Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn een open dialoog met stakeholders, transparantie en de impact van onze activiteiten op de samenleving. Het jaarverslag is gepubliceerd op 20 februari 2019.

Stakeholderdialoog als basis

Met al onze stakeholders – klanten, medewerkers, aandeelhouders, investeerders en andere relaties – zijn wij doorlopend in dialoog. Na een intensieve rondgang langs gemeenten in 2016 en 2017 hebben we dit jaar bijvoorbeeld regionale masterclasses over de energietransitie voor gemeenten gehouden. Door in gesprek te blijven met onze omgeving houden we inzicht in trends in de samenleving, de verwachtingen richting Alliander en hoe we samen op kunnen trekken zodat de energietransitie op tijd en tegen de laagste maatschappelijke kosten slaagt. Ook wisselen we met onze stakeholders gedachten en ideeën uit en toetsen we voorgenomen beleidskeuzes en beslissingen.

Stakeholders

Materiële thema's 

Aan onze stakeholders vragen we over welke onderwerpen zij graag verantwoording afgelegd zien in het jaarverslag. De vijftien hoogst scorende thema’s zijn de materiële thema's en vormen de basis voor het jaarverslag. Deze hoog scorende thema's staan hieronder weergegeven.

Dit jaar hebben we een analyse uitgevoerd van maatschappelijke thema’s en de impact daarvan op ons bedrijf en onze omgeving. Het onderzoek berust op een tweevoudige beoordeling: enerzijds wordt de relevantie van thema’s vanuit de verschillende stakeholdergroepen beoordeeld en anderzijds wordt beoordeeld wat de impact daarvan is op ons bedrijf en de samenleving in sociaal en economisch opzicht. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage Materialiteitstoets. We zien in 2018 een verschuiving van thema's in de top van de lijst. Daarnaast zijn er enkele nieuwe thema's, zoals Verantwoorde communicatie, Privacy en Verantwoord investeringsbeleid. Thema's die niet terugkomen zijn bijvoorbeeld Innovatie, Regulering & tarieven en Klimaatverandering.  

Als u het jaarverslag online bekijkt, kunt u in de afbeelding hieronder op de onderwerpen doorklikken. U krijgt dan een toelichting op het betreffende onderwerp, de relatie met onze strategie en de resultaten die met dit thema samenhangen. De complete materialiteitsgrafiek met alle thema’s vindt u in de bijlagen onder Overige informatie. De materiële thema's komen verder aan bod in Onze prestaties in 2018

Materialiteitsgrafiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Veilig en gezond werken

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast wil Alliander werken aan een cultuur waarin veiligheid centraal staat. Die cultuur laat zich dan omschrijven als: “Alliander wil bepalen welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden, zich kwetsbaar opstellen en verantwoordelijkheid nemen. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd”.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert de Veiligheidsladder. De veiligheidsladder helpt ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren in ons bedrijf. In 2018 scoorde 38% bedrijfsonderdelen een 3 of hoger. In 2017 hebben we een grootschalig veiligheidsonderzoek uitgevoerd om te zien of veiligheid goed georganiseerd en geborgd is in onze organisatie. Ook hebben we onderzoek gedaan naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name Chroom-6 en benzeen. Ook besteedden we aandacht aan bewustzijn over cybersecurity. In 2018 kende Alliander een lange periode zonder ongevallen met verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF uit op 1,4.

Relatie met Impactmodel Alliander: Menselijk kapitaal

Werk gerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid

Stakeholderinformatie

Veiligheid en Gezond en fit aan het werk in hoofdstuk Medewerkers

Leveringszekerheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een blijvend lage uitvalduur van de elektriciteit van maximaal 22 minuten per jaar. Voor herhaalstoringen geldt dat het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen maximaal 17 blijft de komende jaren.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden hiervoor € 671 miljoen in de kwaliteit van onze netten, om hiermee de betrouwbaarheid te verhogen. Onze uitvalduur kwam in 2018 uit op 30,6 minuten. De score voor herhaalstoringen was 17.

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

De welvaartswaarde van energietransport voor de samenleving is hoog en draagt sterk bij aan welzijn van klanten. Verstoringen van beschikbaarheid van energie leiden tot relatief sterke afname van klantwelzijn.

