen in de mensen met wie ze werken, zijn ze trots op wat ze doen en werken ze met plezier en in een goede sfeer samen met collega’s, klanten, leveranciers en partners aan de energievoorziening van het duurzame morgen. Hierbij krijgen ze volop kansen om zichzelf duurzaam te ontwikkelen. Medewerkers van Alliander vallen onder de cao Netwerkbedrijven.

Tevredenheid medewerkers

Elk jaar meten we met het medewerkersonderzoek van Great Place to Work hoe medewerkers onze cultuur waarderen en in welke mate zij tevreden zijn met aspecten van hun werk(omgeving). Het onderzoek had in 2018 een respons van 77% (2017: 79%). Het algemene oordeel (het gemiddelde van alle stellingen van het onderzoek) is in 2018 70% (2017: 71%). Traditioneel zijn medewerkers trots op het werk dat zij verrichten (73%) en vinden zij dat zij eerlijk worden behandeld ongeacht geslacht, herkomst, geaardheid of leeftijd (71%). 75% geeft aan Alliander een 'Great place to work' te vinden. Jaarlijks bespreken alle leidinggevenden en medewerkers samen de uitkomsten van het medewerkersonderzoek en worden tips en tops gedeeld.

Opleiding en ontwikkeling

Om leren voor iedereen, op elke leeftijd en op elk moment mogelijk te maken, zet Alliander Opleidingen twee onderdelen in. Alliander College biedt diverse (niet-technische) opleidingen en opleidingsadvies. De Alliander Technische Bedrijfsschool verzorgt voor de opleiding van onze technische medewerkers opleidingen op het gebied van vakbekwaamheid en professionaliteit. In 2018 investeerde Alliander 3,4% van de salariskosten in de opleiding van medewerkers (2017: 3,3%).

Alliander Opleidingen

Binnen Alliander hebben we een opleidingscentrum waar ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer techniek, veiligheid en leiderschap. We zorgen ervoor dat iedereen zo veel mogelijk toegerust is en blijft om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarom willen we in onze medewerkers investeren en samen werken aan hun vitaal vakmanschap. Dit hebben we in 2018 onder andere gedaan door het aanbieden van scholing en andere leerervaringen. We zien ook vanuit het oogpunt van risicomanagement de uitdaging om onze medewerkers zich te laten ontwikkelen en kwalitatief goede medewerkers te vinden. Alliander is daarom ook actief bezig om competenties te ontwikkelen, onder meer door traineeprogramma’s en talentmanagement. Met een eigen vakschool (de Alliander Technische Bedrijfsschool) draagt Alliander Opleidingen bij om het tekort aan technici te verminderen met een breed scala aan competentiegerichte leer-werktrajecten van laag tot hoog opleidingsniveau. De Technische Bedrijfsschool van Alliander is het opleidingscentrum waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en bekwamen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en vakmanschap. In 2018 hebben we 195 personen opgeleid in de Bedrijfsschool.

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers van Alliander die zich oriënteren op een volgende stap vanuit een baan, die zich oriënteren omdat hun werk (mogelijk) verandert of omdat het werk verdwijnt. Loopbaanadviseurs begeleiden medewerkers zo veel mogelijk in het ontdekken van hun talenten en helpen hen de juiste plek te vinden binnen of buiten Alliander. We vinden dat iedereen het waard is om in te investeren en doen dat door het aanbieden van onder andere stages, detacheringen en opleidingen.
We voeren gesprekken met medewerkers over doorontwikkeling in de functie dan wel daarbuiten. Door tijdig in onze medewerkers te investeren trachten we boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen. 

308 medewerkers meldden zich in 2018 bij het loopbaancentrum (2017: 286). Er werden in 2018 67 collega’s boventallig (2017: 49) en er maakten 241 (2017: 237) mensen gebruik van ons Loopbaancentrum waarbij boventalligheid niet of niet direct van toepassing was. 94 medewerkers werden dit jaar begeleid naar een andere baan of een passend alternatief (2017: 104). 

