Materialiteitstoets

Alliander bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen minimaal aan bod komen in het jaarverslag. Hiertoe maken we gebruik van een materialiteitstoets. Het beoordelen van de materiële thema's staat aan de basis van de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling: enerzijds beoordelen verschillende stakeholdergroepen de relevantie van verschillende thema’s en anderzijds beoordelen we intern wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf en de maatschappij.

In 2018 is een nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling; enerzijds wordt de relevantie van verschillende thema’s vanuit de geïdentificeerde stakeholdergroepen beoordeeld en anderzijds wordt intern beoordeeld wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf.

De relevantie vanuit stakeholderperspectief is bepaald door middel van een digitale vragenlijst die is aangeboden aan een representatieve groep stakeholdervertegenwoordigers. Vervolgens is bepaald wat de omvang en het effect van deze thema's zijn voor Alliander en de samenleving. De materialiteitsscore uit het vorige verslagjaar is meegenomen in de weging. De uitkomsten uit zowel rondetafelgesprekken met stakeholders als de enquête onder stakeholders zijn besproken met de Raad van Bestuur. Er is onder meer geconcludeerd dat de onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden grotendeels overeenkomen met de belangrijkste thema’s waar Alliander zich voor inzet. 

Het proces in vijf stappen

Voor het jaarverslag 2018 hebben wij aan de hand van onderstaand proces onze lijst met materiële thema’s volledig herijkt.

Stap 1: identificatie van relevante aspecten en thema’s

De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de organisatie. Leidraad is daarbij de lijst met aspecten zoals opgenomen in de GRI Standards richtlijnen en het Electric Utilities Sector Supplement. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en omvat, naast de GRI-aspecten, materiële thema’s van het voorgaande jaar, onderwerpen aangedragen door stakeholders en onderwerpen waarop interne sturing plaatsvindt. Dit jaar hebben we de lijst met onderwerpen herzien ten opzichte van 2017 en is het aantal materiële onderwerpen teruggebracht van 48 naar 31. Hierbij zijn de definities en daarmee de afbakening van de onderwerpen door middel van een interne dialoog bepaald.

Impact op stakeholders

Aan de hand van een digitale enquête zijn in 2018 de maatschappelijke thema’s door stakeholders beoordeeld op relevantie. De resultaten van de online enquête zijn gegroepeerd naar stakeholdergroep. Het resultaat is een overzicht met prioritering van de thema’s met de meest significante impact vanuit stakeholderperspectief.

De uitkomsten van de dialogen met stakeholders en de materialiteit zijn besproken met de Raad van Bestuur. Conclusie was dat de onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden, grotendeels overeenkomen met de belangrijkste thema’s waar Alliander zich voor inzet. De top van meest materiële onderwerpen is gewijzigd ten opzichte van het jaarverslag 2017. Er is sprake van veranderingen in de positie van onderwerpen. Onder andere door het uitsplitsen van het thema Energietransitie is er een meer divers en preciezer beeld van dit thema.

Impact voor Alliander

Voor alle maatschappelijke thema’s is bepaald welke indicatieve impact deze hebben voor de organisatie en de samenleving. De interne prioritering heeft plaatsgevonden in een sessie geleid door een extern bureau. Daar aanwezig waren medewerkers die gezamenlijk een brede representatie vormen van de verschillende disciplines en afdelingen binnen Alliander. Tijdens deze sessie hebben zij per thema bepaald wat de relevantie is met betrekking tot de economische, sociale en economische impacts voor het bedrijf. De prioritering van thema’s is na afloop afgewogen tegen de materialiteitsanalyse van voorgaande jaren. De uitkomsten zijn vervolgens aan de directie van Alliander voorgelegd ter goedkeuring

Stap 2: weging en vergelijking met 2017

Alliander hanteert voor de materialiteitstoets een gewogen gemiddelde over meerdere jaren. Naast de grotere betrouwbaarheid en de mindere gevoeligheid voor hypes en meetfouten is het doel om hiermee ontwikkelingen in de materialiteit van thema's trendmatig in kaart te brengen.

Stap 3: GRI-aspecten met relevantie voor Alliander

De meest materiële thema’s zijn aangesloten op de indicatoren van het Global Reportin Initiative en waarvan een overzicht is opgenomen in de GRI Content Index. Het overzicht is maatgevend voor de samenstelling van de verantwoordingsinformatie in dit jaarverslag.

Stap 4: materialiteitsgrafiek

De combinatie van de relevantie voor stakeholders op de y-as en de invloed van de thema’s op de organisatie op de x-as laat zien wat de invloed is die het thema heeft op de mate van maatschappelijk presteren van de organisatie en daarmee de prioriteit die het heeft binnen het jaarverslag. De materialiteitsgrafiek geeft een uitsnede van de meest materiële onderwerpen voor het jaarverslag van Alliander.

Alliander brengt de resultaten van materialiteitanalyse onder in de volgende drie categorieën:

Kernthema's

Dit zijn de vijftien thema’s in de materialiteitsmatrix die onderscheidend zijn in de ogen van een grote groep stakeholders en voor onze prestaties. Deze thema's worden uitgebreid behandeld in het jaarverslag.

Bedrijfsthema's

Dit zijn de thema's die, over een grote groep stakeholders bezien, een minder hoge prioriteit krijgen. Dit betreft thema’s die voor enkele stakeholders of bedrijfsvoeringsredenenen relevant zijn of vanwege wet- en regelgeving gerapporteerd worden. Deze worden beperkt behandeld in het jaarverslag en zo nodig verder toegelicht in de GRI Content Index.

Potentiële thema's

Dit zijn de thema’s die op dit moment van de meeste stakeholders minder prioriteit krijgen en een lagere impact hebben op de organisatie. Deze thema’s kunnen in de toekomst echter wel een groter gewicht krijgen en worden door ons gevolgd en waar nodig onderhouden. Voor een aantal geldt dat deze om wettelijke redenen toch deel uitmaken van het jaarverslag of onderdeel zijn van de toelichting in de GRI-index.

Stap 5: implementatie

De door de Raad van Bestuur vastgestelde materialiteit van onderwerpen is de basis van de inhoudelijke inrichting en sturing van het jaarverslagproces. Besloten wordt hoe uitwerking aan de onderwerpen wordt gegeven en hoe deze in de informatie-uitvraag worden opgenomen. Bedrijfsonderdelen bereiden in samenwerking met verantwoordelijke afdelingen het rapportageproces voor en de afspraken over validatie en verificatie van data worden vastgelegd. Voor verdere toelichting op het rapportageproces wordt verwezen naar 'Over dit verslag' en naar de GRI Content Index.