Relatie met strategie

Veiligheid, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen energietransitie, Cybercriminaliteit

Risico’s

Veiligheid, Vraagstuk technische arbeidscapaciteit, Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Benodigde competenties, Operationaliseren energietransitie, Cybercriminaliteit

Stakeholderinformatie

Leveringsbetrouwbaarheid in hoofdstuk Klanten

Veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten verwachten een veilige infrastructuur van ons en dat wij ook tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het kunnen optreden van incidenten in het (gas-)netwerk en elektriciteitsnetwerk maakt een gerichte aanpak van groot belang.

Onze langetermijndoelstelling

Dat Alliander veiligheid op één heeft staan geldt niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze infrastructuren en installaties. We investeren daarom continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. Een veilige werkcultuur is voorwaarde voor een veilige infrastructuur, ook voor andere belanghebbenden. Doelstelling is 100% score op onze actieve veiligheidscultuur.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander investeerde in 2018 circa € 671 miljoen aan het versterken, digitaliseren en onderhouden van onze netten. We rondden 52% procent van onze digitaliseringsprojecten af. Verder trainden we op calamiteiten en incidenten, om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen onder andere op het gebied van infrastructuur. In Amsterdam deden we grondig onderzoek naar de grote storing in 2018, om te leren hoe we de veiligheid van onze infrastructuur verder kunnen vergroten. 

Relatie met Impactmodel Alliander: Menselijk kapitaal

Veiligheidsincidenten in de omgeving vanwege onze bedrijfsactiviteiten hebben een negatief effect op maatschappelijk welzijn.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid

Stakeholderinformatie

Veiligheid in hoofdstuk Medewerkers

Veilige infrastructuur in strategische pijler 4: excellent netbeheer in hoofdstuk Klanten

Innovatieve oplossingen

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren.

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en ook noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren. Onze doelstelling is om in 2020 bij alle klanten een slimme energiemeter te hebben aangeboden.

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2018 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties en windparken sterk gegroeid. Daarnaast zijn we een grote proef gestart met slim laden van auto's en hebben we verbeteringen doorgevoerd voor beter netbeheer. We startten ook met een flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord, om ervaring op te doen met het afstemmen van vraag en aanbod van energie als verzwaring van het netwerk op korte termijn niet mogelijk of wenselijk is. Met onze bedrijfsactiviteiten ontdekken we nieuwe markten. Realisatie aanbiedplanning slimme meter 2018: 644.000 slimme meters aangeboden.

Relatie met Impactmodel Alliander: Intellectueel kapitaal

Technologie, nieuwe marktmodellen en platforms dragen bij aan positief intellectueel kapitaal. De precieze maatschappelijke effecten willen we nog nader in beeld brengen.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet-en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Privacy energiedata, Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Stakeholderinformatie

Klanten

Tevreden klanten

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit. Via Liander.nl en telefonische klantenservice hebben Stakeholders de gelegenheid om klachten of misstanden kenbaar te maken in relatie tot ons bedrijf en activiteiten in naam van ons bedrijf.

Onze langetermijndoelstelling

Doelstelling voor ons klantgemak voor zakelijke klanten en consumenten ligt respectievelijk op 46 en 51%. Het klantgemak stijgt de komende jaren verder en blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders.  

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau voor al onze klanten verbeterden we door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij zakelijke klanten presteerden we boven de benchmark, bij consumenten er net onder. Klantgemak gemeten met NES score is hoger dan 51% (consument) en 46% (zakelijke markt). Resultaat consumenten is: 50% en zakelijke klanten: 38%.

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

Tevreden klanten versterken het ervaren van welzijn door beschikbaarheid van energie. Een afname van tevredenheid heeft effect op het consumentensurplus.   

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Benodigde capaciteit en competenties, Privacy energiedata, Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Stakeholderinformatie

Klantgemak in hoofdstuk Klanten

Faciliteren duurzame energieopwekking

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

We zien in toenemende mate dat particulieren en bedrijven hun eigen energie opwekken. Netbeheerders mogen geen onderscheid maken naar klanten en hun energiekeuzes. Op weg naar het nieuwe energiesysteem krijgt opwek een belangrijke rol, ook met fluctuerende bronnen zoals zon en wind. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals leveranciers en verbruikers aan pilots om hier te leren van de praktijkervaring. Klanten verwachten hulp bij het maken van (nieuwe) energiekeuzes.

