Het profiel van Alliander

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf. Wij zorgen in een groot deel van Nederland voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. De aandelen worden gehouden door provincies en gemeenten.

Alliander bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.450 medewerkers (6.800 fte), inclusief inhuur. Samen staan we voor hoogwaardige kennis van energienetwerken, energietechniek en technische innovaties. Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Samen met hen en onze partners overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie.

Onze rol in de energieketen

Als netwerkbedrijf is Alliander verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Alliander zorgt ervoor dat energie van opwekker of invoeder naar de eindverbruiker gaat. Bijvoorbeeld van windturbines naar huishoudens of naar laadpunten voor elektrisch vervoer.
Energie die wij distribueren, komt onder meer uit energiecentrales, windparken en import via de landelijke elektriciteits- en gasnetten van respectievelijk TenneT en Gasunie. Daarnaast leveren steeds meer consumenten en bedrijven energie die ze zelf produceren terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking en verwevenheid tussen vraag en aanbod van energie. Dit leidt tot een zwaardere belasting van onze netten, die zijn ontworpen voor energielevering maar nu ook steeds meer worden gebruikt voor teruglevering.

Hoe we georganiseerd zijn

Liander

Netbeheer is onze belangrijkste activiteit. Netbeheerder Liander houdt de energie-infrastructuur in goede conditie om dagelijks miljoenen consumenten en bedrijven te voorzien van gas en elektriciteit en om teruglevering mogelijk te maken.

Qirion

Qirion (voorheen Liandon) legt zich toe op de aanleg en het onderhoud van intelligente energie-infrastructuren. Het bedrijf fungeert bovendien als kenniscentrum van Alliander voor complexe energievraagstukken.

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Daarmee ondersteunt het bedrijf zakelijke relaties die kostenbewust en duurzaam willen ondernemen. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie, het beheer en onderhoud van middenspanningsinstallaties in het vrije domein. Kenter verhuurt en exploiteert schakelinstallaties, transformatoren, compactstations of mobiele middenspanningsstations. 

Energy eXchange Enablers

Energy eXchange Enablers (EXE) levert slimme digitale oplossingen voor de zakelijke markt die het mogelijk maken om keuzes te maken over de eigen duurzame energievoorziening en om duurzaam opgewekte energie makkelijk uit te kunnen wisselen.

Firan

Firan (voorheen Alliander DGO) zorgt voor ontwikkeling, aanleg en beheer van alternatieve energie-infrastructuren, zoals warmtenetten en netwerken voor biogas. Dit doet zij door grondeigenaren, overheden, aanbieders en verbruikers met elkaar te verbinden en hen te helpen om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Alliander Telecom

Alliander Telecom levert vaste en mobiele diensten die nodig zijn voor de besturing en beveiliging van onder meer elektriciteits- en gasnetten. Samen met netwerkbedrijf Stedin exploiteert Alliander Telecom een draadloos datacommunicatienetwerk dat optimale dekking en datacapaciteit biedt voor bijvoorbeeld de slimme meter. Dit netwerk is ondergebracht bij Utility Connect, een gezamenlijke dochter van Alliander en Stedin.

Alliander in Duitsland

Als dienstverlener en partner van netbeheerders en gemeenten is Alliander AG op kleine schaal in Duitsland actief. Alliander AG beheert elektriciteits- en gasnetten, openbare verlichting en verkeerslichten in onder meer Berlijn, Noordrijn-Westfalen en Hessen. Het bedrijf werkt mee aan betaalbare energiesystemen en helpt wijken om slim met energie om te gaan. 450connect, dat digitale infrastructuren ontwikkelt, is een dochterbedrijf van Alliander AG.

Overige activiteiten

De nevenactiviteiten van Alliander houden verband met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten. Alliander ontwikkelt nieuwe initiatieven en innovatieve oplossingen om de gevolgen van de energietransitie op de bestaande netten beperkt te houden zodat deze betrouwbaar en betaalbaar blijven en om de eerlijke toegang tot de energie-infrastructuur ook in het duurzame energiesysteem te waarborgen. Meer over onze nevenactiviteiten is te lezen op www.alliander.com. Een compleet overzicht van onze deelnemingen vindt u in de paragraaf Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen in de jaarrekening.

In 2018 heeft Alliander dochteronderneming Allego verkocht aan Meridiam, een Franse beleggingsonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten. Allego ontwikkelt laadoplossingen en laadinfrastructuur op maat voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen.

Naamswijzigingen: Liandon en Alliander DGO zijn Qirion en Firan

Met het oog op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet heeft de ACM onderzoek gedaan naar de naam en het beeldmerk van onze bedrijfsonderdelen Liandon en Alliander DGO. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze namen en beeldmerken sterk lijken op de naam en het beeldmerk van netbeheerder Liander. Alliander heeft aan de ACM toegezegd de namen en beeldmerken van Liandon en Alliander DGO te wijzigen. Sinds 2018 gaat Liandon verder onder de naam Qirion en Alliander DGO onder de naam Firan.

2018 in cijfers

Aantal klant-aansluitingen

5,7 mln
5,7 mln in 2017

Aantal eigen medewerkers in FTE

5.669
5.755 in 2017

Uitvalduur elektriciteit

30,6 minuten
20,9 minuten in 2017

CO2-uitstoot 1

288 kton
416 kton in 2017

Netto-omzet 2

1,9 € mld
1,8 € mld in 2017

Investeringen in materiële vaste activa

731 € mln
666 € mln in 2017

Balanstotaal

8,3 € mld
8,1 € mld in 2017

Resultaat

334 € mln
203 € mln in 2017

Ons werkgebied

Elektriciteit en gas

Elektriciteit

Omvang netwerk (kilometer)

91.000 km
90.000 km in 2017
42.000 km
42.000 km in 2017
  • 1 Voor 2018 is CO2-uitstoot berekend volgens een nieuwe methodiek. In deze methodiek wordt een lagere coëfficiënt voor de inkoop netverliezen bij EDF en DONG gehanteerd. Oorspronkelijk was deze coëfficiënt niet bekend, waardoor een gemiddelde (handelsmix) werd aangenomen. Voor 2017 is met terugwerkende kracht een vergelijkbaar cijfer opgenomen volgens deze nieuwe methodiek
  • 2 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.