Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2019 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2019

31 december 2018

Activa

  

Vaste activa

8.241

7.790

Vlottende activa

547

555

Activa aangehouden voor verkoop

3

-

   

Totaal activa

8.791

8.345

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

4.224

4.129

Langlopende verplichtingen

3.768

3.363

Kortlopende verplichtingen

799

853

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.791

8.345

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2019 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2018. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

  • De vaste activa zijn met € 451 miljoen toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2018. Deze stijging wordt met name verklaard door het hoge investeringsniveau, met name in de netten en meters. Voorts is vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 (lease accounting) van toepassing, hetgeen een stijging van de vaste activa tot gevolg heeft van € 63 miljoen;

  • Het eigen vermogen is toegenomen met € 95 miljoen door het behaalde resultaat in 2019 (€ 253 miljoen) enerzijds en het uitgekeerde dividend over 2018 (€ 150 miljoen) anderzijds. Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening;

  • De stijging van de vaste activa is onder andere gefinancierd door externe leningen;

  • Ook is sprake van een toename van de schulden als gevolg van IFRS 16, die ertoe heeft geleid dat de financial leaseverplichting met € 64 miljoen is gestegen. Voor een nadere toelichting zie pagina 125.