Onze langetermijndoelstelling

Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een plan maken waarin staat hoe ze per wijk planmatig van het aardgas af gaan. Alliander zet in het ontwerp van de oplossing en planvorming de kennis over en de ervaring met de huidige energienetten in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap en toekomstige ontwikkelingen. In 2018 hebben we gewerkt aan proeftuinen, onder meer met smart charging en smart design, waar we samen met klanten en andere partners kijken naar slimme energieoplossingen en ervaring opdoen. Verder hebben we bedrijfsactiviteiten op onder meer het gebied van warmte en het helpen van klanten bij het maken van energiekeuzes.

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd Kapitaal, Natuurlijk kapitaal

Teruglevering van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Benodigde capaciteit en competenties, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Stakeholderinformatie

Strategische pijler 1: ondersteunen van klanten bij het maken van keuzes in het hoofdstuk Klanten

Opleiding en ontwikkeling

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Alliander stelt met aanbod van scholing en training de medewerkers in staat fit op en voor het werk te blijven. Alliander is een onderneming die werk maakt van opleiding en ontwikkeling.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een investering in opleidingen van medewerkers van 3% van de salariskosten. We bieden 100 leer-/werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2024 voldoen we aan de quotumwet wet Arbeidsparticipatie.   

Bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Medewerkers krijgen actief de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Speciaal aandacht krijgen veiligheidsopleidingen voor gespecialiseerde functies of waarbij sprake is van specifieke risico’s. Afgelopen jaar heeft Alliander meer dan 600 nieuwe medewerkers onder wie 300 nieuwe technici verwelkomd. Tien statushouders volgden afgelopen jaar een traject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. In 2018 investeerde Alliander 3,4% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2017: 3,3%).

Relatie met Impactmodel Alliander: Menselijk kapitaal

Ontwikkeling van medewerkers heeft een positief effect op menselijk kapitaal, ook buiten Alliander.  

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betrouwbaar

Risico’s

Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen  energietransitie, Veiligheid

Stakeholderinformatie

Werving in hoofdstuk Medewerkers

Datagedreven netbeheer

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Door gebruik van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen. Slimme netten en datatechnologie helpen bij het maken van de juiste en doelmatige investeringen in de netten en helpen bij het voorkomen en sneller oplossen van storingen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander heeft als doelstelling voor 2018 om 95% van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s binnen Alliander te realiseren. Deze programma’s zijn gericht op het aanleggen van intelligente netten en aanbieden van slimme meters. Dit is opgenomen in het activiteitenplan van Liander.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan het slimmer maken van onze energienetten. Zo werken we aan het intelligenter maken van middenspanningsruimtes, de uitrol van een schakelsysteem voor openbare verlichting, de grootschalige aanbieding van slimme meters en het implementeren van ICT toepassingen en sensoren waarmee we de flexibele stroom aan energie kunnen managen. Slimme netten ondersteunen een efficiënter gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Met de uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunen we toekomstige digitale diensten. Voor het verslagjaar hadden we ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van digitalisering, juist omdat dit zo’n belangrijke ontwikkeling is. Zo wilden we 95% van onze digitaliseringsprogramma’s afronden. We realiseerden uiteindelijk 52%.

Relatie met Impactmodel Alliander: Intellectueel kapitaal

De ontwikkeling van meer en betere data draag bij aan het maatschappelijk intellectueel kapitaal en draagt bij aan efficiënter en schoner produceren.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betrouwbaarheid

Risico’s

Privacy energiedata, Cybercriminaliteit, Benodigde capaciteit en competenties

Stakeholderinformatie

Strategische pijler 3: digitalisering in hoofdstuk Klanten

Verantwoorde communicatie en voorlichting

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten hebben belang bij voorlichting en informatie over onze diensten en de mogelijkheden deze optimaal te kunnen gebruiken.

Onze langetermijndoelstelling

We hanteren maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik.

Bijdrage vanuit Alliander

Wij hanteren begrijpelijke taal. Dit betekent onder andere:

 • We schrijven zoals je spreekt en de boodschap is voor de lezer direct duidelijk. We gebruiken beeld om communicatie te versterken en eenvoudiger te maken;

 • We communiceren in het Nederlands. Wanneer de situatie er om vraagt en wanneer het relevant is voor een grote groep klanten, dan communiceren we ook in andere talen.

 • De collega’s op onze klantcontactcentra worden getraind op duidelijk taalgebruik.

