Sustainable Development Goals

In 2015 is door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hierin staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 ofwel: Sustainable Development Goals (SDG’s).

Nederland heeft de werelddoelen onderschreven. Overheid, politiek en bedrijfsleven werken aan concretisering van hun bijdrage. Het CBS rapporteert periodiek over de voortgang van de werelddoelen. Energienetbeheerders spelen een essentiële rol in het waarborgen van veilige, betaalbare en constante beschikbaarheid van energie zoals is opgenomen in SDG 7.

Alliander en de werelddoelen: invloed als uitgangspunt

Voor onze eigen organisatie hebben we geïnventariseerd hoe Alliander kan bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen. Waar is onze invloed het grootst en kunnen we de meeste winst behalen? Hiervoor hebben we de SDG’s vergeleken met onze bedrijfsvoering, kernactiviteiten en ons gehele proces van waardecreatie. Daarbij is gekeken welke doelen het beste aansluiten bij enerzijds onze eigen initiatieven, doelstellingen en strategie en anderzijds de verwachting van stakeholders. Via deze methode zijn we gekomen tot vier ontwikkelingsdoelen waar Alliander zich op concentreert en voor inzet.

Onze bijdrage aan de SDG’s: samenloop met strategie en impact

Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

Voor ons bedrijf is betaalbare en duurzame energie de belangrijkste SDG. Dit doel valt grotendeels samen met onze missie en strategie: een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. In dit verslag is te lezen hoe we elke dag bezig zijn om het tempo van de energietransitie bij te houden door klantkeuzes slim te beïnvloeden, maximaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, te werken aan open netwerken (dus goede marktwerking) en efficiënt te werken, en tegelijkertijd te zorgen dat we slim investeren en de kosten zo laag mogelijk houden.
Dit heeft een directe relatie met de economische waarde van onze infrastructuur voor onze klanten (geproduceerd kapitaal) en onze ketenemissies (natuurlijk kapitaal). In de toekomst willen we deze impact preciezer in beeld gaan brengen.

Waardig werk en economische groei (SDG 8)

We werken permanent aan een veilige en eerlijke werkomgeving voor al onze medewerkers en werken hard aan een inclusieve bedrijfscultuur (zie hoofdstuk Medewerkers). We hebben alle talenten nodig om ons dagelijks werk goed te doen en de opgave van de energietransitie te voltooien. We proberen Alliander een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. We maken afspraken over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en er werken bij ons veel vrouwen in leidinggevende posities.
Dit heeft een directe relatie met de welzijnseffecten voor onze medewerkers, die we elk jaar berekenen (menselijk kapitaal).

Duurzame steden gemeenschappen (SDG 11)

In Nederland zullen alle gemeenten uiteindelijk overgaan op een duurzame energievoorziening. Vanuit de Rijksoverheid worden gemeenten aangespoord tot het maken van concrete strategieën en wijkplannen. Het is onze taak gemeenten hierin te begeleiden en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren (zie hoofdstuk Klanten). Ook via het dagelijks mogelijk maken van teruglevering en het aansluiten van (steeds meer) laadpunten voor elektrische mobiliteit dragen we bij aan de verduurzaming van onze steden.
Deze activiteiten hebben een directe relatie met onze ketenemissies (natuurlijk kapitaal) en de sociale cohesie in wijken en buurten (sociaal kapitaal). De precieze impact op onze ketenemissies gaan we in de toekomst nauwkeuriger in beeld brengen.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

We zijn ons zeer bewust van de effecten van onze bedrijfsvoering voor de planeet. Daarom streven we naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering. We investeren in lage netverliezen, zeer duurzame gebouwen en een schoon wagenpark. Bij alles wat we inkopen sturen we op transparantie en circulair gebruik van materialen (zie hoofdstuk Aandeelhouders en investeerders).
Dit heeft een directe relatie met onze ecokosten en kosten van klimaatverandering (natuurlijk kapitaal). Dit jaar hebben we deze beide impacts voor het eerst gemonetariseerd.

Een gedetailleerder overzicht van onze bijdrage aan de SDG’s is te vinden in de toelichting op de SDG's.

