GRI Content Index

GRI Standards
nummer

 

Omschrijving

 

Verwijzing

 

Omissie

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES: SRS 102 (2016)*

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

 

Naam van de organisatie

 

Het profiel van Alliander

  

102-2

 

Voornaamste merken, producten en/of diensten

 

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

  

102-3

 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

  

102-4

 

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-5

 

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

 

Corporate Governance: Corporate governance-structuur op hoofdlijnen

  

102-6

 

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-7

 

Omvang van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - 2018 in cijfers

  

102-8

 

Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst

 

Onze prestaties in 2018: Medewerkers
Overige niet financiele informatie: Aanvullende data

 

Niet van toepassing:
De weergave betreft de activiteiten in Nederland, een weergave naar regio is niet materieel. Aard van de werkzaamheden leidt tot continuiteit in medewerkersbestand, er is geen sprake van grote fluctuatie in het medewerkersbestand.

Niet beschikbaar:
De gendertypering naar type arbeidsovereenkomst is niet beschikbaar. Het aandeel van externe medewerkers in onze kernactiviteiten bedraagt 25%, de aard van hun werkzaamheden is niet gespecificeerd. Het is de intentie in het volgend jaarverslag deze typeringen inzichtelijk te maken.

102-9

 

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - Onze rol in de energieketen
Het profiel van Alliander - Onze impact en waardecreatie

  

102-10

 

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

 

Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn
Onze Duurzame Prestaties - Een duurzame relatie met onze leveranciers

  

102-11

 

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

 

Het profiel van Alliander: Risico's

De afdeling risicomanagement is onderdeel van de corporate governance van Alliander, en daarnaast wordt risicomanagement ook toegepast binnen de operationele processen.

  

102-12

 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

102-13

 

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

STRATEGIE

102-14

 

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

 

Ons verhaal over 2018
Het profiel van Alliander - Trends en ontwikkelingen
Het profiel van Alliander - Sustainable development goals

  

102-15

 

Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

 

Ons verhaal over 2018
Over dit verslag: Materialiteit
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Het profiel van Alliander: Sustainable development goals
Onze prestaties in 2018: wat hebben we geleerd?

  

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

 

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

 

Corporate Governance: Corporate Governance

  

102-17

 

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

 

Corporate Governance: Corporate governance
Gedragscode

  
  

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

 

Corporate governance: Corporate Governance

  

ONDERNEMINGSBESTUUR

 

102-18

 

Bestuursstructuur

 

Corporate Governance: governancestructuur op hoofdlijnen

  

102-19

 

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen
Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-20

 

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-21

 

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Corporate governance
Overige informatie: Overige niet financiele informatie

  

102-22

 

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC/RvBCorporate Governance: Governancestructuur
Reglement RvC

  

102-23

 

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Personalia RvB
Corporate Governance: Personalia RvC

  

102-24

 

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Profielschets, competenties, diversiteit

  

102-25

 

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

 

Corporate Governance: Integriteit

  

102-26

 

De rol van het hoogste bestuurslichaam nij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

 

Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

  

102-27

 

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

 

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

  

102-28

 

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet financiele informatie
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

  

102-29

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Het profiel van Alliander: Risico's

  

102-30

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance 
Het profiel van Alliander: Risico's

  

102-31

 

Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/risicomanagement

  

102-32

 

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Interne audittoets

  

102-33

 

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verhouding met aandeelhouders
Klokkenluidersregeling

  

102-34

 

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

 

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verslag commissies van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Realisatie Ondernemingsdoelstellingen
Corporate Governance: Integriteit Klachtenregelingen

Ons zijn geen zorgen bekend. Wij verwijzen naar de procedures in onze Governance.

  

102-35

 

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-36

 

Het proces voor het vaststellen van beloningen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-37

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-38

 

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

 

Onze prestaties in 2018: Medewerker salarisverhoging
Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-39

 

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.

 

Onze prestaties in 2018: Medewerker, salarisverhouding

  

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

102-40

 

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-41

 

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

 

Onze prestaties 2018: Medewerkers - Alliander als werkgever

  

102-42

 

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie -Materialiteitstoets

  

102-43

 

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

 

Overige informatie -Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-44

 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

 

Ons verhaal over 2018
Klanten: Doelen en resultaten klanten
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets
Over Alliander: Onze strategie
Over Alliander: Trends en ontwikkelingen
Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

  

VERSLAGLEGGING

102-45

 

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

 

Over dit verslag
Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

  

102-46

 

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Over Alliander: Onze Impact

  

102-47

 

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

  

102-48

 

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

 

De CO2 cijfers 2018 zijn berekend op basis van de leveringsmix energie 2017 en de daarmee samenhangende CO2-coëfficienten. De data in Jaarverslag 2017 zijn herberekend op basis van de actuele CO2-coëfficient 2017.

