Vooruitblik 2020

Resultaten

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek, de tariefontwikkeling in 2020 maar ook de stijging van de tarieven van TenneT in 2020, verwacht Alliander in 2020 ten opzichte van 2019 een lager bedrijfsresultaat (onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten).

Investeringen

De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen en investeringen in IT, bedragen in 2020 naar verwachting gezamenlijk meer dan € 800 miljoen. Het werkpakket van Alliander blijft fors groeien, met name omdat zowel huishoudens als bedrijven steeds meer elektriciteit gaan verbruiken of duurzaam opgewekte stroom willen terugleveren aan het net. Deze investeringen zijn nodig voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. De energietransitie blijft zich versnellen en dit brengt veel extra werk met zich mee. Door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren, zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. De verwachte investeringen worden gedaan in regio’s waar door de economische groei en de energietransitie een extra vraag naar capaciteit is.

Kasstromen

Het hogere investeringsniveau in combinatie met het verwachte lagere bedrijfsresultaat, leidt naar verwachting tot een negatieve vrije kasstroom in 2020. Dit, in combinatie met het dividend dat in 2020 uitgekeerd zal worden over het resultaat van 2019, zal evenals in 2019 leiden tot een financieringsbehoefte voor Alliander.