Opinie van het Alliander stakeholderpanel

Beste lezer van het verslag,

Voor de vierde achtereenvolgende keer heeft Alliander een stakeholderpanel over zijn Jaarverslag georganiseerd. Onze feedback op het Jaarverslag 2018 vatten wij in deze verklaring samen. We gaan ervan uit dat Alliander er daarmee in slaagt om het verslag nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de stakeholders.

Proces

We zijn blij met de uitnodiging van Alliander aan zijn stakeholders om feedback te geven op het jaarverslag. In vergelijking met de voorgaande jaren is het stakeholderpanel een maand eerder in het schrijfproces bijeen geroepen. We zijn ons ervan bewust dat we daarmee onze reflectie geven op een conceptverslag dat zich in een minder ver gevorderd stadium bevindt. We waarderen dat de organisatie zo meer ruimte creëert om de opmerkingen van het panel te verwerken.

Algemene indruk

Het jaarverslag van Alliander is prettig leesbaar en duidelijk gestructureerd. De informatie in het verslag geeft een boeiend inzicht in de activiteiten en uitdagingen van Alliander. Het document geeft een heldere en connectieve verantwoording over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Toch meent het panel dat op sommige punten de bewoording en structuur te weinig recht doen aan het vooruitstrevende karakter van het bedrijf. Hier mag Alliander wat ons betreft sterker positie kiezen. In het kader van transparantie raden we aan om op meer plekken resultaten niet alleen te vergelijken met het voorgaande jaar, maar verder terug te blikken. Weeg de gerapporteerde activiteiten en resultaten kritisch op het aspect ‘decision usefulness’: zijn ze relevant voor beleidskeuzes?

Aanbevelingen

  • Keuze van materiële thema’s

Bij de uitwerking van het jaarverslag gaat Alliander uit van de materialiteitsanalyse. Deze is afgelopen jaar opnieuw uitgevoerd. We zien ook dat de uitkomsten daarvan voldoende terugkomen in het verantwoordingsdocument. Ons valt op dat sommige van de geselecteerde thema’s door de herijking anders zijn verwoord en dat de rangschikking niet de collectieve uitdagingen weerspiegelt waar Alliander echt voor staat, maar meer een weergave is van een totaal van individuele stakeholderbelangen. We begrijpen de thema’s niet goed en zijn het er ook niet helemaal mee eens. Mogelijk kan in het verslag helder worden gemaakt hoe deze selectie tot stand is gekomen en de analyse voor een volgend verslag nader onder de loep kan worden genomen.

  • Rol van Alliander in de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Uit de toelichting van de CFO maken we op dat de rol die Alliander gegund is in vergelijking met andere jaren onder druk staat. De gemeenten en andere partijen zijn immers aan zet. Alliander moet de verstandige dingen doen. Dat maakt de boodschap in het verslag reactiever van aard. Het panel leest desondanks graag meer over de positie die Alliander inneemt. We lezen nu nog niets terug over bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën, de consequenties van de Wet Voortgang Energietransitie, en de nieuwe relaties zoals woningcorporaties. Dilemma’s mogen scherper. De voorbeelden van het ‘tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten’ aansluiten van windturbines in Flevoland en de energievoorziening in de Marker Wadden die tijdens het stakeholderoverleg aan de orde kwamen, spreken tot de verbeelding en werken verhelderend. Ze geven Alliander kleur en bieden de lezer inzicht in de complexe kwesties waar het bedrijf mee te maken heeft.

  • Stakeholders aanspreken als partner

Een groot deel van de lezers van het verslag heeft een partnerrol met Alliander voor de energietransitie. De uitdagingen waar Alliander voor staat worden breed gedeeld en zijn alleen in partnerschap op te lossen. De lezers mogen meer meegenomen worden in het verhaal van Alliander en waar de organisatie voor staat. Ze willen graag teruglezen dat Alliander samen met partners de energietransitie vormgeeft. Afgelopen jaren heeft Alliander een ronde langs gemeenten gemaakt en vorig jaar zijn Masterclasses georganiseerd. Hoe kan de lezer daarmee zijn voordeel doen? En hoe kan de lezer Alliander helpen? Het verslag bevat een open uitnodiging aan de lezer om te reageren op het verslag, maar we zien graag dat deze wordt uitgebreid met een ‘wishlist’ van onderwerpen waarop het partnerschap nog meer vorm kan krijgen.

  • Impactmeting

We zien dat Alliander het afgelopen jaar verdere stappen heeft gezet in het kwantificeren van de impacts, oftewel de effecten die de samenleving ervaart van het handelen van een organisatie. We waarderen de ambities die Alliander heeft op dit vlak. Met name de invloed op sociaal kapitaal springt er dit jaar uit. We adviseren om te zien op welke impacts Alliander een unieke bijdrage levert.  Net als bij de keuze van de SDG’s zien we graag terug hoe Alliander deze gebruikt om sturing te geven aan strategie en beleid.

Tot slot

Alliander streeft naar een hoog niveau van verslaglegging. Het verslag is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. We hopen dat onze bijdrage een impuls is om de stijgende lijn door te zetten en te voorkomen dat de verbetercurve afzwakt. Graag willen wij ten slotte Alliander danken voor zijn opstelling richting stakeholders, de mogelijkheid inhoudelijk feedback te geven op conceptversies van het jaarverslag en het inhoudelijke gesprek met het bestuur.

Namens het stakeholderpanel,

Yvonne Kemmerling – Voorzitter stichting FutureCity, bestuurder en coach publiek domein, projectconsultant
Richard Liebrechts – Voormalig partner bij Ecorys en eigenaar Ripple-A
Karen Maas – bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid aan de Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus (ICE)
André Nijhof – Professor Sustainable Business en Stewardship, Nyenrode Business Universiteit
Dick de Waard – Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, Opleidingsdirecteur Executive Master of Accountancy, Opleidingsdirecteur ESG Assurance, eigenaar/directeur DAW 2.0
Lynn Zebeda – Alliander Raad van de Toekomst, Co-founder van Dr. Monk

Over het stakeholderpanel

Het stakeholderpanel voor het jaarverslag maak onderdeel uit van onze structurele stakeholderdialoog. Wij hebben een conceptversie van het Jaarverslag 2018 gedeeld met de panelleden. De panelleden hebben hier schriftelijk op gereageerd. Deze input is verder besproken tijdens een lunchbijeenkomst op 19 december 2018. Hierbij was ook onze CFO Mark van Lieshout aanwezig. De feedback is gebruikt om dit verslag te verbeteren en wordt gebruikt voor verdere doorontwikkeling. We hebben hun advies om lezers uit te nodigen een bijdrage te leveren ter harte genomen. Daarnaast hebben we onze rol in de energietransitie nader toegelicht en spreken we de lezer waar mogelijk aan als partner in deze overgang. Tot slot hebben we wederom verbeteringen doorgevoerd in de connectiviteit van het verslag, onder andere in een nieuwe connectiviteitstabel en de explicietere duiding van de materiële thema's in de stakeholderhoofdstukken. Het stakeholderpanel is onafhankelijk.

Ook meepraten over het jaarverslag of thema's waar Alliander mee bezig is? We staan open voor dialoog en organiseren ook geregeld ronde-tafel-sessies met onze stakeholders. Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.