Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand. Niet alleen in functioneel opzicht – er werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën – alsook in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Wij zijn ervan overtuigd dat we diversiteit nodig hebben om onze missie – iedereen toegang tot een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening – in tijden van een uitdagende energietransitie te kunnen volbrengen. Als de samenleving, onze klanten en de arbeidsmarkt divers zijn, dan moet dat ook voor ons gelden. Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Personeelsinformatie

verdeling man vrouw

leeftijdsopbouw

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

Alliander wil een divers bedrijf zijn, waar iedereen meetelt, zich thuis voelt en zijn talenten ten volle kan benutten. Hoewel energiegerelateerde beroepen in de top van mannenberoepen staan, streven wij naar een gevarieerd personeelsbestand. We merken dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en samenwerking. Bovendien vinden we dat collega's zichzelf moeten kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) achtergrond, geloofsovertuiging of seksuele oriëntatie. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, medewerkers met een immigratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal medewerkers van Alliander in 2018 bedroeg circa 7.450 (circa 6.800 fte). Dit betreft alle Alliander medewerkers inclusief ingehuurd personeel. Het merendeel (80%) van hen is man. We zien een evenredige vertegenwoordiging in leeftijden. Het percentage vrouwen in een leidinggevende positie is het afgelopen jaar gestegen: van 24,9% naar 28,8%. Dat is voor Alliander de hoogste score ooit en zeer hoog voor een bedrijf in de technische sector. Wij werken gericht aan het verhogen van dit percentage. 

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities is de laatste jaren opgelopen van 23,7% in 2014 naar 28,8% eind 2018. De trend is over het algemeen stijgend, waarbij schommelingen het gevolg zijn van wijzigingen in de organisatie en de bezetting. De duidelijk trend naar boven is het resultaat van het diversiteitsbeleid dat Alliander de afgelopen jaren heeft gevoerd. De belangrijkste kernpunten van dit beleid zijn voorbeeldgedrag en expliciete steun door de top, concrete doelstellingen waarop wordt gestuurd en het zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen in selectieprocedures.

Het succes van dit beleid heeft ertoe geleid dat is besloten om het jaar te vervroegen waarin de einddoelstelling wordt bereikt. De doelstelling is nu dat in 2024 (was 2025) 33% van de leidinggevende posities door vrouwen wordt vervuld.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Alliander wil voor iedereen een aantrekkelijk werkgever zijn. Om ons te presenteren aan studenten met een migratie-achtergrond hebben we het afgelopen jaar een multiculturele inhouse-dag georganiseerd en nemen we deel aan het mentor-programma van expertisecentrum ECHO. Dit om de (voor)oordelen die we misschien over er weer hebben te herzien. Organisatiebreed zorgde een campagne, de 'hokjestest', en het integratiediner voor het agenderen van dit thema. Wij zijn er van overtuigd dat menselijk contact bijdraagt aan een betere verbinding met collega’s, leveranciers en klanten.
Naast de aandacht voor inclusie en diversiteit bij HR en onze leiders hebben we voor medewerkers speciale netwerken: Pride, voor onze LHBT’s, Lianne voor vrouwen en Tension voor jongeren. Deze netwerken zijn erg belangrijk voor de medewerkers en de organisatie.

Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Alliander is er van overtuigd dat het hebben van werk bijdraagt aan maatschappelijke participatie. Daarom werken wij sinds 2009 aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via het programma Step2work hebben we zo'n 850 mensen een kans geboden om werkervaring op te doen en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten.
In 2018 hebben we in totaal 95 personen een leer-/werkplek geboden via Step2Work, waarvan 25 via het programma I’m Power in Amsterdam. Daarnaast zijn we ons in 2018 meer gaan richten op duurzaam werk voor mensen die onder de Participatiewet vallen. In totaal hadden we in 2018 ruim 32 participatiewetbanen, waarvan 21 buiten het Step2work-programma.

