Bijdrage aan mondiale doelen

In 2015 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering in 2030. Deze agenda bestaat uit zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Nederland heeft de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling onderschreven. Overheid, politiek en bedrijfsleven werken aan concretisering van hun bijdrage. Het CBS rapporteert periodiek over de voortgang van de werelddoelen. Energienetbeheerders spelen een essentiële rol in het waarborgen van veilige, betaalbare en constante beschikbaarheid van energie zoals is opgenomen in SDG 7 (betaalbare en duurzame energie).

Alliander en de werelddoelen: invloed als uitgangspunt

Voor onze eigen organisatie hebben we in 2018 geïnventariseerd hoe Alliander kan bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen. Waar is onze invloed het grootst en kunnen we de meeste winst behalen? Hiervoor hebben we de SDG’s vergeleken met onze bedrijfsvoering, kernactiviteiten en ons gehele proces van waardecreatie. Daarbij is gekeken welke doelen het beste aansluiten bij enerzijds onze eigen initiatieven, doelstellingen en strategie en anderzijds de verwachting van onze stakeholders. Via deze methode zijn we gekomen tot vier ontwikkelingsdoelen waar Alliander zich op concentreert en voor inzet.

Onze bijdrage aan de SDG’s: samenloop met strategie en impact

Het resultaat van dit proces is vastgelegd in onze connectiviteitstabel, waarin de samenhang tussen ons proces van waardecreatie, onze materiële thema’s, prestaties en de SDG’s duidelijk wordt. Een gedetailleerder overzicht van onze bijdrage aan de SDG’s is te vinden in de toelichting op de SDG's.

Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

Voor ons bedrijf is betaalbare en duurzame energie de belangrijkste SDG. Dit doel valt grotendeels samen met onze missie en strategie. Voor ons zijn vooral doel 7.1, het zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare energie, en doel 7.2, het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, van belang. Daarom hebben wij aan deze twee doelen een aantal indicatoren gekoppeld (zie ook onze connectiviteitstabel) om de voortgang te monitoren.

In dit verslag is te lezen hoe we elke dag bezig zijn om het tempo van de energietransitie bij te houden door klantkeuzes te faciliteren, maximaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, te werken aan open netwerken (dus goede marktwerking) en efficiënt te werken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we slim investeren en de kosten zo laag mogelijk houden. Dit heeft een directe relatie met de economische waarde van onze infrastructuur voor onze klanten (geproduceerd kapitaal) en onze ketenemissies (natuurlijk kapitaal).

Resultaten 2019

In 2019 hebben wij vooruitgang kunnen boeken op het gebied van leveringsbetrouwbaarheid van ons netwerk. Zo hebben wij de uitvalduur kunnen verminderen (naar 21,9 minuten). Het aantal kabelnummers met meer dan vijf storingen kwam uit op 17. Ook hebben wij met gemeenten afspraken gemaakt over hoe wij hen de komende jaren kunnen begeleiden om de energietransitie vorm te geven. Ook hebben wij stappen gezet bij het in beeld brengen van onze impact op SDG 7.

Waardig werk en economische groei (SDG 8)

We werken permanent aan een veilige en eerlijke werkomgeving voor al onze medewerkers en aan een inclusieve bedrijfscultuur. Onze werkzaamheden dragen hiermee bij aan SDG 8.8 (beschermen van arbeidsrechten en bevorderen van veilige werkomgevingen). We proberen Alliander een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij. Daarom is SDG 8.5 (volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde) van cruciaal belang voor ons en hebben wij een aantal acties opgezet, die ons helpen een grotere bijdrage aan dit doel te leveren. We maken afspraken over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en we hebben doelstellingen voor het aantal vrouwen op leidinggevende posities. Dit heeft een directe relatie met de welzijnseffecten voor onze medewerkers en is onderdeel van onze impactberekening (menselijk kapitaal).

Resultaten 2019

In 2019 hebben wij stappen gezet om onze doelen rond SDG 8 te halen. Wij hebben 101 werkplekken aangeboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal vrouwen in leidinggevende posities is relatief stabiel en bedraagt eind 2019 26,9%, ten opzichte van 27,8% in 2018.

Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

In Nederland hebben gemeenten een belangrijke rol bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. De afspraken in de Regionale Energiestrategieën en de uitwerking van het Klimaatakkoord in combinatie met maatschappelijke initiatieven leiden tot het maken van concrete strategieën en wijkplannen. Het is onze taak gemeenten hierin te begeleiden en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren. Ook door het mogelijk maken van teruglevering en het aansluiten van (steeds meer) laadpunten voor elektrische mobiliteit dragen we bij aan de verduurzaming van onze woonplaatsen. Al deze acties ondersteunen het behalen van SDG 11.6, het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden per capita. Deze activiteiten hebben een directe relatie met onze ketenemissies (natuurlijk kapitaal) en het welzijn in wijken en buurten (sociaal kapitaal). In 2019 hebben we onderzocht welk effect de invoeding van duurzame decentrale energie op lokaal niveau heeft op de verduurzaming van energie en op natuurlijk kapitaal. Dit is toegelicht in het hoofdstuk impactmeten.