 • Daarnaast betekent dit dat als uit segmentatie blijkt dat een groot en belangrijk deel van de doelgroep van een belangrijke boodschap anderstalig is, we de communicatie aanbieden in die andere taal. Tot nu toe pasten we Engels en Arabisch toe.

 • De pagina’s over slimme meter zijn bijvoorbeeld ook beschikbaar in het Engels (https://www.liander.nl/smartmeter).

 • Bij een crisis in het gasnet communiceren we tweetalig (Nederlands en Engels) in het belang van veiligheid.

Relatie met Impactmodel Alliander: Sociaal kapitaal

Communicatie en voorlichting kunnen bijdragen aan efficiënter en veiliger energiegebruik en aan beter begrip van producten en service. Dit heeft een positief effect op stakeholderwaardering.

Relatie met strategie

Betrouwbaar, Betaalbaar, Bereikbaar

Risico’s

Reputatieschade

Stakeholderinformatie

Corporate governance

Over dit verslag

Materialiteitstoets

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 900 miljoen zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Het doel is om minimaal 10% van ons inkoopvolume circulair in te kopen. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode.

Bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2018 16,5% van ons inkoopvolume circulair ingekocht. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekend soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het toetsen van leveranciers in de keten is onderdeel van ons MVO- en Inkoopbeleid.

Relatie met Impactmodel Alliander

Geproduceerd Kapitaal, Natuurlijk kapitaal

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Risico’s

Reputatieschade

Stakeholderinformatie

Onze duurzame prestaties in hoofdstuk Aandeelhouders en investeerders

Verantwoord investeringsbeleid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties. Daarbij is duurzame waardecreatie in toenemende mate een belangrijk aspect. Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening.

Onze langetermijndoelstelling

Ons financieel beleid is in hoofdzaak gericht op het handhaven van minimaal een solide A rating profiel. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2018 investeerden wij in totaal € 671 miljoen in onze netten. Daarmee hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders en onze solide A rating behouden. Voor onze vermogensverschaffers zetten we in op een balans tussen het realiseren van een adequaat aandeelhoudersrendement en de bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van (vreemd) vermogen, met behoud van de flexibiliteit om te kunnen investeren en groeien.

Relatie met Impactmodel Alliander: Financieel kapitaal

Een hoge Rating heeft een gunstig effect op onze investeringskosten zoals rente en vergemakkelijkt de toegang tot de kapitaalmarkt.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Financiële risico’s

Stakeholderinformatie

Corporate governance en bedrijfsethiek

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording zijn essentiële voorwaarden voor stakeholders voor het vertrouwen in het bestuur en het toezicht. Daaronder zijn begrepen integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het toezicht door de raad van commissarissen. Wij hebben immers een maatschappelijke taak.

Onze langetermijndoelstelling

In de gedragscode ‘Zo doen wij dat bij Alliander’ staan richtlijnen voor ons dagelijks werk. Deze zijn gebaseerd op de Alliander kernwaarden: samen, slim en sensitief. Wij verwachten van iedere medewerker dat hij of zij deze gedragscode naleeft. We spreken elkaar aan en helpen elkaar als dat nodig is. Om ‘samen, slim en sensitief’ te werken, houden we ons aan de regels van de overheid. Bovendien hebben we als Alliander aanvullende richtlijnen opgesteld, om duidelijk te maken wat wij van medewerkers verwachten. De e-learning ‘Zo doen wij dat bij Alliander’ helpt medewerkers om bewust te worden van integer handelen. Alle medewerkers moeten deze gefaseerd aangeboden krijgen. Zodra het kennisniveau is weggezakt of als er nieuwe cases zijn toegevoegd worden ze opnieuw uitgenodigd om kennis op te frissen tot een kennisniveau van 70%.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden (stakeholders). Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. We voeren adequaat en effectief toezicht door de Raad van Commissarissen aan de hand van heldere richtlijnen. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.  

Relatie met Impactmodel Alliander: Sociaal kapitaal

Door te werken aan verbeterde instituties en aanpassingen in de regelgeving helpen we de impact van de energiesector te optimaliseren.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Corporate Governance

Welzijn op het werk

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Alliander's werknemers moeten hun werk onder prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.

Onze langetermijndoelstelling

Bij Alliander werken circa 6.800 fte, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. We streven jaarlijks naar een medewerkerstevredenheidcijfer van 75 en een verzuimpercentage van minder dan 3,9%.

