Onze strategie

Uit de trends en ontwikkelingen vloeit voort dat we te maken hebben met een versnelling van de verduurzaming van de energievoorziening. En het neemt alleen maar toe. Onze stakeholders verwachten dat we hier een substantiële bijdrage aan leveren. Dat doen we met een strategie in vier pijlers.

1.  Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

Klanten hebben steeds meer invloed op het energiesysteem. Daarom maken wij het aantrekkelijk voor hen om keuzes te maken die niet alleen goed zijn voor hun eigen situatie, maar ook voor de totale energievoorziening. Het zou daarom voor klanten aantrekkelijk moeten zijn om energie te kopen als er veel van beschikbaar is, energie te verkopen als er weinig van is en het energienet niet te gebruiken als er veel energie wordt verbruikt. Daarvoor is het nodig dat klanten per kwartier of per uur kunnen besluiten of zij energie gaan verbruiken, verkopen of opslaan. Onder andere daarom bieden we al geruime tijd de slimme meter aan onze klanten aan. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan oplossingen om klanten te helpen onderling energie uit te wisselen.

2.  Nieuwe open netten

Het streven naar een energievoorziening tegen de laagste maatschappelijke kosten vereist dat we nieuwe infrastructuren ontwikkelen. Het is cruciaal dat deze nieuwe infrastructuren voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar ('open') zijn. Dit vergroot de betaalbaarheid van deze netten, omdat kosten met zo veel mogelijk verbruikers kunnen worden gedeeld. En het hoort bij onze maatschappelijke rol om de energiemarkt hierin te faciliteren. Met ‘open’ bedoelen we dat klanten dezelfde soort aansluiting krijgen als hun buurman en dat ze er hetzelfde voor betalen. Ze kunnen kiezen van wie ze energie afnemen of aan wie ze het verkopen.

3.  Digitalisering

Onze bestaande elektriciteits- en gasnetten zijn niet ingericht op de effecten van de energietransitie. Wij kiezen voor digitalisering om onze bestaande netten zo goed mogelijk toekomstbestendig te maken. Dankzij ICT kunnen we storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Verzwaring van het energienet kan op deze manier worden beperkt.

4.  Excellent netbeheer als basis

Onze energienetten behoren tot de betrouwbaarste ter wereld. Met efficiënt beheer en het realiseren van schaalvoordelen houden wij de huidige netten betaalbaar. Ook willen wij ervoor zorgen dat klanten steeds meer gemak ervaren wanneer wij voor hen aan het werk zijn. Want het vertrouwen van onze klanten is belangrijk, zowel bij het uitvoeren van ons huidige, dagelijkse werk als bij het realiseren van onze nieuwe activiteiten.

Focusthema's

Onze kerntaak is helder: het licht laten branden en de huizen warm houden, nu en in het duurzame morgen. We zien dat de energietransitie versnelt en dat investeringen en prioritering van wat we te doen hebben noodzakelijk zijn. Daarom werken we sinds begin 2018 in de uitvoering van onze strategie met extra focus aan een aantal thema's:

Realisatie werkpakket

Mede door de sterke toename van de klantvraag en het aanzienlijke tekort aan vakkundige technici op de arbeidsmarkt, staat de tijdige uitvoering van ons werk onder druk. Dit trachten we te mitigeren door nog meer focus te leggen op het werven, opleiden en behouden van technici in kritieke functies. Maar ook door meer werk uit te besteden, te sturen op betrouwbare planning en prognose, onze processen efficiënter te organiseren en nog beter onderling samen te werken.

Energietransitie-portfolio

Het energiesysteem verandert door de energietransitie. De betrouwbaarheid, betaalbaarheid en bereikbaarheid van energie komt hierdoor mogelijk in het gedrang. We willen er daarom voor zorgen dat we binnen enkele jaren die innovaties en slimme oplossingen realiseren én in het echt gaan toepassen die het werk aan (en daarmee tegelijkertijd de investeringen in) de elektriciteitsnetten verminderen. Verder werken we aan alternatief (duurzaam) gebruik van onze gasnetten, zoals groen gas en waterstofgas.

Warmtetransitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 een CO2-neutrale samenleving zijn. Dat betekent dat circa 2,6 miljoen woningen in duizend wijken in ons verzorgingsgebied gaan omschakelen naar een duurzame warmtevoorziening zonder aardgas. Om dat te realiseren zoeken we de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, burgers, duurzame warmteleveranciers en andere lokale stakeholders om hen te helpen wijk voor wijk beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening. We leggen warmtenetten aan als één van de alternatieven voor aardgasnetten. 

Kostenbewust en efficiënt werken

De energietransitie en groeiende economie vragen om extra investeringen in onze netten. We brengen onze kosten organisatiebreed omlaag zodat we geld vrijmaken voor deze investeringen. Daarom kijken we kritisch naar wat echt nodig is om ons werk goed te kunnen doen en naar hoe we dat werk slimmer en efficiënter kunnen uitvoeren. In 2018 zijn we hiervoor een meerjarig kostenbesparingsprogramma gestart.

Kennis en tools inzetten voor klanten en collega-bedrijven

We zetten de kennis die we hebben verstandig in voor anderen. Klanten en collega-bedrijven vragen dat ook van ons. Het biedt ons bovendien extra mogelijkheden die we goed kunnen gebruiken om de financiële uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld door het verhuren van transformatoren (Kenter) en het geven van advies aan zakelijke klanten (Qirion Energy Consulting), of door telecom- of software-oplossingen (Alliander Telecom) die we voor ons eigen netbeheer al hebben ontwikkeld aan te bieden aan collega-bedrijven.