Resultaten 2019

Wij hebben in 2019 met bijna al onze gemeentes en vele corporaties aan tafel gezeten om afspraken te maken over de warmtetransitie, zodat deze zonder negatieve gevolgen voor de burger doorgevoerd kan worden.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

We zijn ons zeer bewust van de effecten van onze bedrijfsvoering voor de planeet. Daarom streven we naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering, in lijn met SDG 12.2 (tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren) en SDG 12.5 (tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik). We investeren in lage netverliezen, duurzame gebouwen en een schoon wagenpark. Bij onze inkoop sturen we op transparantie en circulair gebruik van materialen (zie paragraaf Duurzame bedrijfsvoering). Dit heeft een directe relatie met onze ecokosten en kosten van klimaatverandering (natuurlijk kapitaal). Dit jaar hebben we deze beide impacts voor het eerst gemonetariseerd.

Resultaten 2019

Ook bij het duurzamer maken van ons bedrijf hebben wij in 2019 vooruitgang geboekt. Zo werd in 2019 bijvoorbeeld al 30% van onze primaire assets circulair ingekocht en is onze CO2-footprint met 8% gedaald.

Ambities voor de komende jaren

Onze opdracht is in de kern maatschappelijk. De energietransitie is onderdeel van onze missie en strategie, we werken aan het ‘duurzame morgen’. Onze bedrijfsvoering is in lijn met deze duurzame koers. Hierbij zijn de mondiale doelen een belangrijke leidraad. We hebben opgaven te vervullen voor verdere inbedding, toepassing en het monitoren, meten en rapporteren over de SDG-doelen. Om te blijven sturen op de SDG-doelen, hebben wij deze verbonden met onze eigen doelstellingen in de connectiviteitstabel. Verder hebben wij langetermijndoelen afgesproken, die wij in dit hoofdstuk verder zullen toelichten.

Toegang tot betaalbare en duurzame energie en duurzame steden en gemeenschappen (SDG 7 en 11)

We werken mee aan het nationale Klimaatakkoord vanuit onze rol bij de energietransitie. Onze rol in de gebouwde omgeving en daarbuiten verandert. Cruciaal hierin is onze missie om betrouwbare, betaalbare en bereikbare (duurzame) energie te borgen. We zien kansen en uitdagingen voor de ordening van de warmtemarkt en energieopslag, flexibiliteitsmarkten, het slim kunnen en mogen aansluiten, verdere systeemintegratie en het voorkomen van netproblemen. Via onze ketenpartners willen we een bijdrage blijven leveren aan verduurzaming van de energievoorziening tegen lage kosten.

Voor 2020 streven wij ernaar met onze klanten afspraken te maken over de warmtetransitie. Wij zien het als onze taak gemeenten te begeleiden in het doorvoeren van de warmtetransitie en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren.

Waardig werk (SDG 8)

Onze inspanningen voor SDG 8 (Waardig werk) zijn erop gericht om de toegang tot werk voor alle groepen te versterken en te behouden. Inclusief werkgeverschap - gericht op diversiteit, waardering, de verdeling en toegang tot werk, veilige omstandigheden en een volledig gebruik van talent - zijn belangrijke thema's voor ons. We werken aan sectorafspraken in de infrasector voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Wij streven ernaar jaarlijks 100 leerplekken aan te kunnen bieden voor mensen die vallen onder de Participatiewet dan wel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat wij dit doel sneller dan afgesproken kunnen bereiken. Wij streven er daarnaast naar dat tegen 2024 33% van onze leidinggevende functies door een vrouw wordt vervuld.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

Onze economie is volledig ingericht op een lineair model: take, make, waste. Ondanks verschuivingen draait de wereldwijde productie nog altijd grotendeels op nieuwe grondstoffen, veelal afkomstig uit Azië en Zuid-Amerika. ‘Nieuw’ is nog goedkoper dan ‘gebruikt’ door het logistieke retourproces en de samenstelling van producten. We zien ook dat schaarste begint te ontstaan van voor ons belangrijke materialen, waaronder koper. Een uitdaging vormt de transparantie in veel productketens. We werken aan een verplichte invoering van het materiaalpaspoort in de infrasector in 2020 in het project Groene Netten. De toegankelijkheid van materiaalinformatie en versterking daarvan in de sector dragen bij aan de circulaire economie. Wat betreft energiegebruik zien we CO2-beprijzing vrijwillig per bedrijf of per sector ontstaan. Dit geldt voor veel netbeheerders. De gekozen CO2-prijs is echter nog willekeurig. Het is onze ambitie om bij netbeheerders een gelijk beleid voor een eerlijke rekenprijs voor CO2 te realiseren. Voor Alliander zelf streven wij naar een volledig klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering tegen 2030. Om klimaatneutraal te worden willen we onze energie volledig betrekken uit duurzame bronnen. 

In 2020 zullen wij het aantal focus SDG’s uitbreiden met twee doelen, die in het verlengde van onze kernactiviteiten liggen: SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 13 (klimaatactie). Zo kunnen wij nog meer het verschil maken.