Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2019.

€ miljoen

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-713

-496

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

88

-103

   

Totaal kasstroom

13

39

Voor het jaar 2019 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 638 miljoen (2018: € 638 miljoen). In deze kasstroom is ten opzichte van 2018 de lagere betaalde rente in 2019 gecompenseerd door een hoger werkkapitaal.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2019 € 713 miljoen en is hiermee ruim € 200 miljoen hoger ten opzichte van 2018. Dit heeft twee oorzaken:

    1. De toename van de investeringen met € 103 miljoen. Deze worden hieronder toegelicht;

    2. De verkoop van Allego in 2018 waardoor de investeringskasstroom in 2018 met € 110 miljoen werd verbeterd.

De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2019 € 124 miljoen en zijn hiermee vergelijkbaar met 2018.

Investeringen

Ondanks een daling van de investeringen in de gasnetten, zijn de totale investeringen in de afgelopen vijf jaar gestegen met € 257 miljoen, een stijging van 45%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten als gevolg van de toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Niet alleen worden nieuwe en zwaardere kabels uitgerold, ook zijn nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. De investeringen in de gasnetten laten ten opzichte van 2015 een daling zien van 18%, hetgeen grotendeels conform de verwachtingen is. De investeringen in de slimme meters blijven onverminderd op een hoog niveau als gevolg van de grootschalige uitrol. In de categorie Gebouwen, ICT etc. is de laatste twee jaar sprake van een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). Verder is er in 2019 een toename van de investeringen bij Kenter en bij onze gebouwen als gevolg van renovatiewerkzaamheden. De relatief hoge investeringsbedragen in de jaren 2015-2017 zijn het gevolg van de verbouwing van de panden in Duiven en Bellevue.

Vrije kasstroom

€ miljoen

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

638

Kasstroom uit verkoop Allego

-

110

(Des-)investeringen in vaste activa

-837

-731

Bijdrage investeringen van derden

124

126

   

Vrije kasstroom

-75

142

De vrije kasstroom over het jaar 2019 is uitgekomen op € 75 miljoen negatief ten opzichte van een vrije kasstroom over 2018 van € 142 miljoen positief. In 2018 werd de vrije kasstroom positief beïnvloed door de verkoop van Allego. Daarnaast is sprake van een hoger investeringsniveau in 2019.

Wordt in de vrije kasstroom de dividenduitkering in 2019 van € 150 miljoen en de vergoeding aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening meegenomen, dan bedraagt deze kasstroom in 2019 € 233 miljoen negatief (2018: € 29 miljoen positief). Deze negatieve kasstroom is gefinancierd door de uitgifte van kortlopend papier (ECP), hetgeen ook direct een toename betekent van onze nettoschuldpositie.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over 2019 € 88 miljoen positief (2018: € 103 miljoen negatief). Zonder de dividenduitkering en vergoeding obligatiehouders (totaal € 158 miljoen) is sprake van een financiering van € 246 miljoen (toename nettoschuldpositie).

Een onderdeel van de financieringskasstroom is de uitgifte van een groene obligatielening. Eind juni 2019 heeft Alliander een nieuwe groene obligatielening uitgegeven van € 300 miljoen met een looptijd van 13 jaar. Het was de tweede Green Bond. De eerste groene obligaties gaf Alliander uit in 2016. De opbrengst van deze Green Bond wordt volledig gebruikt voor de investering in de slimme meter en dan met name de ‘fair meter’. De fair meter is het resultaat van een samenwerking van netbeheerder Liander met partijen uit de sector om de slimme meter te verduurzamen. De lening heeft een coupon van 0,875% en een uitgiftekoers van 98,628%.