Aantrekkelijke werkgever

Gezond en fit aan het werk

Alliander vindt het belangrijk dat medewerkers nu en in de toekomst fit, gemotiveerd en vakkundig kunnen blijven werken. Naast gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers helpt Alliander om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ontwikkelen met een speciaal budget en een vitaliteitsprogramma. Door hier in te investeren blijven onze mensen vitaal en inzetbaar op het werk van de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid

We wegen voortdurend af of onze medewerkers beschikken over de kennis en competenties die nu en op de lange termijn nodig zijn. We werken aan een cultuur waarin het normaal is dat je voortdurend blijft investeren in jezelf, ongeacht leeftijd, werkervaring of opleidingsniveau. Daarvoor maakt elke medewerker zijn eigen afwegingen. Om het bewustzijn hierover te stimuleren organiseerden we in september een Duurzame Inzetbaarheid Event. Medewerkers konden onder meer workshops volgen bij loopbaanadviseurs en fittests doen. Daarnaast hebben medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen de mogelijkheid om een Koersplan in te vullen. Dit is een hulpmiddel om te bepalen welke investering er nodig is om nu en in de toekomst optimaal inzetbaar te blijven. In een workshop 'Mijn Koersplan' krijgen medewerkers hierbij begeleiding.

Verder verbeteren we duurzame inzetbaarheid door onder andere het aanbieden van scholing, stages en andere leerervaringen maar ook door medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek te laten gaan over toekomstbestendig werk. Als hulpmiddelen daarbij bieden we sinds medio 2019 een Duurzaam Inzetbaarheidsportaal aan voor alle medewerkers en bieden we tips aan leidinggevenden om met medewerkers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. In dit gesprek wordt gesproken over de vaardigheden die de doorontwikkeling van het werk vraagt. Ter begeleiding van dat gesprek is een zogenaamd 'landschap van werk' ontwikkeld dat zicht geeft op (mogelijk in de toekomst) te vervallen functies en kansen op werk in onze eigen organisatie en daarbuiten. We zien dat medewerkers nadenken over wat er van hen wordt verwacht en wat ze nodig hebben om hun ambities te verwezenlijken. Zo werken we samen aan de continuïteit van loopbanen en de continuïteit van Alliander.

Verzuim

In 2019 kwam het verzuim van medewerkers uit op 4,2% (2018: 4,7%). Het Nederlandse gemiddelde staat in onze sector op 4,8%. Met name het langdurig verzuim is het afgelopen jaar gedaald. Samen met onze arbodienst hebben we plannen gemaakt om zowel de preventie als het terugdringen van verzuim te verbeteren. We hebben daarbij ook gekeken naar best practises binnen Alliander. We blijven de komende jaren intensief investeren in het terugdringen van verzuim.

Verzuim

Tevredenheid medewerkers

De afgelopen jaren hebben we jaarlijks met het medewerkersonderzoek van Great Place to Work gemeten hoe medewerkers onze cultuur waarderen en in welke mate zij tevreden zijn met aspecten van hun werk(omgeving). In 2019 heeft er geen Great Place to Work-meting plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat er een strategiemeting gehouden is  en we medewerkers niet kort na elkaar tweemaal een enquête wilden laten invullen. De strategiemeting is gehouden om te onderzoeken of medewerkers allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Want een gezamenlijk doel is belangrijk als je samen iets wit bereiken. We zijn naar aanleiding daarvan met de medewerkers in gesprek gegaan over de strategie en doelstellingen van Alliander. Afdelingen hebben daarnaast de mogelijkheid gehad om vrijwillig een teambarometer uit te voeren. 

