Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2019

2018

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

248

 

260

 

Gebruiksrecht vaste activa

37

48

 

-

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

68

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.531

 

2.499

 

Overige financiële activa

40

2.643

 

2.642

 

Totaal vaste activa

  

5.538

 

5.469

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

41

39

 

51

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

795

 

454

 

Liquide middelen

42

153

 

139

 

Totaal vlottende activa

  

987

 

644

      

Activa aangehouden voor verkoop

  

3

 

-

      

Totaal activa

  

6.528

 

6.113

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

495

 

Hedge reserve1

 

-2

 

-

 

Overige reserves

 

2.123

 

1.945

 

Resultaat boekjaar

 

253

 

334

 

Totaal eigen vermogen

  

4.224

 

4.129

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.760

 

1.473

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

33

 

-

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.793

 

1.473

      

Voorzieningen

46

 

32

 

30

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

47

462

 

481

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

15

 

-

 

Derivaten

48

2

 

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

479

 

481

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

6.528

 

6.113

  • 1 De hedge reserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.