Invulling geven aan ketenverantwoordelijkheid met partners

Een aanzienlijk deel van onze maatschappelijke prestaties realiseren we in samenwerking met zakenpartners. We sturen op verantwoord ondernemen in de waarde- en productketens waarin we door onze financiële bestedingen of door het bestaan van specifieke risico’s impact hebben. We beogen een netto positieve bijdrage te realiseren op SDG 12, verantwoorde productie en consumptie, zodat we bijdragen aan sociale en milieu-effecten in onze ketens. Ons inkoopbeleid draagt direct bij aan de duurzaamheidspijlers van Alliander: toegang tot schone en betaalbare energie, klimaat, grondstoffen en inclusief werkgeverschap.

Een duurzame relatie met onze leveranciers

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Samen met onze leveranciers kunnen we een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid. In onze aanbestedingscriteria is duurzaam inkopen een integraal onderdeel. We hebben hierin bepalingen opgenomen over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, grondstoffengebruik, recycling en CO2-uitstoot. Alliander eist dat werkzaamheden voldoen aan specifieke protocollen en voorschriften voor veiligheid bij werken aan de gas- en elektriciteitinfrastructuur zoals VIAG en BEI. Ook medewerkers van aannemers moeten hier aan voldoen.

Alle gecontracteerde leveranciers van Alliander committeren zich aan de ‘Alliander Gedragscode Leveranciers'. Deze richtlijn is gebaseerd op OESO-richtlijnen en stelt eisen aan het ethisch en eerlijk zakendoen van leveranciers en hun toeleveranciers en fabrikanten. Bij overtreding van de code kunnen we sancties opleggen, zoals beëindiging van het contract, het tijdelijk staken van werkzaamheden al dan niet met ingebrekestelling.

Elf leveranciersaudits uitgevoerd

In 2019 zijn bij leveranciers elf audits uitgevoerd naar de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Hierin zijn geen kritische tekortkomingen gerapporteerd. In de audits wordt de naleving van de Gedragscode besproken, naleving van ketenaspecten en de opvolging van eventuele bespreekpunten. Naast de gebruikelijke controle op kwaliteit en product kijken we naar mvo-elementen zoals naleving van universele mensenrechten, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekenen soms een verhoogd risico voor deze aspecten en voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten. Ongewild kan een organisatie betrokken raken bij discutabele omstandigheden zoals bijvoorbeeld kinderarbeid. Naast toetsing vooraf voeren we bij contractpartijen ook audits uit op locatie. Bevindingen worden gedeeld met de leverancier. In 2019 hebben we geen maatregelen getroffen richting leveranciers. 

CO2 meten in de keten

Alliander heeft veel leveranciers. De afdeling Inkoop heeft samen met een externe partij een model ontwikkeld waarmee op een zo objectief mogelijke manier CO2-uitstoot in de keten en bij leveranciers kan worden gemeten. Door dit inzicht kunnen we inkoopcategorieën segmenteren op basis van CO2-emissies en het beïnvloedingspotentieel van Alliander op de leveranciers bepalen. Het ontwikkelde model gaan we valideren aan de hand van een pilot met leveranciers.

Circulaire bedrijfsvoering

Als netbeheerder gebruiken we grote hoeveelheden materialen en indirect grondstoffen. Het is onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met onze materiaalbehoefte om te gaan. Sinds een aantal jaar hebben we circulair inkopen geïntegreerd in onze inkoopprocessen. Per kwartaal rapporteren we over het percentage dat circulair is ingekocht en dat is gerecycled. We streven ernaar in 2025 60% procent van onze primaire assets circulair in te kopen. Dat betekent dat alle grondstoffen die we gebruiken, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat. Om hier invulling aan te geven sturen we op vier stromen:

  • We maken optimaal gebruik van de spullen die we al hebben.

  • We kopen onze belangrijkste materialen zo circulair mogelijk in.

  • We voorkomen het verspillen van grondstoffen in onze uitvoeringsorganisatie.

  • We recyclen het overgebleven afval 100% hoogwaardig.

Het aandeel circulair ingekocht en gerecycled lag in 2019 op 30% (2018: 16,5%), met name te danken aan de grondstoffenpaspoorten voor onze kabels, meters en vermogenstransformatoren, waarin staat dat deze deels uit gerecycled materiaal bestaan en goed recyclebaar zijn. Via grondstoffenpaspoorten hebben we voor 62% van onze inkopen goed inzicht over de herkomst. Binnen de coalitie Groene Netten delen de coalitieleden (regionale netbeheerders, TenneT, GTS, ProRail, Rijkswaterstaat en KPN) hun ervaringen met grondstoffenpaspoorten. De intentie is om in 2020 het grondstoffenpaspoort standaard mee te nemen in elke uitvraag.

Circulair inkopen vraagt om intensieve samenwerking met onze leveranciers. Hiervoor werken we al enkele jaren volgens de Green Deal Circulair Inkopen. Doel is door het starten van circulaire inkooptrajecten van elkaars ervaringen te leren en circulair inkopen te versnellen. Met de deelname van meer dan zestig partijen ontstaat er veel kennis en ervaring. Alliander levert een aanzienlijke bijdrage aan de Green Deal, onder meer met bedrijfsveilige kleding, transformatoren, herontwikkeling kantoren, koffiebekers, meubilair en fair meters.

Circulaire kabels en kleding

Bij de aanbesteding van laag- en middenspanningskabels is extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van een circulaire kabel. De leveranciers hebben daarop met hun ontwerpen geanticipeerd. We blijven in dialoog met onze leveranciers over het verder ontwikkelen van een circulaire kabel. Verder hebben we in 2019 het aanbestedingstraject voor circulaire veiligheidskleding, bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen afgerond en gegund. Hiermee leveren wij een zichtbare bijdrage aan circulariteit op zowel product- als procesniveau. Een eerste stap is het zo lang mogelijk gebruiken van de kleding en ervoor zorgen dat alle grondstoffen die we voor de kleding gebruiken, terugkomen in de kringloop en er niets verloren gaat.

Optimaal gebruiken wat er is: herinzet

Het efficiënt benutten van materiaal past bij een circulaire economie en ondersteunt de principes van excellent netbeheer. Herinzet van netcomponenten voorkomt gebruik van nieuwe grondstoffen en vermindert de CO2-uitstoot. In 2019 is het programma Herinzet succesvol gecontinueerd. Optimalisatie van herinzet vindt plaats door deze in onze logistieke systemen en processen in te bedden: herinzet van componenten wordt gezien als eerste inkoopkanaal. Door een groeiende herinzet van componenten (zoals transformatoren 10kV/50kV, (slimme) meters, magnefix-installaties en kabels) hebben we in 2019, naast een substantiële bijdrage aan een duurzaam Alliander, een kostenbesparing van € 3,5 miljoen gerealiseerd.