Onze impact en waardecreatie

Alliander heeft als netwerkbedrijf veel betekenis voor de welvaart en het welzijn van miljoenen mensen. We werken iedere dag aan een betrouwbare en betaalbare energievoorziening waarbij iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot energie.

Ambitie

Alliander rapporteert sinds 2015 over zijn maatschappelijke impacts. We werken continue aan de verbetering van het impactmodel en onze maatschappelijke impacts. Onze activiteiten hebben veel maatschappelijke effecten op de omgeving: op de economische ontwikkeling van regio’s en stakeholders, op de uitstoot van broeikasgassen, op kennisontwikkeling en op het welzijn van medewerkers. Wij willen onze positieve invloed, zoals het welzijn van de klanten en verduurzaming van de energievoorziening, vergroten. Daarnaast willen we onze negatieve invloed, zoals de uitstoot van broeikasgassen en afval, minimaliseren.

Impactmeting

Met impactmeting geven wij een gebalanceerd, kwantitatief beeld van de betekenis van onze activiteiten. Het inzicht dat we zo ontwikkelen, geeft een nauwkeuriger beeld van onze maatschappelijke prestaties en de mate waarin we onze doelen realiseren. Intern vergroten we hiermee ons inzicht voor besluitvorming, extern tonen we de maatschappelijke toegevoegde waarde van onze keuzes. Door transparant te zijn over onze invloed kunnen stakeholders beter inschatten wat onze bijdrage is aan maatschappelijke ontwikkelingen en nemen we betere besluiten over projecten en activiteiten.  

Waarom impact kwantificeren?

De maatschappelijke en economische betekenis van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is groot en vraagt om weloverwogen keuzes voor vandaag en de toekomst. Alliander heeft verschillende rollen, waaronder die van netbeheerder, werkgever en maatschappelijk verantwoorde onderneming naar de lokale omgeving. Vanuit die rollen kunnen we veel voor de samenleving betekenen. Bij het beoordelen van de maatschappelijke bijdrage van onze activiteiten, kijken we nu vooral naar de inputs (kosten) en outputs (directe gevolgen). Met impactmeten worden daarnaast ook de maatschappelijke effecten die het gevolg daarvan zijn gekwantificeerd en gemonetariseerd. De grootste effecten liggen op het gebied van economische waarde, welvaart, welzijn, milieu en werkgelegenheid. De impactmeting maakt bovendien duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen zijn en aan welke knoppen we kunnen draaien om onze maatschappelijke prestaties te vergroten. Met impactmetingen vergroten we, tot slot, ook ons inzicht in de bijdrage die we leveren aan de mondiale Sustainable Development Goals. Hiermee dragen we direct bij aan betere rapportages over de voortgang op de belangrijkste uitdagingen in de wereld. Wij concentreren ons op ‘toegang tot betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7), ‘waardig werk en economische groei’ (SDG 8), ‘duurzame steden en gemeenschappen’ (SDG 11) en ‘verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12).

Waardecreatie

Om onze maatschappelijke effecten te bepalen, hebben we de waardeketen in kaart gebracht in onderstaande grafiek. We trachten de maatschappelijke effecten en onze impact zoveel mogelijk in één eenheid te kwantificeren (euro’s). In de online versie van het jaarverslag is een connectiviteitsmatrix opgenomen waarin de samenhang met ons proces van waardecreatie interactief te bekijken is.

Onze stappen in impactmeting

Alliander is al enkele jaren bezig met het in beeld brengen, kwantificeren en rapporteren van maatschappelijke impact. Zo hebben we het belang geïnventariseerd van activiteiten en projecten van Alliander. Denk daarbij aan de aanbieding van slimme meters en de digitalisering van elektriciteitsnetten. Vorig jaar hebben we de impact op het welzijn van medewerkers onderzocht en hebben we op projectniveau twee impactanalyses uitgevoerd. In 2018 hebben we het impactmodel verder verbeterd en verder in lijn gebracht met onze strategie. We kunnen nu beter vaststellen wat onze bijdrage is aan het welzijn van met name huishoudens. Effecten van grotere omvang van energieteruglevering aan onze netwerken en de bijdrage van warmtenetten aan het consumentenwelzijn hebben we voor de eerste maal gekwantificeerd en gemonetariseerd. De uitkomsten zijn opgenomen onder de noemer Geproduceerd Kapitaal. De effecten zijn vandaag de dag nog bescheiden, maar zullen in de toekomst toenemen.
In 2018 hebben we ook de impact van circulaire principes op materiaalkosten, afval en CO2 nader uitgewerkt en gemonetariseerd. Herinzet en hergebruik van onze materialen dragen bij aan een efficiëntere en schonere economie. De berekening is opgenomen onder Natuurlijk Kapitaal. 

Sectormodel

Steeds meer organisaties berekenen hun maatschappelijke impact op project- en organisatieniveau. Het vergroot het inzicht in het effect op de samenleving en helpt organisaties om betere keuzes te maken. Internationaal en nationaal is er veel behoefte aan meer afstemming van rekenmethodes en aannames. Dit verbetert de betrouwbaarheid en het gezamenlijke erkennen van berekeningen. Het draagt daarmee bij aan het ‘sturen op maatschappelijke waarde’. De Nederlandse infrabedrijven delen inmiddels ook veel kennis over onderliggende principes en uitgangspunten. In 2018 hebben we met een aantal netwerk- en infrabedrijven een basis gelegd voor een sectormodel voor impactmeten in de infra- en energiesector. In samenwerking met MVO Nederland is een kwalitatieve beschrijving, ‘narratief’, opgesteld over impactmeten. Hierin zijn de belangrijkste overeenkomstige impactgebieden voor de nationale infrasector omschreven. Dit biedt een stevige basis voor verdere ontwikkeling van gezamenlijke impactmetingen van infrastructuur.

Impact 2018 in één oogopslag