Betaalbare en duurzame energie

Betekenis

“Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen”

Allianders bijdrage aan SDG 7 op de lange termijn*

 • Jaarlijks alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten

 • In 2022 met 100% van onze gemeenten en corporaties afspraken hebben gemaakt over de warmtetransitie

 • Een maximale uitvalduur van 22 minuten

 • Investeringen in flexoplossingen die netinvesteringen voorkomen

Acties en beleid

 • Alliander streeft naar zo laag mogelijke kosten voor de klant en een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten

 • Alliander faciliteert de energietransitie door bijvoorbeeld het aanbieden van open en duurzame warmtenetten

 • Innovaties die net-investeringen voorkomen

 • Sturen op toename van energie-efficiëntie in eigen bedrijfsvoering

 • Inzicht bieden in energieverbruik met Smart meter en opties voor applicaties op meter

 • Deelname aan internationale initiatieven gericht op kennisdelen en technologieontwikkeling en toepassing

Onze resultaten 2018

 • Uitvalduur is 30,6 minuten

 • Op 644.000 adressen aanbieding slimme meter gerealiseerd

Impact

 • Economische toegevoegde waarde

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5

GRI Standards - Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 (GRI 302), Regulering en tarieven (eigen indicator) / Leveringsbetrouwbaarheid (eigen indicator)

Duurzame steden en gemeenschappen

Betekenis

“Maak steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam”

Alliander’s bijdrage aan SDG 11 op de lange termijn*

 • Voorzien in voldoende capaciteit voor teruglevering

 • Verzorgen onderliggende infrastructuur en capaciteit voor laadpunten elektrisch vervoer

Acties en beleid

 • Bijdrage aan alle gemeenten in het opstellen van Regionale Energiestrategieën

 • Verbeteren luchtkwaliteit door schoon elektrisch transport te faciliteren

 • Het invoeren en hanteren van flexibele tarieven (bijvoorbeeld: pay per use)

 • Energiegebruik van Alliander 0 op meter maken

 • Onderzoek naar substitutie van gas 

Onze resultaten 2018

 • Aanbieding technische ondersteuning aan alle gemeenten voor het maken van energiestrategieën

Impact

 • Economische toegevoegde waarde

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

 • Samenwerking in wijken en buurten

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 11.3, 11.6 en 11.a

GRI Standards - Veilige infrastructuur, GRI 201: Economic performance Transparantie (GRI 415) / Investeringsbeleid (EU6) / Rol energieopwek (Eigen indicato

Verantwoorde productie en consumptie

Betekenis

“Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen”

Allianders bijdrage aan SDG 12 op de lange termijn*

 • Het streven naar een volledig klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Acties en beleid

 • Langer gebruik van huidige assets en eventuele assets vervangen door gerecyclede materialen

 • Circulaire netbeheerder: uitstippelen van een concrete circulaire roadmap

 • Uitbreiden en beter inbedden van het grondstoffenpaspoort

 • Transparantie met betrekking tot duurzaamheidsinformatie

 • Klimaatneutraal in 2023

 • Samenwerking en participatie Groene netten en Nederlandse infrabedrijven

 • Duurzaam aanbesteden

Onze resultaten 2018

 • Bij minimaal 16,5% van onze uitgaven is circulair ingekocht.

 • Onze CO2-voetafdruk daalde van 416 naar 288 kiloton

Impact

 • Klimaatverandering en grondstofuitnutting

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 12.2, 12.5 en 12.6

GRI Standards - Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 (GRI 305), Ketenverantwoordelijkheid (GRI 301/414, eigen indicator),

Waardig werk en economische groei

Betekenis

“Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen”

Alliander’s bijdrage aan SDG 8 op de lange termijn*

 • Jaarlijks 100 leerplekken aanbieden voor mensen die vallen onder de participatiewet dan wel met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 • 2024 33% van onze leidinggevenden is vrouw

 • 0 ongevallen met verzuim en verzuim lager dan 3,9% 

Acties en beleid

 • Blijvend ontwikkelen en opleiden van al onze medewerkers

 • Hoog niveau veiligheidsladder

 • Arbeidsparticipatie via step2work

 • Medewerkers bewust maken van gezondheid bijvoorbeeld met Alliander fit

 • Diversiteit en inclusie: stimuleren van het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, niet-westerse allochtonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Onze resultaten 2018

 • 95 leer-/werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 • 28,8% van alle leidinggevende posities is vervuld door een vrouw.