Opleiding en ontwikkeling

Binnen Alliander hebben we een opleidingscentrum waar ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer techniek, veiligheid en leiderschap. We zorgen ervoor dat iedereen zo veel mogelijk toegerust is en blijft om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarom willen we in onze medewerkers investeren en samen werken aan hun vitaal vakmanschap. Dit hebben we in 2019 onder andere gedaan door het aanbieden van scholing en andere leerervaringen. We zien ook vanuit het oogpunt van risicomanagement de uitdaging om onze medewerkers zich te laten ontwikkelen en kwalitatief goede medewerkers te vinden. Alliander is daarom ook actief bezig om competenties te ontwikkelen, onder meer door traineeprogramma’s en talentmanagement.
Om leren voor iedereen, op elke leeftijd en op elk moment mogelijk te maken, zet Alliander Opleidingen twee onderdelen in: Alliander College biedt diverse (niet-technische) opleidingen en opleidingsadvies. Met een eigen vakschool (de Alliander Technische Bedrijfsschool) draagt Alliander Opleidingen met een breed scala aan competentiegerichte leer-werktrajecten van laag tot hoog opleidingsniveau bij aan vermindering van het tekort aan technici. In 2019 hebben we ruim 1.500 personen opgeleid in de Bedrijfsschool. In 2019 investeerde Alliander 2,7% van de salariskosten in de opleiding van medewerkers (2018: 3,4%).  

CAO Netwerkbedrijven

Vanaf januari 2019 geldt een nieuwe CAO Netwerkbedrijven. Belangrijke wijzigingen zijn een individueel keuzebudget met maximale keuzevrijheid in tijd en geld voor alle medewerkers, en een vitaliteitsregeling voor medewerkers vanaf 62 jaar om voorafgaand aan hun pensioen minder te gaan werken met behoud van hun pensioenopbouw.

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers van Alliander die zich oriënteren op een volgende stap vanuit een baan, omdat hun werk (mogelijk) verandert of omdat het werk verdwijnt. 290 medewerkers meldden zich in 2019 bij het loopbaancentrum (2018: 308). Er werden in 2019 75 collega’s boventallig (2018: 67) en er maakten 295 (2018: 241) mensen gebruik van ons Loopbaancentrum waarbij boventalligheid niet of niet direct van toepassing was. 107 medewerkers werden dit jaar begeleid naar een andere baan of een passend alternatief (2018: 94).
Loopbaanadviseurs begeleiden medewerkers zo veel mogelijk in het ontdekken van hun talenten en helpen hen de juiste plek te vinden binnen of buiten Alliander. We vinden dat iedereen het waard is om in te investeren en doen dat door het aanbieden van onder andere stages, detacheringen en opleidingen. We voeren gesprekken met medewerkers over doorontwikkeling in de functie dan wel daarbuiten. Door tijdig in onze medewerkers te investeren trachten we boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Alliander Foundation

De Stichting Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. In 2019 waren er 862 deelnemers aan activiteiten die door of in samenwerking met de Foundation waren georganiseerd. Daarnaast gaf de Foundation financiële steun aan 82 projecten van medewerkers. Er werd circa € 194.000 besteed aan deze projecten en activiteiten. Medewerkers van Alliander kunnen ondersteuning aanvragen voor hun eigen vrijwilligerswerk of een teamactiviteit (laten) organiseren die ten goede komt aan de maatschappij. Zo gaan teams bijvoorbeeld een dag naar buiten met ouderen in een rolstoel of knappen ze de tuin op bij een woongroep voor mensen met een beperking.

Om geld in te zamelen voor goede doelen kunnen medewerkers gebruik maken van het Actiebudget, een bedrag van maximaal 500 euro waarmee je een actie kunt opzetten voor een goed doel, bijvoorbeeld een sponsorloop of een benefietdiner. Ook is het voor medewerkers mogelijk om een klein budget aan te vragen om iemand in hun omgeving te trakteren, iemand die eenzaam is, of die om een andere reden wel wat extra aandacht kan gebruiken. Dit heet ‘Doen voor een Ander.’ Alliander is er trots op dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen. De medewerkers ervaren ook voordelen zoals een verbreding van de eigen horizon. Bij de vrijwilligersactiviteiten ligt de nadruk op het zelfstandig organiseren en op het betrekken van andere collega’s bij het initiatief. 

Interne salarisverhouding

Er is wereldwijd een maatschappelijke discussie gaande over de transparantie rond salarisverhoudingen in organisaties. Alliander wil hier open over rapporteren. Het totale inkomen van de CEO bedraagt bij ons 3,6 maal de mediaan van de salarissen van alle medewerkers van Alliander in Nederland.

Vooruitblik 2020

De verwachting is dat het aantal FTE in 2020 nagenoeg gelijk zal blijven. Gezien het veranderende werkpakket is de verwachting dat het percentage technische functies binnen deze samenstelling zal toenemen.