Inzet van statushouders

We hadden ons voorgenomen om in 2018 vijf statushouders op te leiden en gelijkertijd werkervaring op te doen. We zijn verheugd dat we uiteindelijk acht enthousiaste statushouders aan Alliander hebben kunnen binden. Zij zijn bij Alliander aan het werk.

Afgelopen jaar volgden tien statushouders bij Alliander een traject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. Ze worden door Alliander en bouwconcern BAM in drie jaar tijd opgeleid tot monteur. Na vijf maanden vakinhoudelijke opleiding, waarin ook de Nederlandse taal een belangrijk aandachtspunt is, lopen ze acht maanden stage bij BAM. Onder begeleiding van een ervaren monteur gaan ze aan de slag in de praktijk. Verloopt dit alles succesvol dan beginnen ze als leerling-monteur bij Liander om zich verder te bekwamen op het technisch vakgebied. Alliander is opdrachtgever en BAM en de betrokken gemeenten investeren mede in dit project. Het traject garandeert een vaste baan bij Liander. Voor het ontwikkelen van het opleidingstraject van deze groep statushouders heeft Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zijn kennis en ervaring beschikbaar gesteld. We verwachten dat begin 2019 de eerste groep het diploma haalt. Ook in 2019 worden tien nieuwe statushouders opgeleid tot elektromonteur. Naast de groep die in opleiding is voor elektromonteur werkten er acht statushouders op verschillende plekken binnen Alliander. Hiermee hebben in 2018 in totaal achttien statushouders een opleiding gevolgd.

Alliander Foundation

De Stichting Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. In 2018 deden 896 vrijwilligers mee aan activiteiten en aan 80 projecten van medewerkers gaf de Foundation financiële steun. Er werd € 190.000 besteed aan deze projecten en activiteiten. Naast traditionele teamactiviteiten zoals de handen uit de mouwen steken en sociale activiteiten ondernemen met een doelgroep, is er ook meer en meer belangstelling van teams om hun kennis in te zetten voor een goed doel. Alliander is er trots op dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen. Het doel van de Stichting Alliander Foundation is om medewerkers te stimuleren zich in hun eigen tijd belangeloos in te zetten voor de maatschappij. De medewerkers ervaren ook voordelen zoals een verbreding van de eigen horizon. Bij de vrijwilligersactiviteiten ligt de nadruk op het zelfstandig organiseren en op het betrekken van andere collega’s bij je initiatief. In 2018 heeft de Raad van Bestuur van Alliander het besluit genomen om de Alliander Foundation weer voor een periode van vijf jaar te ondersteunen (van 2019 tot en met 2023). 

Interne salarisverhouding

Er is wereldwijd een maatschappelijke discussie gaande over de transparantie rond salarisverhoudingen in organisaties. Alliander wil hier open over rapporteren. Het totale inkomen van de CEO bedraagt bij ons 3,7 maal de mediaan van de salarissen van alle medewerkers van Alliander in Nederland. Dit is lager dan het gemiddelde van de duizend grootste bedrijven in Nederland. 

Sarike van Wette is toptalent 2018

Sarike van Wette, manager Strategie & Omgeving, heeft afgelopen jaar de Young Talent Award 2018 gewonnen. De jury: “Sarike is een rolmodel voor jong talent, verstaat de kunst om mensen van alle slag aan zich te binden en te blijven lachen om wat haar overkomt. Ze krijgt het vertrouwen van de mensen om haar heen en straalt grote daadkracht uit.” De Young Talent Award wordt uitgereikt door de Stichting Topvrouwen en is een aanmoedigingsprijs voor jong aanstormend vrouwelijk talent. De verkiezing komt voort uit de wens om een platform te creëren waarop vrouwelijk talent in Nederlandse organisaties aandacht krijgt, zichtbaar wordt en daarmee een functie als rolmodel kan vervullen.