 • Verzuimpercentage van 4,7%

Impact

 • Welzijn van onze medewerkers

*Wij dragen als Alliander vooral bij aan de volgende SDG sub-targets: 8.2, 8.5 en 8.8

GRI Standards – Veilige infrastructuur & Veilig en gezond werken (GRI 403), Opleiden en ontwikkelen (GRI 404), Economische prestaties (GRI 201)

Uitdragen van SDG’s

Intern blijft Alliander werken aan de bewustwording van de SDG’s en meer verbindingen onderzoeken tussen onze strategie en de mondiale doelen. Bijzondere vermelding verdient het Manifest dat het LHBTi-netwerk PRIDE van Alliander heeft geïnitieerd tijdens het Workplace Pride Congres in mei 2018 om meer aandacht te vragen voor inclusie en diversiteit binnen de SDG’s. Tijdens het Nationaal Sustainability Congres 2018 tekenden uiteindelijk vijftien bedrijven het Manifest dat organisaties oproept om in hun SDG-beleid de positie van LHBTi-personen binnen en buiten de organisatie uit te werken. Hiermee geven we nadere invulling aan de aandacht voor deze groep in het diversiteitsbeleid van Alliander en nadere invulling aan waardig werk (SDG 8).

Ambities voor de komende jaren

Onze opdracht is in de kern maatschappelijk. De energietransitie is onderdeel van onze missie en strategie, we werken aan het ‘duurzame morgen’. Onze bedrijfsvoering is in lijn met deze duurzame koers. Hierbij zijn de mondiale doelen een belangrijke oriëntatie. We hebben opgaven te vervullen voor verdere inbedding, toepassing en het monitoren, meten en rapporteren over de SDG-doelen.

Toegang tot betaalbare en duurzame energie en duurzame steden

We werken mee aan het nationale Klimaatakkoord vanuit onze rol bij de energietransitie. Onze rol in de gebouwde omgeving en daarbuiten verandert. Cruciaal hierin is onze missie om betrouwbare, betaalbare en bereikbare (duurzame) energie te borgen. We zien kansen en uitdagingen voor de ordening van de warmtemarkt en energieopslag, flexmarkten, het slim kunnen en mogen aansluiten, verdere systeemintegratie en het voorkomen van netproblemen. Via onze ketenpartners willen we een bijdrage blijven leveren aan verduurzaming van de energievoorziening tegen lage kosten. Deze integrale bijdrage willen we in 2019 kwantitatiever in beeld brengen.

Verantwoorde productie en consumptie

Onze economie is volledig ingericht op een lineair model: take, make, waste. Ondanks verschuivingen draait de wereldwijde productie nog altijd grotendeels op nieuwe grondstoffen, veelal afkomstig uit Azië en Zuid-Amerika. Door het logistieke retourproces en de samenstelling van producten is ‘nieuw’ nog goedkoper dan ‘gebruikt’. We zien ook dat schaarste begint te ontstaan van voor ons belangrijke materialen (koper). Een uitdaging vormt de transparantie in veel productketens. We werken aan een verplichte invoering van het materiaalpaspoort in de infrasector in 2020 in het project Groene Netten. De toegankelijkheid van materiaalinformatie en versterking daarvan in de sector dragen bij aan de circulaire economie. Wat betreft energiegebruik zien we CO2-beprijzing vrijwillig per bedrijf of per sector ontstaan. Dit geldt voor veel netbeheerders. De gekozen CO2-prijs is echter nog willekeurig. Het is onze ambitie om gestaag toe te werken naar gelijk beleid bij de netbeheerders voor een eerlijke rekenprijs voor CO2.

Waardig werk 

Onze inspanningen voor SDG 8 (Waardig werk) zijn erop gericht om de toegang tot werk voor alle groepen te versterken en te behouden. Inclusief werkgeverschap - gericht op diversiteit, waardering, de verdeling en toegang tot werk, veilige omstandigheden en een volledig gebruik van talent - is een belangrijk thema voor ons. We ondersteunen de platforms 'Diversiteit in Bedrijf’ en ‘Talent naar de Top’ voor agendering van diversiteit in Nederland. We werken aan sectorafspraken in de infrasector voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.