Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand. Niet alleen in functioneel opzicht – er werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën – alsook in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Wij zijn ervan overtuigd dat we diversiteit nodig hebben om onze missie – iedereen toegang tot een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening – in tijden van een uitdagende energietransitie te kunnen volbrengen. Als de samenleving, onze klanten en de arbeidsmarkt divers zijn, dan moet dat ook voor ons gelden. Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Organisatie ingedeeld volgens geslacht en leeftijd

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

Alliander wil een divers bedrijf zijn, waar iedereen meetelt, zich thuis voelt en zijn talenten ten volle kan benutten. Hoewel energiegerelateerde beroepen in de top van mannenberoepen staan, streven wij naar een gevarieerd personeelsbestand. Wij zijn er van overtuigd dat diversiteit ons een aantrekkelijke werkgever maakt voor talent, dat het iedereen ruimte geeft om het beste van zichzelf te laten zien en bijdraagt aan de kwaliteit van onze besluitvorming en het innovatief vermogen. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, medewerkers met een immigratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 1 oktober vierden we Diversity Day en we hadden aandacht voor diversiteit tijdens de teamleidersdag van 10 december. In 2019 zijn we gaan samenwerken met ECHO, het expertisecentrum voor etnisch diversiteitbeleid. Er is een ontwerp gemaakt voor een multicultureel medewerkersnetwerk. Het netwerk gaat de komende jaren functioneren als ontmoetingsplek en inspiratiebron om ons te verbeteren op etnische diversiteit.

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities is gedaald: 26,9% eind 2019 (2018: 28,8%). De trend is over het algemeen stijgend, waarbij schommelingen in de jaren het gevolg zijn van wijzigingen in de organisatie en de bezetting. De score is het resultaat van het diversiteitsbeleid dat Alliander de afgelopen jaren heeft gevoerd. De belangrijkste kernpunten van dit beleid zijn voorbeeldgedrag en expliciete steun door de top, concrete doelstellingen waarop wordt gestuurd en het zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen in selectieprocedures. De doelstelling is dat in 2024 33% van de leidinggevende posities door vrouwen wordt vervuld. Eind 2019 was dit percentage voor de Raad van Bestuur 33% en voor de Raad van Commissarissen 50%. 

Medewerkers met een migratie-achtergrond

Om ons te presenteren aan (potentiële) medewerkers met een migratie-achtergrond hebben we het afgelopen jaar een arbeidsmarktvideo gemaakt over diversiteit. Daarnaast nemen we deel aan het mentor-programma van expertisecentrum ECHO. Dit hebben we gedaan om talenten aan ons te binden, maar ook om de (voor)oordelen te herzien die we misschien over en weer hebben.

Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Alliander is er van overtuigd dat het hebben van werk bijdraagt aan maatschappelijke participatie. Daarom werken wij sinds 2009 aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jaarlijks bieden we via het programma Step2Work mensen de mogelijkheid om via een werkervaringsplek hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2019 kreeg het programma een nieuwe missie: het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op volwaardige werkplekken binnen Alliander. We hebben afgelopen jaar in totaal 101 personen een werk- of ervaringsplek geboden. In totaal hadden we eind 2019 64 medewerkers participatiewetbanen (51 fte) en daarnaast aan 37 medewerkers een werkervaringsplek geboden.

'Medezeggenschap als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering'

In omvang bijna gehalveerd ten opzichte van de vorige OR, zijn we sinds januari 2019 als nieuw gekozen OR actief. En actief zijn we. We werden direct betrokken bij diverse wijzigingen in de samenstelling van de RvB, RvC en in directeursposities. De inspraak in het proces en de gelegenheid tot persoonlijke kennismaking waren prettig en we zijn enthousiast over de toegetreden leden. We adviseerden ook bij de verzelfstandiging, splitsing, acquisitie en verkoop van bedrijven of bedrijfsonderdelen, zoals Bodemdesk, Zown en Entrnce. Natuurlijk adviseerden we over de diverse reorganisaties, zoals die van Qirion, IT en het voornemen tot afbouw van de activiteiten van Bouwkunde en Installatieadvies.

De OR streeft ernaar Alliander te helpen goede, duurzame veranderingen te realiseren, die Alliander in staat stellen om zich zo veel mogelijk, niet gestoord door te veel veranderingen, te focussen op de uitvoering van de kerntaken. We geloven in de kracht van diversiteit en gelijkwaardigheid van medewerkers om tot optimale veranderingen en optimale resultaten te komen. We zien graag dat iedereen vanuit zijn of haar vakmanschap en visie optimaal kan bijdragen áán en delen ín goede resultaten. Dat vraagt om meer dan een OR. Dat vraagt om medezeggenschap als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat willen we als ‘aanjagers van medezeggenschap’ stimuleren.

Hierbij weten we ons gesteund door onze collega’s en in het bijzonder de collega’s die deel uitmaken van de OR-werkgroepen, klankbordgroepen en het Kenniscentrum Medezeggenschap. Collega’s die vanuit hun betrokkenheid en enthousiasme vaak ook privé-tijd aan de medezeggenschap geven. Samen proberen we bij adviesaanvragen echt advies te geven en zo de kennis en wijsheid van de ‘werkvloer’ mee te geven aan onze bestuurders.

2020 zal niet minder uitdagend zijn dan 2019. Er ligt een enorme hoeveelheid werk, waarvoor Alliander goede mensen moet zien aan te trekken. En te behouden. Door te zorgen dat het, ondanks de druk, veilig en leuk blijft om bij Alliander te werken. Door elkaar te stimuleren en te waarderen. Dat vereist excellent werkgeverschap en excellente medezeggenschap.

Namens de OR, de OR-werkgroepen en klankbordgroepen,

Aart Smittenberg, voorzitter