Nieuwe cao Netwerkbedrijven

De cao Netwerkbedrijven liep af op 1 mei 2018. In het begin van het jaar startten de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over thema’s als salaris, duurzame inzetbaarheid, scholing en ontwikkeling, balans werk en privé en meer keuzevrijheid in tijd en geld. In november werd een onderhandelingsresultaat bereikt, waarmee de vakbonden hebben ingestemd. De cao is aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werknemers en biedt een mix van salarisverhoging, persoonlijk budget en extra verlof dat werknemers in elke levensfase maximale keuzevrijheid biedt tussen geld en vrije tijd en de mogelijkheid om verlof te sparen. Daarnaast kunnen werknemers vanaf 62 jaar gebruikmaken van een vitaliteitsregeling om voorafgaand aan hun pensioen minder te gaan werken met behoud van hun pensioenopbouw.

Medezeggenschap

Arnoud Rikmenspoel, voorzitter Ondernemingsraad Alliander (tot en met 8 januari 2019)

"In de overlegvergaderingen met de bestuurder bespreekt de OR de grote uitdagingen waar Alliander voor staat: de realisatie van het werkpakket, de energietransitie, de warmtetransitie en kostenbewust & efficiënt werken. Met het bespreken van deze focusthema’s zijn we in 2018 begonnen. De Ondernemingsraad (OR) geeft aan hoe medewerkers over deze thema’s denken en hoe zij deze beleven. Mede door deze feedback (die de medewerkers ook in het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben gegeven) is de behoefte aan communicatie naar de medewerkers onderkend en gebeurt dat ook meer en beter. 

Het is een uitdaging ons kostenniveau op peil te krijgen nu het werkaanbod sterk stijgt en de energietransitie veel van ons vraagt. De OR en de werkgroepen overlegden met het programmamanagement en met de directeuren over kostenbewustzijn. De volgende stap is dat de OR eigen ideeën gaat vormen over deze plannen en er feedback op formuleert. 

De OR heeft verder advies uitgebracht over de verkoop van Allego. De OR is gedurende het traject goed geïnformeerd. Maar ook is belangrijke informatie vanuit de medezeggenschapswerkgroep Allego aan het dealteam gegeven. Zo werd duidelijk wat de collega's van Allego dachten over de verkoop en waar hun zorgen zaten. Na kennismaking met de overgebleven potentiële koper was de OR enthousiast over deze partij. OR en werkgroep brachten unaniem een positieve indruk over aan de bestuurder.

Met de nieuwe OR (verkiezingen vonden plaats in december 2018) passen we de structuur van de OR aan de compactere organisatie van Alliander aan. Met een kleinere samenstelling (van 17 naar 9 leden) zal de OR meer als gesprekspartner van de bestuurder de medezeggenschap gaan leiden. Voor inhoudelijke oordelen over veranderingen in de organisatie zal de OR steunen op de oordelen vanuit commissies en werkgroepen."

Integer handelen met de vernieuwde Alliander Gedragscode

In de Alliander Gedragscode staat hoe we onder meer omgaan met elkaar, zakenpartners, zakelijke en privébelangen, bedrijfseigendommen, (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie en veiligheid. Zo beschermen we klanten, relaties en de reputatie van Alliander en zorgen we samen voor een prettige en veilige werkomgeving. Het niet naleven van de code kan ernstige gevolgen hebben, tot aan ontslag toe. Net zoals de samenleving, energiebranche en ons bedrijf veranderen, wijzigt de Gedragscode. In 2018 is de code vernieuwd. 

Elke medewerker volgt de verplichte e-learningmodule ‘Zo doen we dat bij Alliander’. Deze wordt gefaseerd en regelmatig aangeboden om continu bewustzijn te creëren. In 2018 hebben we de module aangepast op basis van de vernieuwde Gedragscode met extra cases. Bijvoorbeeld over criminelen die onze collega’s onder druk zetten mee te helpen bij het aanleggen van hennepplantages. Daarnaast zijn cases over onder meer koperdiefstal, diversiteit en het voorkomen van marktmisbruik toegevoegd.

Er zijn in het verslagjaar 27 mogelijke schendingen van de Gedragscode gerapporteerd. Bij drie meldingen is onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling. In zeven gevallen is sprake geweest van ontslag of beëindiging van een tijdelijk dienstverband of inhuur.