Bijdrage vanuit Alliander

We zijn ons ervan bewust dat de energietransitie en technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Dit leidt tot het verdwijnen, verschijnen en veranderen van banen. Dit vraagt veel van onze mensen. We zagen in 2018 dat het ziekteverzuim opliep naar 4,7%. Het is voor ons reden om goed en eerlijk met onze medewerkers in gesprek te blijven. Naast deze duurzaam inzetbaarheidsgesprekken bieden we ook andere instrumenten als het duurzaam inzetbaarheidsbudget om duurzaam, gezond en energiek te kunnen blijven werken. Het medewerkerstevredenheidscijfer over 2018 is 70% ten opzichte van 71% in 2017.

Relatie met Impactmodel Alliander: Menselijk kapitaal

Welzijn op het werk hangt samen met afwezigheid van ziekte en werkgerelateerde ongevallen. Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van werknemers door positief effect op eigenwaarde, autonomie, sociale relaties en sociale status.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Medewerkers

Toegang tot energie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook een zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft.

Onze langetermijndoelstelling

Zorgen dat de omschakeling naar duurzame energie op een beheersbare manier gerealiseerd wordt, zodat het toekomstige energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen onder gelijke condities bereikbaar blijft.  We werken er hard aan om steeds onze Aansluittermijn binnen de wettelijke 18 weken termijn te realiseren. In 2022 hebben we met 100% van onze gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

We hanteren landelijke afspraken over het niet afsluiten van huishoudens gedurende winterse omstandigheden. We werken samen met gemeenten en partners aan regionale energieafspraken. Waar gekozen wordt voor aardgasloze oplossingen, wordt voorzien in alternatieven.    

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

De bijdrage van gas, warmte en elektriciteitstransport aan de maatschappelijke waarde die wordt geleverd aan het welzijn van consumenten door het mogelijk maken van gebruik van verwarming van de woning, gebruik van huishoudelijke apparatuur, transport door middel van elektrisch rijden is hoog.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Stakeholderinformatie

Strategie

Klanten

Aandeelhouders en investeerders

Privacy en veiligheid van gegevens

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat wij veilig en zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens. Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch systeem geworden. Gegevensuitwisseling en -opslag van privacygevoelige informatie dient steeds maximaal beveiligd te zijn.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander  respecteert de privacy van medewerkers en van klanten. Dit betekent dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met hun persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de – Uitvoeringswet- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klanten en medewerkers kunnen er op vertrouwen dat Alliander zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.

Bijdrage vanuit Alliander

Voor alle persoonsgegevens die we (willen gaan) verwerken zijn we verplicht te voldoen aan een aantal (wettelijke) vereisten. In lijn met de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) hebben we een functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Liander-klantgegevens. Hij Deze houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Verder hebben we in 2018 onder meer een verwerkingenregister opgesteld waarin onze verwerkingen van persoonsgegevens staan. Daarnaast werken we met Data Protection Impact Assessments (DPIA); wanneer we grote hoeveelheden of gevoelige persoonsgegevens gaan verwerken beoordelen we vooraf de risico’s. Via liander.nl kunnen klanten gebruikmaken van hun rechten op dit vlak, zoals het recht op inzage, verwijdering of beperking van gegevens.

Relatie met Impactmodel Alliander: Sociaal kapitaal, Geproduceerd kapitaal

De veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers hebben potentieel een negatief effect op sociaal kapitaal. De bijdrage van assets/systemen gericht op het mitigeren van risico's gerelateerd aan cybercrime en hacking leveren een positieve bijdrage aan het geproduceerd kapitaal.      

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Financiële risico’s, reputatierisico’s, privacy energiedata

Stakeholderinformatie

Klanten

Medewerkers

 • 1Veilig en gezond werken
 • 2Leveringszekerheid
 • 3Veilige infrastructuur
 • 4Innovatieve oplossingen
 • 5Tevreden klanten
 • 6Faciliteren duurzame energieopwekking
 • 7Opleiding en ontwikkeling
 • 8Datagedreven netbeheer
 • 9Verantwoorde communicatie en voorlichting
 • 10Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
 • 11Verantwoord investeringsbeleid
 • 12Corporate governance en bedrijfsethiek
 • 13Welzijn op het werk
 • 14Toegang tot energie
 • 15Privacy en veiligheid van gegevens

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie verwerkt op een geïntegreerde manier. De bouwstenen voor dit document zijn:

 • de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)

 • herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI SRS-rapportagerichtlijnen ('Comprehensive' optie), Electric Utilities Sector Supplement

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • International Integrated Reporting Council IIRC

Proces

 • Na interne beoordeling van het conceptverslag, wordt dit naar het Disclosure Committee gestuurd, waarin een brede vertegenwoordiging van het bedrijf het verslag becommentarieert. De resultaten van deze bespreking worden verwerkt.

