Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

De komende jaren is er door de energietransitie heel veel werk te verzetten. De kwaliteit van onze energievoorziening moet daarbij onverminderd hoog blijven tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten: onze netten behoren met 99,99% beschikbaarheid tot de betrouwbaarste ter wereld.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid en klantgemak. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG:

Gerelateerde materiële thema's

① Leveringsbetrouwbaarheid
④ Samenwerken aan innovatieve oplossingen
⑤ Datagedreven netbeheer
⑦ Tevreden klanten
⑨ Verandervermogen van de organisatie
⑩ Toekomstbestendig netwerk
⑮ Toegang tot betaalbare energie 

Bijdrage aan SDG
Gerelateerde stakeholdergroepen

Klanten, Aandeelhouders en investeerders

Doelen en resultaten leveringsbetrouwbaarheid

Klantgemak

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 50% (consument) en 40% (zakelijke markt).
55 %
50% in 2018
33 %
38% in 2018

Uitvalduur elektriciteit 1

22 minuten
21,9 minuten
30,6 minuten in 2018

Realisatie aanbiedplanning slimme meter

585.000 minimaal
624.000
644.000 in 2018

Kabelnummers met > 5 storingen

17 maximaal
17
17 in 2018
  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In de gereguleerde rapportage worden de storingen in het Hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Alliander eigenaar is wel meegenomen.

Drukte op het elektriciteitsnet

De leveringszekerheid van ons elektriciteitsnet was ook in 2019 onveranderd hoog. Desondanks staat de betrouwbaarheid van het net onder druk door de versnelling van de energietransitie, de groei van de economie en het tekort aan technici. Uitbreiding, verzwaring en slimme oplossingen hebben het tekort aan transportcapaciteit op sommige locaties weggenomen, maar het is nog niet genoeg om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar energie. In Nederland ontstaan sinds 2019 steeds meer knelpunten in het elektriciteitsnet die een belemmering vormen voor de energietransitie en de verdere economische ontwikkeling van Nederland. Het is druk op het elektriciteitsnet door levering, maar ook door teruglevering. Het realiseren van netuitbreidingen is een proces van vele jaren. Dat betekent dat we ook op een andere manier kijken naar de energietransitie door slimme oplossingen en innovaties toe te passen waar dat mogelijk is. In sommige gevallen is het nodig wet- en regelgeving aan te passen, zodat wij innovaties op grotere schaal toe kunnen passen. 

Schaarste aan transportcapaciteit

Het werkpakket van netbeheerders neemt snel toe. Zo is de vraag naar de zwaarste aansluitingen, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aansluiten van grote zonneparken en datacenters, in enkele jaren verzevenvoudigd. Een groot zonnepark legt een claim op het elektriciteitsnet die vergelijkbaar is met een plaats als Weesp. Een datacenter is vergelijkbaar met het dubbele. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen breiden we het elektriciteitsnet op veel plaatsen uit. Dit kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten. We werken met man en macht aan het verzwaren en uitbreiden van ons elektriciteitsnet. Afgelopen jaar hebben we in de operatie meer werk verzet. In combinatie met het tekort aan technici en de groeiende economie lukt het ons echter in een toenemend aantal gevallen niet meer om binnen de termijn waarop de klant dat wenst of de wettelijke termijn van achttien weken klanten aan te sluiten of het net te verzwaren. Ondernemers die meer elektriciteit willen opwekken of afnemen in gebieden waar onvoldoende netcapaciteit is, zullen bovendien in steeds meer gevallen moeten wachten totdat we het net daar hebben verzwaard. 

Vooruitlopend op de uitbreidingen van het elektriciteitsnet op deze plekken hebben we onderzocht of congestiemanagement – het via marktwerking afstemmen van vraag en aanbod van stroom in een gebied – mogelijk is. In vrijwel alle schaarstegebieden is dat niet mogelijk. Bedrijven in deze gebieden krijgen dan een transportbeperking. Als ze meer elektrisch vermogen willen of meer stroom willen terugleveren, dan moeten ze in principe wachten totdat het net is uitgebreid. De maatregel is nodig om te voorkomen dat stroomkabels te zwaar belast raken en de stroom in een heel gebied uitvalt.

Transportindicaties

De transportindicatie is na overleg tussen netbeheerders en diverse stakeholders sinds 1 oktober 2019 onderdeel van de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Zonder indicatie kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Dit moet voorkomen dat subsidies voor duurzame opwek terechtkomen in gebieden waar het elektriciteitsnet de komende jaren niet kan voorzien in het benodigde transport. Elektriciteitsproducenten kunnen de indicatie vooraf bij hun netbeheerder ophalen. Een positieve transportindicatie geeft aan dat het elektriciteitsnet voldoende ruimte biedt om de binnen het project opgewekte elektriciteit te transporteren. Gedurende de najaarsronde van de subsidietoekenning kregen we 3.869 aanvragen voor een transportindicatie, vooral voor de aansluiting van zonneparken. In 86,9% van de aanvragen gaven we een positieve indicatie af; dat zijn er 3.361.