  

102-49

 

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconcolideerde balans

  

102-50

 

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

 

Over dit verslag

  

102-51

 

Datum van het vorige verslag

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

102-52

 

Verslaggevingcyclus

 

Over dit verslag

  

102-53

 

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

 

Overige informatie: stakeholderpanel

  

102-54

 

In accordance' optie die de organisatie heeft gekozen.

 

Over dit verslag: Materiële thema's
Onafhankelijk Assurance rapport

  

102-55

 

GRI Content Index

    

102-56

 

Verwijzing naar het externe assurance-rapport

 

Onafhankelijk Assurance-rapport

  
  

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

TOEGANG TOT ENERGIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 14

  

EU3

 

Klantaansluitingen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn

  

EU26

 

Niet aangesloten deel bevolking in concessiegebied netbeheerder

   

Niet van toepassing:
Er geldt een wettelijke aansluitplicht op het elektriciteitsnet.

EU27

 

Afsluitingen en duur afsluiting wegens wanbetaling

   

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In het berichtenverkeer van leverancier naar de netwerkbeheerder wordt geen reden van afsluiting vermeld. Totaal afsluitingen 2018: 3958.

CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12
Corporate Governance

  

205-1

 

Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's

 

Overige niet-financiele data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit
Verslag RvC - Commissies - Auditcommissie

 

Gedeeltelijk beschikbaar: een deel van de gevraagde informatie met betrekking tot analyse van risico's, aantal bedrijfsonderdelen, aantal medewerkers en percentage medewerkers met training is niet beschikbaar. Het is de intentie deze in het volgende jaarverslag te rapporteren

205-2

 

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

 

Overige niet-financiele data: overige informatie
Onze prestaties 2018 - Medewerkers - Integer handelen met de Alliander GedragscodeCorporate Governance: Integriteit - Gedragscodes
Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12

 

Gedeeltelijk beschikbaar: een deel van de gevraagde informatie met betrekking tot analyse van risico's, aantal bedrijfsonderdelen, aantal medewerkers en percentage medewerkers met training is niet beschikbaar. Het is de intentie deze in het volgende jaarverslag te rapporteren

205-3

 

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

 

Overige niet-financiele data: overige informatie
Corporate Governance: Gedragscode - Klachtenregeling
Overige informatie: overige niet-financiele informatie -data

  

206-1

 

Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan

 

Corporate Governance: Corporate governance op hoofdlijnen
Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12

 

Informatie vertrouwelijk

VEILIG EN GEZOND WERKEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 1
Over Alliander: risico's
Onze prestaties in 2018: Medewerkers Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid
Medewerkers: Veilig werken

  

403-1

 

Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer.

 

Corporate Governance
Onze prestaties in 2018: Medewerkers: veiligheid
Onze prestaties in 2018: Medewerkers: Medezeggenschap
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

403-2

 

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio

 

Onze prestaties in 2018: Medewerkers: Veilig werkenOverige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Niet volledig beschikbaar:
Alliander is nog niet in staat om haar verzuimcijfers onder te verdelen naar geslacht, maar het is wel haar ambitie dit in de toekomst te kunnen rapporteren. LTIF: Alliander verantwoorden 1,4% op basis budget 31-12; de realisatie per 31-12 is 1,5%.

403-3

 

Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep

 

Over Alliander: Doelstellingen en prestaties: LTIF en ziekteverzuim

 

Niet van toepassing:
De weergave betreft de activiteiten in Nederland, een weergave naar regio is niet materieel.

Niet beschikbaar:
De gendertypering is niet beschikbaar. Het is de intentie in het volgend jaarverslag deze typering inzichtelijk te maken

403-4

 

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

 

Onze prestaties 2018: Medewerkers - Gezond en fit aan het werk
Vastgelegd in Cao netwerkbedrijven

  

VEILIGE INFRASTRUCTUUR

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 3

  

EU 25

 

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

 

Klant: Pijler 4: excellent netbeheer
Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 7
Onze prestaties in 2018: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling

  

404-1

 

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

 

Onze prestaties in 2018: Alliander als werkgever: Opleiding en ontwikkeling

 

Niet van toepassing:
De informatie is niet van toepassing. Hier wordt door Alliander niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot de salariskosten. 2018: 3,00%

404-2

 

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

 

Onze prestaties in 2018: Medewerkers: Opleiding en ontwikkeling
Onze prestaties in 2018: Medewerkers: arbeidsparticipatie via Step2Work

  

404-3

 

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

 

Jaarlijks bespreken alle leidinggevenden en medewerkers (100%) samen de individuele prestaties en ontwikkeling.

  

PRIVACY EN VEILIGHEID VAN GEGEVENS

418

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 15

  

418-1

 

Terechte klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

 

Klant: Strategische pijler 2: nieuwe open netten

 

Informatie vertrouwelijk.
Alliander onderzoekt hoe zij in het volgend jaarverslag hier nader op in kan gaan.

INVESTERINGSBELEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 11
Onze prestaties in 2018: Aandeelhouders en investeerders: Investeringsbeleid

  

Alliander indicator

 

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

 

Ons verhaal over 2018
Over Alliander: wat we om ons heen zien
Over Alliander: Risico's
Klant: Strategische pijler 2: nieuwe open netten

  

INNOVATIE

103-1/2/3

 

Management benadering en de onderdelen

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 4
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering 2023

  

Alliander indicator

 

Onderzoek en ontwikkeling

 

Onze prestaties in 2018: Klanten

  

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2
Onze prestaties in 2018: Klanten leveringsbetrouwbaarheid

  

EU 28

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

EU 29

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

VERANTWOORDE COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

103-1/2/3

 

Managementbenadering en programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 9
Onze prestaties in 2018: Klanten

  

Alliander indicator

 

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

 

Onze prestaties: Klant - Klantgemak - Online Klantenservice

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 10
Onze prestaties in 2018: Aandeelhouders en investeerders: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-1

 

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

 

Onze prestaties in 2018: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-2

 

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

 

Onze prestaties in 2018: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties: Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers-0

  

EU 18

 

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

 

Onze prestaties 2018: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Onze prestaties 2018: Medewerkers: Veilig werken: Veiligheid in de keten
Onze prestaties 2018: Medewerker: Opleiding en ontwikkeling

  

Alliander indicator

 

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

 

Onze prestaties 2018: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties - een duurzame relatie met onze leveranciers

  

KLANTTEVREDENHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 5
Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties
Onze prestaties in 2018: Klanten klanttevredenheid

  

Alliander indicator

 

Klanttevredenheid

 

Onze prestaties in 2018: Klanttevredenheid
Wat hebben we geleerd?

  

WELZIJN OP HET WERK

    

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 13
Het profiel van Alliander: risico's
Onze prestaties in 2018: tarieven netbeheer

  

Alliander indicator

 

Foundation

 

Onze prestaties: Medewerker - Alliander Foundation

  

Alliander indicator

 

Medewerkersonderzoek

 

Onze prestaties: Medewerker - Tevredenheid Medewerkers

  

DATAGEDREVEN NETBEHEER

  

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 8
Het profiel van Alliander: doelstellingen en prestaties
Onze prestaties in 2018: Klanten digitalisering

  

Alliander indicator

 

Digitalisering netten

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

Alliander indicator

 

Lengte glasvezelinfrastructuur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

FACILITEREN DUURZAME ENERGIEOPWEK

    

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 6
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders Klimaatneutrale bedrijfsvoering 2023

  

Alliander indicator

 

Invoeding duurzame energie

 

Onze prestaties: Klant - Onze klanten en de energietransitie Pijler 1

  

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2
Onze prestaties in 2018: Klanten leveringsbetrouwbaarheid

  

EU 28

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

EU 29

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  

AANVULLENDE INFORMATIE

INDICATOREN ELECTRIC UTILITIES SECTOR SUPPLEMENT

CATEGORIE: Profiel

ASPECT

 

Organisatieprofiel

    

EU 4

 

Transport en distributielijnen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn

  

CATEGORIE:

 

Economische aspecten

    

ASPECT

 

Economische KPI's

    

EU 12

 

Efficiency van transport en distributie

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

CATEGORIE:

 

Sociale aspecten

    

ASPECT

 

Arbeidsvoorwaarden

    

EU 15

 

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

ASPECT

 

Maatschappij

    

EU 19

 

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog als basis
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

  

AANVULLENDE INDICATOREN ALLIANDER

ENERGIE, CO2 EN KLIMAATVERANDERING

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Overige informatie: Materialiteitstoets thema 16
Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Doelstellingen en prestaties: aandeelhouders en investeerders
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

302-1

 

Energieverbruik binnen de organisatie

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-2

 

Energieverbruik buiten de organisatie

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Onze CO2 uitstoot in 2018 (afbeelding)Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-3

 

Energie intensiteitratio

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-4

 

Reductie van het energieverbruik

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: Onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-5

 

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

305-1

 

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-2

 

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-3

 

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data-

  

305-4

 

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data-

  

305-5

 

Reductie van broeikasgasemissies

 

Onze prestaties: Aandeelhouders en investeerders: onze duurzame prestaties
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data-

  

Overige bedrijfsgerelateerde informatie

  

306-2

 

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

307-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

404-1

 

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

419-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

405-1

 

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

 

Overige informatie: Overige niet financiele informatie - data

  

Alliander indicator

 

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties

  
       

* Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, maken wij gebruik van de GRI Standards zoals gepubliceerd in 2016.