 • De Raad van Bestuur behandelt vervolgens de finale conceptversie.

 • Na verwerking van het commentaar bespreken de leden van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen de finale versie van het geïntegreerd financieel en maatschappelijk jaarverslag en adviseren de Raad van Commissarissen daarover. Daarna wordt de jaarrekening door de Raad van Bestuur en door de Raad van Commissarissen ondertekend. Eventueel commentaar wordt in de finale versie verwerkt.

 • De accountant verifieert het verslag.

Stakeholderpanel

Net als vorig jaar heeft een stakeholderpanel het verslag meegelezen. Dit jaar hebben wij dat moment vervroegd naar december, zodat we de ontvangen feedback tijdig konden verwerken in dit jaarverslag. We hebben de dialoog gevoerd over de rol van Alliander in de energietransitie, de onderlinge relatie tussen de onderwerpen in dit verslag (connectiviteit), de waarde van impactmetingen en Sustainable Development Goals (SDG's) op de besturing van de organisatie. De opinie van het stakeholderpanel is opgenomen in het verslag. We hebben hun advies om lezers uit te nodigen een bijdrage te leveren ter harte genomen. Daarnaast hebben we onze rol in de energietransitie nader toegelicht en spreken we de lezer waar mogelijk aan als partner in deze overgang. Tot slot hebben we wederom verbeteringen doorgevoerd in de connectiviteit van het verslag, onder andere in een nieuwe connectiviteitstabel en de explicietere duiding van de materiële thema's in de stakeholderhoofdstukken.

Betrokkenheid stakeholders bij Alliander Jaarverslag

Consolidatie

De financiële en niet-financiële informatie in het verslag is geconsolideerd voor Alliander en de dochterondernemingen met een significante impact op de materiële aspecten. Waar dit niet van toepassing is, vermelden we dit nadrukkelijk. Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander die zich hoofdzakelijk richten op de energietransitie. Bij de uitvraag van de informatie is de uitkomst van de materialiteitsanalyse leidend geweest.

In overeenstemming met het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ verstrekt Alliander informatie ten aanzien van een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. Het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Onze stakeholders hechten veel waarde aan transparantie, net als wijzelf. Alliander behoorde in 2018 tot de koplopers in de Transparantiebenchmark 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werd genomineerd voor de bijhorende Kristalprijs. Wij hebben de ambitie om in de verslaggeving tot de koplopers te blijven behoren. Daarom passen we de volgende uitgangspunten toe:

 • We rapporteren volgens GRI Standards (Comprehensive Option).

 • We hanteren de Transparantierichtlijn, de herziene Nederlandse Corporate Governance Code en het Besluit Corporate Governance 2009.

In de GRI Content Index bij dit verslag staat bij alle materiële thema's een verwijzing of verklaring.

In 2015 zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gepresenteerd. Alliander heeft daarna een inventarisatie gemaakt van de doelen waaraan wij de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze komen terug in het hoofdstuk Sustainable Development Goals. Wij maken transparant hoe en welke bijdrage wij leveren aan het behalen van deze doelen.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

We streven naar vroegtijdige betrokkenheid van partners bij de energietransitie-agenda en bij de afstemming van energiebehoeftes en de invulling ervan. Daarom gaat Alliander graag met stakeholders in gesprek over de omschakeling naar het nieuwe energiesysteem, het vormgeven van de aardgas-warmtetransitie en het vergroten van keuzemogelijkheden van klanten. We vormen ook graag coalities als het gaat om het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk voor technici, dat een breed maatschappelijk probleem is. Heeft u een idee of wilt u meepraten over thema’s als warmtetransitie, aardgasloze toekomst of elektrisch rijden? Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.
Daarnaast nodigen wij lezers van het verslag van harte uit om vragen te stellen, opmerkingen kenbaar te maken en tips te geven. Ook daarvoor kunt u terecht bij communicatie@alliander.com.