Financiële positie

Ontwikkeling schuldpositie

Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2019 opgenomen.

Ontwikkeling nettoschuldpositie

De nettoschuldpositie is met ruim € 300 miljoen gestegen en bedraagt € 2.223 miljoen ultimo 2019 (31 december 2018: € 1.907 miljoen). De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het saldo van de vrije kasstroom (minus € 75 miljoen), de dividenduitkering en vergoeding obligatiehouders in 2019 (€ 158 miljoen) en de autonome toename van de schuldpositie als gevolg van de implementatie van IFRS 16 (€ 64 miljoen). Voor een andere toelichting zie pagina 125.

Nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2019

31 december 2018

Langlopende financiële verplichtingen

1.765

 

1.475

 

Kortlopende financiële verplichtingen

297

 

321

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

226

 

159

 

Brutoschuldpositie

 

2.288

 

1.955

     

Liquide middelen

153

 

140

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

160

 

156

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

313

 

296

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.975

 

1.659

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.223

 

1.907

Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. Per 31 december 2019 staat voor een boekwaarde van € 1.392 miljoen (nominaal: € 1.400 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over een ECP-programma van € 1.500 miljoen. Gedurende het jaar heeft Alliander diverse malen ECP-leningen uitgegeven. Per ultimo 2019 staat een bedrag van afgerond € 289 miljoen aan ECP-leningen uit (ultimo 2018: nihil).

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2018 en 2019 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen

De bedragen in 2022, 2024 en 2026 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen en overige leningen.