Fiscaliteit en subsidies

Alliander is als belastingplichtige onderworpen aan diverse belastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de BTW de hoofdmoot vormen. Voor het overgrote deel is hierbij de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Voor een klein gedeelte, te weten onze activiteiten in Duitsland, gelden de Duitse fiscale regels. In onderstaande tabel staan per land de bedragen per soort belasting vermeld.

Afgedragen in 2019

€ miljoen

Nederland

Duitsland

Vennootschapsbelasting

57

1

Dividendbelasting

23

-

Loonbelasting

170

2

Precarioheffing

148

-

BTW

240

2

Totaal

638

5

Alliander heeft in het verleden met de Belastingdienst een handhavingsconvenant gesloten onder het horizontaal toezicht. Dat betekent onder andere dat bij twijfel over interpretatie van fiscale wet- en regelgeving vooraf constructief en transparant overleg wordt gevoerd met de Belastingdienst (en indien het subsidie betreft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna RVO)). Bij de uitvoering van onze fiscale strategie sluiten we daarnaast aan bij het risicomanagementmodel van Alliander en wordt het Tax Control Framework gebruikt als risico mitigerende maatregel.

Alliander heeft inzake fiscaliteit en subsidies de volgende doelstellingen opgesteld:

  • We zijn transparant over onze afdrachten in onze financiële rapportage, zoals de jaarrekening.

  • We zijn volledig transparant richting interne en externe stakeholders ter zake van alle relevante dossiers op het gebied van fiscaliteit en subsidies. Voorbeelden van stakeholders zijn onder andere de Belastingdienst, de RVO, de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, interne afdelingen als Human Resources, Regulering, Risicomanagement, Juridische Zaken en Internal Audit.

  • Voor de grensoverschrijdende activiteiten gelden de fiscale regels rondom transferpricing. Voor onze activiteiten in Alliander AG is in dit kader een transferpricing agreement opgesteld, welke voldoet aan de vigerende regels.

Onze focus ten aanzien van subsidies ligt op regelingen die bedoeld zijn voor grote ondernemingen en niet voor regionale activiteiten. Hierdoor geven wij op regionaal gebied bewust ruimte aan andere bedrijven voor de ontwikkeling van kleinere duurzame initiatieven door gepast in te schrijven op dergelijke subsidieregelingen. In 2019 hebben we een bedrag van € 1 miljoen (2018: € 2 miljoen) aan subsidies ontvangen. In Duitsland hebben we geen subsidies ontvangen.