Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

        

Externe opbrengsten

1.773

1.772

197

191

-

-

1.970

1.963

Interne opbrengsten

10

10

336

313

-346

-323

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.783

1.782

533

504

-346

-323

1.970

1.963

         

Bedrijfskosten

        

Bedrijfskosten

1.375

1.337

539

555

-346

-323

1.568

1.569

         

Bedrijfsresultaat

408

445

-6

-51

-

-

402

394

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2019 zijn ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven en bedragen € 1.783 miljoen. De bedrijfskosten voor Liander zijn gestegen met € 37 miljoen, met name een gevolg van de hogere kosten voor inkoop en uitbesteed werk als gevolg van het gestegen werkpakket. Het bedrijfsresultaat is hierdoor in vergelijking met 2018 € 37 miljoen lager uitgekomen op € 408 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Kenter, Qirion, Stam, Alliander AG, Firan, de service-units, de staven en nieuwe activiteiten. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2019 zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 6 miljoen naar € 197 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 6 miljoen negatief (2018: € 51 miljoen negatief). Deze verbetering wordt onder andere veroorzaakt door hogere resultaten bij onder andere Qirion en Kenter.