Hoe financiën en duurzaamheid samengaan

Wij kunnen blijven investeren in onze netten en de onderneming laten groeien dankzij onze financiële positie. Dit stelt ons in staat om onze strategie uit te voeren en een faciliterende rol te spelen in de energietransitie. Ons financieel beleid is zo ingericht dat wij in staat zijn een solide A rating te kunnen handhaven. Wij zien dat in de overwegingen van de aandeelhouders en overige investeerders, naast een gezond financieel beleid, duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Alliander onderschrijft het belang van duurzaamheid en geeft daarom de eigen duurzaamheiddoelstelling een prominente rol in de interne sturing en de financiering. Zo heeft Alliander eind juni 2019 een nieuwe groene obligatielening uitgegeven. Het was onze tweede Green Bond. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden gewaardeerd met duurzaamheidsklasse B van rating agency Oekom.

Financieel beleid

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's alsmede de normen hierbij hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A rating profiel op een stand-alone basis. Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt.

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

norm

31 december 2019

31 december 2018

FFO / nettoschuldpositie1

> 20%

29,0%

32,2%

Rentedekking2

> 3,5

13,3

12,9

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

36,5%

33,8%

Solvabiliteit3

> 30%

55,6%

57,3%

  1. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie.

  2. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.

  3. Onder de ratio solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruitontvangen opbrengsten.

Per 31 december 2019 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 29,0% (ultimo 2018: 32,2%) ten opzichte van een minimum van 20%. De daling is het gevolg van de stijging van de nettoschuld bij een relatief beperkte stijging van het bedrijfsresultaat geschoond voor bijzondere posten.

Per 31 december 2019 is de ratio rentedekking uitgekomen op 13,3 (ultimo 2018: 12,9). Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een lichte stijging van het bedrijfsresultaat geschoond voor bijzondere posten. In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie en eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2019 36,5% (ultimo 2018: 33,8%). Conform het financieel beleid van Alliander mag deze ratio maximaal 60% bedragen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de stijging van de nettoschuldpositie. 

De ratio solvabiliteit bedraagt per 31 december 2019 55,6% (ultimo 2018: 57,3%) ten opzichte van een minimum van 30%. De daling ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door de stijging van het balanstotaal.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid (als onderdeel van het financieel beleid) voorziet in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij de door de toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en tenzij na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%. Het voorstel winstbestemming 2019 staat op bladzijde 184 van de jaarrekening.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere in veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Reguliere investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Innovaties worden vanuit de Raad van Bestuur beoordeeld. Behalve aan kwantitatieve vereisten moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerder.

Economische prestaties

Alliander levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Indirect door de grote impact die het transport van energie heeft voor de Nederlandse economie en voor het welzijn dat ervaren wordt door de continue beschikbaarheid van energie. In ons impactmodel, hoofdstuk Bijdrage aan mondiale doelen, lichten we dit toe. Het dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden dragen indirect bij aan maatschappelijke doelstellingen. De verdeling en bestemming van deze posten worden hieronder toegelicht.

Onze financiële stakeholders

Alliander voert een actief beleid om een constructieve en open dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, duurzaamheidsbeoordelaars, analisten en pers. We proberen alle stakeholders goed en tijdig van relevante informatie over financiën, strategie, risico’s, duurzaamheid en andere onderwerpen te voorzien. Dat doen we onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.

Aandeelhouders

Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Een volledig overzicht van alle aandeelhouders staat op www.alliander.com. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2019 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vindt primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om. Een overzicht van de overlegstructuren met aandeelhouders is terug te vinden op de website van Alliander.

Institutionele beleggers

Institutionele obligatiebeleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en banken verstrekken een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering. Dit zijn internationale professionele partijen, grotendeels afkomstig uit Europa. We houden onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector. Hiertoe verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, investor relations-activiteiten. In dit kader hebben we eind februari 2019 met investeerders in Amsterdam, Frankfurt, Parijs en Londen gesproken over de jaarcijfers 2018. In september 2019 hebben we een conference call gehouden over de halfjaarcijfers. Tijdens beide gelegenheden kwamen diverse onderwerpen ter sprake waaronder de uitgifte van de tweede Green Bond, de grootschalige aanbieding van slimme meters en de impact op Alliander van de uitfasering van aardgas en de opkomst van elektrisch rijden.

Banken

In juli 2018 heeft Alliander de looptijd van de bestaande gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen met een jaar verlengd. De faciliteit loopt tot juli 2023. De faciliteit is afgesloten met zes banken. Evenals in voorgaande jaren is in het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Bij de Europese Investeringsbank loopt een lening van € 300 miljoen (opgenomen in 2017 en 2018). De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.

Kredietbeoordelaars

Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid van Alliander. Hiertoe maakt Alliander gebruik van credit ratings. Het hebben van een credit rating is ook een verplichting onder de door Alliander eind jaren negentig aangegane cross border leasecontracten. Alliander heeft credit ratings van S&P en van Moody’s. Deze ratings bestaan uit een lange termijn rating met outlook en een korte termijn rating. De outlook geeft de verwachte verandering in de lange termijn rating aan voor de komende jaren. De ratings en outlook van S&P en Moody’s zijn ongewijzigd gebleven. De credit ratings zijn ultimo 2019 als volgt:

 

long term

short term

Standard & Poor's

AA- (stable outlook)

A-1+

Moody's

Aa2 (stable outlook)

P-1

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Hierbij is onder meer gesproken over het tekort aan technisch geschoold personeel, kostenbesparingen, de uitdagingen van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Aan de hand van de hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander hebben S&P en Moody’s de kredietwaardigheid van Alliander opnieuw beoordeeld en de bestaande ratings en outlook herbevestigd.

Daarnaast worden onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid gewaardeerd, zoals blijkt uit de B duurzaamheidsklasse gegeven door rating agency Oekom. Het betreft de hoogste rating van de door Oekom beoordeelde bedrijven in de netwerksector.